Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
06.05.2019
Marit Vasshus

Oppstartsmøte om Samhandlingsmodell for å bedre tverrfaglig innsats

Barne – og familiedirektoratet og Kompetansesenter rus, Korus Stavanger inviterte 29.april til regionalt oppstartmøte for kommuner som har fått tilskudd til en samhandlingsmodell for å bedre tverrfaglig innsats i og mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som bekymrer.
Kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn
Målet er at kommunene utvikler og implementerer en helhetlig tverrsektoriell modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn. Rogalandskommuner som fikk tilskudd i 2019 er Sauda og Randaberg og disse kommunene var representert på møtet.

Forventninger og målekriterier for tilskudd
Barne- og familiedirektoratet (Buf-dir) ved Silje Vie Solhjell presenterte oppdrag og regelverk knyttet til tilskuddsordningen til å utvikle samhandlingsmodeller. Solhjells foredrag hadde tittelen  «Oppdrag under tilskuddsordningen» og Solhjell beskrev hvilke forventninger og målkriterier som er knyttet til tilskuddet og utviklingen av en samhandlingsmodell. Hun viste til konkrete eksempler fra andre kommuner som har fått tilskudd.
Både Sauda og Randaberg kommuner har valgt en samhandlingsmodell basert på samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats. Også med denne modellen er det viktig å beskrive hvordan kommunen har løst oppdraget og hvordan en kan bruke BTI - arbeidet inn i modellen på tre nivå. BTI-modellen er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som bekymrer.
Sauda og Randaberg kommuner fikk anledning til å stille spørsmål og drøfte med Solhjell vedrørende deres egen kommunes utforming av samhandlingsmodell og hva som ligger i oppdraget de har fått gjennom tilskuddet.
Korus Vest Stavanger var representert med Maren Løvås, Ingrid Strømsvold og Bernt Netland.
 
 
2019 buf dir intro
Foto: Marit Vasshus.
Barne- og familiedirektoratet (Buf-dir) ved Silje Vie Solhjell presenterte oppdrag og regelverk knyttet til tilskuddsordningen til å utvikle samhandlingsmodeller.