Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
08.08.2013
Marit Vasshus

Pårørende skal ivaretas

Når en i familien blir alvorlig syk eller skadet, blir de nærmeste påvirket. Derfor er det viktig at helsepersonell samarbeider om å ivareta deres behov. E- lærings-programmet ”Pårørende” skal hjelpe fagfolk til å møte barn og pårørende. Pårørendesenteret i Stavanger har utviklet dette blant annet i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter.
Opplæringsprogram
Å bli sett og hørt og bli tatt på alvor av helsepersonell, er sentralt for pårørende til mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer, eller annen alvorlig sykdom. For å lette deres vanskelige situasjon, har PårørendeSenteret, på oppdrag fra Helsedirektoratet, utviklet et opplæringsprogram for ledere og ansatte innenfor somatikk, rus og psykisk helse i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Kompetansesenter rus Stavanger skal bidra i opplæringen.

Hvorfor hjelper involvering?
Pårørende er ofte sentrale omsorgspersoner med mye kunnskap om den som er syk. Undersøkelser viser at involvering av pårørende kan:
 • redusere faren for tilbakefall
 • føre til færre symptomer
 • bedre pasientens evne til å fungere normalt
 • gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende
Informasjon og medvirkning
Opplæringsprogrammet har til hensikt å stimulere til refleksjon over egen praksis, slik at helsepersonell  sørger for gode og tilpassede rutiner. Det innebærer å legge til rette for å utveksle informasjon, medvirkning, veiledning, opplæring og støtte til pårørende. Opplæring til helsepersonell kan også gi trygghet, slik at taushetsplikten ikke setter begrensninger for en god hjelp til familien samlet sett.

paarorende opplaering2

Innhold
Opplæringsprogrammet ”Pårørende” er webbasert og består av tre hoveddeler: eksempler som illustrerer pårørendes møte med helsevesenet, fagfilmer og drøftingsoppgaver. Programmet er fleksibelt og brukervennlig. Man kan plukke ut de delene som passer til aktuelle behov. Programmet kan også brukes av enkeltstående fagfolk.

Pårørendevettregler
 • Vær vennlig og informativ
 • Du har alltid lov til å gi generell informasjon
 • Du bryter aldri taushetsplikten ved å lytte
 • Informasjon fra pårørende kan bidra til et bedre tilbud
 • Samtykke kan være nøkkel til et godt samarbeid
 • Sett av tid til samtaler med pårørende
 • idra til at barna får nødvendig informasjon og støtte

Kilde: www.parorendeprogrammet.no

Piloter i Rogaland og Vest-Agder
PårørendeSenteret i Stavanger har valgt ut to fylker til piloter; Rogaland og  Vest-Agder. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter skal bidra i opplæringen.

Prosjektleder: spesialsykepleier  Ann Helen Johansen, E-post: ahl@parorendesenteret.no,
Tlf: 51 53 11 11

Kontaktinformasjon: Pårørendesenteret, Vaisenhusgt. 39, 4014 Stavanger
paaroerende opplaeringsprogram 2013