Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
10.05.2019
Marit Vasshus

Rogalandsungdom tar temperaturen på egen oppvekst

Hele 25 000 elever har deltatt i en undersøkelse som omfatter elever i ungdomsskole samt VG1 og VG2. KoRus vest Stavanger presenterte tirsdag 7.mai resultatene for Egersund. Årets Ungdoms-undersøkelse viser trender i livstilen til ungdomsbefolkningen.
Forrige Ungdata-undersøkelse ble gjennomført i 2016 og ordfører, oppvekstleder, ledere, fagfolk og interessenter møtte for å høre om det er endringer og nye treder i oppvekstforhold for kommunens ungdommer. Resutatene er viktige grunnlag for utvikling av planer og tiltak som kommunene iverksetter overfor ungdomsbefolkningen.

Høy deltakelse
Denne gangen har 93 % av ungdomsskoleelevene og 85% av VG1 og VG2 besvart spørsmålene. Det gir undersøkelsen høy validitet, sier oppvekstleder Eivind Galtvik. Ifølge oppvekstlederen har Egersund rutine på gjennomføringen med god deltakelse og dermed valide tall for sammenlikning med tidligere undersøkelser.

-Dette er den største Ungdata-kartleggingen utført i fylket, sier rådgiver Sven Gustafsson ved KoRus vest Stavanger. Sett under ett skårer elevene noe lavere enn landsgjennomsnittet på psykisk helse. Nedgang i skoletrivsel kan gi lavere skår på psykisk helse, forklarer Sven Gustafsson. Det er en mindre økning i regelbrudd, eksempelvis hasjrøyking sett i forhold til forrige undersøkelse. Gustafsson fremhever at resultatene ikke identifiserer enkeltungdom med vansker, men sier noe om levekår for ungdomsbefolkningen i sin helhet. 

-Resultatene er ikke ment å brukes som tema i valgkampsammenheng, men som en kommunalpolitisk  strategi for å bedre ungdoms oppvekstvilkår generelt, mener Gustafsson.

Fornøyd med livet?
I undersøkelsen er det seks spørsmål om hvor fornøyd eleven er med livet. Dette indikerer hvordan ungdom har det i nærmiljøet, forklarer Gustafsson. Bildet for Egersund likner på det generelle for kommuner i Rogaland forøvrig. Skoletrivsel og fornøydhet med lokalmiljøet går litt ned sammenliknet med 2016- undersøkelsen, men med en mindre nedgang enn Rogaland for øvrig. Gustafsson forklarer at skår på og fornøydhet med helse og utseende har gått litt ned siden 2016.

Elever som er fornøyd med foreldre, er ofte fornøyd med venner, her er en stor sammenheng, påpeker Gustafsson. Trivsel og fornøydhet med skole og lokalmiljø henger ofte sammen, men mindre enn sammenheng mellom fornøydhet med foreldre og venner. Elever i Egersund rapporterer vedvarende høyt på å være fornøyd med foreldre og venner, men litt lavere enn regionen ellers. 
Gustafsson understreker at skolen er en viktig del av opplevelsen av lokalmiljø, mye mer enn aktivitetstilbudet i lokalmiljøet.
Fornøydhet med helse og utseende henger sammen ved at elever som rapporterer om god helse, rapporterer samtidig om å være fornøyd med utseendet sitt, fremhever Gustafsson.

Selvbilde, mestring og relasjoner
Godt selvbilde, god mestring og god psykisk helse er av betydning, fremhever Sven Gustafsson ved KoRus Stavanger. 70 prosent elever svarer «jeg liker meg selv slik jeg er». I 2013 svarte 80 % elever det samme. Selvbilde er i stor grad knyttet til relasjoner. Selvbildet for elever i 8.klasse og 2.VG er stabilt høye. For elever i 9.klasse til 1.VG er selvbildet lavere.
Tema Mestring består av fem nye spørsmål for 2019; «finner jeg måter å løse problemer på?  I Egersund har 88 prosent av elevene svart at de har «god» eller «meget god» mestring, og dette er kjempebra hevder Sven Gustafsson. At uansett hvordan jeg har det - mestrer jeg situasjonen, jeg finner en vei ut av vanskene. Godt selvbilde og mestring hører sammen ifølge Gustafsson. Over halvparten av elevene har god mestring og godt selvbilde.

Psykisk helse
Det er seks spørsmål om psykisk helse i undersøkelsen, og det er uheldig å bruke begrepet «depressivt stemningsleie» om en tilstand, fordi dette ikke er en diagnose eller merkelapp, påpeker Gustafsson. Vi måler ikke enkeltpersoner, men befolkningen- derfor kan vi ikke lage merkelapper på en stor gruppe mennesker.
Det er ofte situasjonsbasert når man føler seg nedstemt, eller det gjelder en kortere periode ved brudd i kjæresteforhold, vennskap ol.  Det er en jevn økning fra 12% i 2013 til 18 % i 2019, som til enhver tid sliter med «psykiske plager og leie tanker», forklarer Gustafsson. Det er en økning med flere som har «middels» psykiske plager med lavere selvbilde. Hvor er det at det brister? Spør rådgiver Gustafsson. Hvordan bygger vi lokalsamfunn?
Er det god psykisk helse som gir godt selvbilde eller omvendt? Et ungdomspanel som KoRus har brukt ved en presentasjon, svarer at et godt selvbilde gir god psykisk helse. 

Selvbilde er knyttet til relasjoner
Selvbilde er sterkt knyttet til relasjoner og foreldrerelasjoner handler om tillit mellom ungdom og de voksne pårørende, fremhever Sven Gustafsson fra KoRus Stavanger.
Foreldre har høy kontroll ved at de vet hvor egne ungdommer er og hvem de er sammen med. Foreldrene viser høy grad av interesse og sine egne barn.
På spørsmål om foreldre gir barna alkohol, eller om eleven får lov av foreldrene å drikke alkohol, svarer svært få elevene at de får lov. Antall elever som svarer «vet ikke» på om de har lov, er større.
Det er viktig at foreldre er tydelige på dette, fordi det er ulovlig å gi eller drikke alkohol før 18 år i Norge, påpeker Gustafsson.
Når det gjelder ungdoms tillit til foreldre og det å snakke med foreldre hvis ungdommen har et problem, så fremstår svarene fra undersøkelsen som at ungdom har en vedvarende god foreldrerelasjon i Egersund og Rogaland for øvrig.
En vedvarende høy andel ungdom har venner de kan snakke med dersom de har et personlig problem.

Følelse av ensomhet
Det er størst endring i opplevelsen av ensomhet versus samhørighet ved at det er en økning fra 20 til 28 prosent som føler seg ensomme, sammenliknet med forrige undersøkelse i 2016. Når det gjelder plager og trusler, og utfrysing, opplever 8 % dette, og utfrysing er det vanligste. Det forekommer lite slossing og lite trusler. Hvis ungdommen har mange nære personer som bygger et godt selvbilde, preller plagingen av.
Når det gjelder følelsen av samhørighet eller ensomhet, så opplever 65% i Egersund og 70 % i Rogaland som helhet at «jeg finner alltid noen å være sammen med.»

Skoletrivsel
Trivsel på skole er et relasjonelt forhold. Det er viktig å forstå psykisk helse og selvbilde i en sammenheng med dette, fordi ungdom oppholder seg en stor del av tiden på skolen.
- Skolen skal være en helsefremmende arena med gode relasjoner, understreker Sven Gustafsson.
Egersund skiller seg positivt ut her, da skoletrivsel har gått ned betydelig i Rogaland generelt. Andelen elever som rapporterer at de føler lærerne bryr seg er mindre og de som gruer seg til skolen har økt mye, ifølge Gustafsson. Han fremhever at lærere som trives og har tid og ressurser, har overskudd til å vise interesse for eleven. Dette skaper godt klima på skolen.
Å grue seg til skolen kan ha med manglende faglig mestring å gjøre også, det er ikke utelukkende relasjonelle forhold som avgjør dette, fremhever han. Men dette bør ses nærmere på.

Ungdomsskolen er stabil og god i kommunen og skoletrivsel i 8.klasse og VG2 er høy, mens 9.klasse- VG1 kommer litt dårligere ut. Koblingen mellom skoletrivsel og skolepress er relativt lavt i Rogaland.
Når det gjelder mobbing har 5% vært utsatt for mobbing seks ganger eller mer. Gutter er noe mer utsatt for trusler på nett.  9 % elever har vært utsatt for mye eller ganske mye nettmobbing, dette er et lavt tall hevder Gustafsson. Liten grad av mobbing får derimot stor innflytelse på opplevelse av selvbilde.

Bruk av rusmidler
Når det gjelder cannabis og alkohol er det ingen økning i bruk, mens det er en liten økning i Rogaland på hasjbruk. 1% har forsøkt hasj 11 ganger eller mer siste år. Bruken er vedvarende lav. 76 % har aldri drukket seg beruset noen gang, mens 5% har drukket seg beruset 11 ganger eller mer.
Et av spørsmålene gjelder holdninger til hasjbruk og spørsmålet er om bruk øker eller svekker status? I 2013 svarte 74% at hasjbruk reduserer status, mens i 2019 svarte 59 % at hasjbruk svekker status.
Alkohol er likevel det mest skadelige rusmiddelet for helsen, avslutter Sven Gustafsson ved KoRus Stavanger på møtet i Egersund kommune denne uken.
 
2019 ung i rogaland pp sven intro
Foto: Marit Vasshus
2019%20Hva%20er%20ung%20i%20Rogaland%2B%20Sven