Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
05.09.2018
Marit Vasshus

Pårørende som lever med bekymring for overdose

Overdoser er både et helseproblem og et samfunnsproblem, sier Gudrun Vik Larsen. Hun er både fagperson og pårørende til et voksent barn som utsetter seg for risikosituasjoner med rusinntak.
Gudrun Vik Larsen hadde innlegg på konferansen "Overdose kan forebygges" som ble arrangert i Stavanger igår på Clarion Energy hotell. Konferansen ble arrangert som et samrabeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, HElse Vest, Stavanger kommune, A-larm, Funkishuset og KoRus vest Stavanger.

Hun forteller om stadig bekymring for overdose og redsel for å miste barnet tidlig i livet. Pårørende erfarer at de må bidra til å hindre overdoser. Hjelpere som samarbeider og pårørende bidrar til å forebygge og pårørende strekker seg langt utover «tolegrensen».

Utfordringer
For rusavhengige som mottar medikamenter fra LAR, hadde det hjulpet med hjemkjøring av medikament, fordi avtaler er vanskelige å overholde.
Samarbeid med hjelpere kan bidra til å forebygge, eks. bidra til møteplasser, en hånd å holde i. Å falle mellom to stoler er risiko (eks rus og psykiatri). Isolasjon er risiko, angst for å gå ut, sitte alene, ensomhet, kjedsomhet.

Skadereduksjon
Helsekontroller og legebesøk kan bidra til å redusere skade, mener Vik Larsen. Lavterskeltilbud, rent utstyr og utdeling av Naloksone nesespray er med i nasjonal strategi for overdoseforebygging.

Viktigst av alt er et meningsfylt innhold i hverdagen, fremhever Vik Larsen. Medisin er ikke nok, påpeker hun. Sømløse overganger mellom tjenester må til. Ettervern må være obligatorisk. Bolig med oppfølging. Oppsøkende tjenester i hjemmet for å aktivisere er viktig.

Helhetlige tilbud
Helhetlige tilbud er avgjørende for mennesker med rusmiddelmisbruk. Ikke bare fokuser på rus, men også på psykisk helse som angst ol., samt legetjenester.

Informasjon og advarsel om farlige stoffer som kommer er også viktig, mener Vik Larsen. Videre at det utarbeides rutiner ved overdoser, og eksempelvis oppfølging av ruskonsulenter ved sykehuset, som undersøker om det er hjelpere som kan følge opp etter utskrivning og ha flere samtaler over tid.
Pårørende kan også ha behov for samtaler og oppfølging, mener Vik Larsen.

Isolasjon og stigma kan bidra til at personer isolerer seg. Det som kan forebygge er mer meningsfylte aktiviteter, løfte tema opp til åpenhet, for å bidra til aksept. Uføre har liten aktivitet og NAV prioriterer ikke innsats overfor disse.

Isolasjon som selvskading
Å motvirke ensomhet og isolasjon er viktig. Bidra til at noen jevnlig tar personen med på aktivitet, ikke slipp taket! utfordrer Vik Larsen. Isolasjon er en form for selvskading. En fritidskonsulent eller likemann kan ta med personer som trenger det ut på kafe, trening ol. – Man kan ikke gjøre for mye av dette, understreker Vik Larsen.

Hva møter ambulansepersonell ved utkalling til overdoser?
Ambulansetjenesten har mange rusrelaterte oppdrag, sier Trond Håland, Stavanger ambulanse. Tidlig varsling er viktig, ev. kjennskap til personens historikk fra pårørende, publikum, kammerater og bekjente. Ofte er ID ukjent.

Hvis venner / bekjente er til stede, bidrar de ofte med livreddende hjelp, de gjør noe tidlig i forløpet. Ofte er det en blanding av inntak og da tar man med pasienten til sykehus for overvåkning.

Pasienten er ofte takknemmelig for hjelpen, understreker Håland, Stavanger Ambulanse.
 
 
 
2018 p%c3%a5r%c3%b8rende grudrun vik larsen
Foto: Marit Vasshus