Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.07.2015

Pårørendes rettigheter- hva mener Rogaland A-senter?

Dette er et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 11.07. 2015 under overskriften "Pårørende fortsatt med forsikres det - men hvor?" og representerer Rogaland A-senters synspunkter i saken
Aftenbladet:
http://www.e-pages.dk/aftenbladet/35529/article/295216/36/3/render/?token=b20d522442cd111357ade46a39514ac7

Helsedirektoratet svarer 08.06.2015 på undertegnedes debattinnlegg 06.06. 2015 om pårørendes rettigheter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingsdirektør Kristin Cordt-Hansen skriver at å ta pårørende ut som tilstandsgruppe i prioriteringsveilederen for TSB ikke innebærer noen endring.

Nei, det innebærer ingen endring i at pårørende skal få hjelp hvis de trenger det. Men det innebærer en endring i hvor pårørende kan få hjelp og støtte.

Hvorfor er det viktig at den som ruser seg og de som står nærmest, får mulighet for behandling og støtte samme sted? Ikke dermed sagt at dette gjelder eller passer for alle. Følgende argumenter for dette oppsummeres her:

Bedre muligheter

I behandling av rusproblematikk viser forskning at familieorienterte behandlingsmetoder har virkning for å få den som ruser seg inn i behandling (det gir ifølge forskning god effekt å starte med den pårørende, for siden å få den som ruser seg til å søke behandling), for å endre rusmønster, få bedre familiefungeringen og ivareta familiemedlemmers egne behov. Her vil jeg tro at rusproblematikk skiller seg noe fra en del andre sykdomstilstander. Cordt-Hansen fremhever at det skal være rom for familieinvolvering i rusbehandling, selv om ikke pårørende har pasientrettigheter innenfor samme system. Jeg vil argumentere for at mulighetene for å få dette til i praksis er mye sterkere hvis også pårørende har disse rettighetene.
 

Konsekvensene for familien

Cordt-Hansen gir i sitt innlegg pårørende to mulige posisjoner; de er enten i en situasjon der de trenger hjelp for sin egen del psykisk og/eller fysisk, eller de er en del av støtteapparatet i behandlingen til den som ruser seg. Her mangler noe viktig. De gis ingen posisjon som «familie». Det som ikke er integrert i måten Cordt-Hansen beskriver pårørende på, er kunnskapen om at relasjonene i familien er skadelidende og trenger oppfølging. Som igjen gir ringvirkninger i forhold til både den som ruser seg og de pårørendes situasjon. Familieinvolvering i behandling handler helt klart om å støtte den som ruser seg i sin tilfriskningsprosess, men det handler også om mye mer. Det handler om å arbeide med de kommunikasjonsmønstre og den tillitskrisen som rusbruk i en familie fører med seg.

Integrering og fleksibilitet

Ved å gi pårørende oppfølging et sted og den som ruser seg ett annet sted vil man miste den potensielle synergien det ligger i å kunne jobbe koordinert med rusproblematikken både i forhold til den som ruser seg, og de rundt som er berørt av problematikken. Man mister muligheten for integrerte og fleksible tjenester for hele familien.

Å jobbe bredt og koordinert med pårørende og familier er per i dag en spisskompetanse innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling basert på lang tradisjon og praksis, også lenge før rus ble en del av helsefeltet. Det vil være synd om denne kompetanse ikke lenger ble anerkjent og videreutviklet nettopp her.

Anne Schanche Selbekk, KoRus vest Stavanger

11/07/2015
shutterstock 6593182%5b1%5d t9 boy blowing dandelion