Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
02.11.2018
Marit Vasshus

Recoverynettverk: Hva bidrar til tilhørighet, mening og selvstendighet?

Fylkesmannen i Rogaland inviterte i samarbeid med KoRus vest Stavanger, brukerorganisasjoner og Kommunenes sentralforbund KS, til erfaringskonferanse 30. og 31.oktober i recovery-orientert praksis for kommuner i Rogaland.
Erfaringssamlingen bygger på et toårig læringsnettverk fra april 2016- ut 2017 med 15 kommuner, derav 13 fra Rogaland, samt KS, Helse Stavanger og Helse Fonna, sammen med kompetansemiljø og brukerorganisasjoner.

Bedring og mer samhandling med brukere
Endringsprosesser tar tid, derfor ønsker en å møtes til inspirasjon og erfaringsdeling. Brukerorganisasjoner deltok fra starten i nettverket, med fokus på recovery, sier Ellen Aarre, Fylkesmannen i Rogaland.
Link til rapport fra Læringsnettverket.

Bakgrunn
KS læringsnettverk gjaldt tjenester innen psykisk helse og rus for Rogaland og Sunnhordland. Prosjektet varte fra april 2016 til ut 2017 og visjonen er å snu tenkingen fra ”Hva er i veien med deg?” til ”Hva er viktig for deg?”, med vekt på å øke bruk av erfaringskompetanse og bedre samhandling mellom tjenestene - lagbygging rundt den enkelte som trenger hjelp og økt deltakelse fra brukerorganisajoner.

-          Det har skjedd mye når det gjelder brukere og samhandling med offentlige hjelpere rent praktisk, ikke bare på papiret, sier Pål Berger, A-larm. Berger fremhever at verdigrunnlaget for samlingen er viktig.

Skipper på egen skute
Verdigrunnlaget og drivkraften bak recovery handler om å være skipper på egen skute, ha fokus på egne ressurser og finne ut hva jeg trenger hjelp til. En skute trenger også mannskap med samarbeidspartnere, som både frivillige og offentlige hjelpere, mener Berger.

Å leve livet
Pål Berger fra A-larm og Tor Arne Riskedal, erfaringskonsulent Time kommune fremhever at livet skal føles greit for alle. De mener at brukerne nå involveres i mye større grad i samarbeid, blant annet som frivillige. Berger mener at brukere selv vet hva som opprettholder rusatferd og hva som trengs for å vikle seg ut av er liv preget av rus. Berger fremhever at trening kan erstatte lystopplevelsen som rusing gir, det å oppleve fysisk aktivitet i et sosialt felleskap, bidrar til å styrke revovery og bedring.

Felleskap fremfor utenforskap
Pål Berger fremhever det rike mangfoldet av frivillige tilbud som ble vist frem på aktivitetsmessen «Fyll dagene» forrige uke i Stavanger. Berger oppfordrer behandlere til å gjøre kjent tilbudene og gjerne følge pasienter  til aktivitet første gang, da mange vegrer seg og har angst for første møte med ukjente mennesker. Mange lever i følelses - og tankemessig kaos, fremhever Berger, men det er håp for alle, understreker han. Å fylle tomrommet etter lange perioder, gjerne år med aktiv rusing, der man brukte store deler av døgnet til å skaffe seg rusmidler eller ruse seg, er krevende. Det er en lang vei å gå opp og ned bølgedaler.

-          For å mestre rusfrihet trenger man et støttende nettverk! påpeker Pål Berger.

Selvhjelpsgrupper
Tor Arne Riskedal, erfaringskonsulent i Klepp kommune, fremhever at selvhjelpsgrupper er virksomt i et felleskap som smitter til mestring. Man deltar i et større miljø av rusfrie mennesker og ser at mange klarer seg. Riskedal fremhever at tilfriskning gir et bedre resultat når frivillige tilbud inkludere i et samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjenester.

Rogaland har godt omdømme
Pål Berger, A-larm mener at Rogaland har et svært godt omdømme i resten av landet ift å involvere brukerorganisasjoner og tidligere brukere som støttepersoner i en tilfriskningsprosess ift rus og psykisk helse. Læringsnettverket har vært viktig ift samarbeid mellom frivillige og offentlige hjelpere.
Det gjelder å ta i bruk den store mengden med frivillige tilbud som finnes, fremhever Berger. Rusbehandling har fått et svært løft siden 2004, mener Berger.

Likemannsarbeid er sentralt
​Mange deltakere fremhever at likemannsarbeid er viktig for tilfriskning. En gruppe diskuterte dette på samlingen, og mener at man må ansette flere likemenn til å støtte og motivere mennesker med rusproblemer. Man bør satse mer på frivillinge med egenerfaring som kan bidra til et støttende sosialt nettverk. Likemenn og treningskontakter er virksomme i tilfriskning for mange. 
​- Håpet blir tennt når man ser at andre lykkes i å mestre et liv i rusfrihet, sier flere i diskusjonsgruppen. En fremhever at likemenn bør lønnes for å kunne leve av innsatsen, og at man bør søke flere prosjekter med likemenn. Det er en jobb å følge mennesker som er i aktivt rusbruk hele døgnet, fremhever en debattant med brukererfaring.

Recovery handler om tanke og handlingsprosesser- ikke om frisk eller syk. Det skjer ikke mirakler, men man lærer av egne forsøk og egne fall. Noen ganger går det bra, andre ganger ikke så bra- man må bare fortsette å prøve, avslutter Pål Berger, A-larm.

Læringsnettverket har disse hovedmål:
1. Styrke brukerperspektivet og recovery som faglig ståsted i tjenestene
2. Forståelse av god samhandling mellom brukermiljøer, kommune og helseforetak
3. Utvikling av modeller for pasientforløp innad i kommunene og mellom forvaltningsnivåene
4. Relasjons- og samhandlingskompetanse
5. Styrke brukerens deltagelse og opplevelse av mestring
6. Forbedringskompetanse - metoder og praktiske verktøy i kvalitetsforbedring
7. Kunnskapsbasert praksis – hva vet vi om hva som virker?
8. Innovasjon og tjenestedesign
9. Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere
 


 
illust-solsikker
Foto: Marit Vasshus