Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.04.2014
Marit Vasshus

Nyhetsbrev rus og psykisk helse

Fylkesmannen i Rogaland samarbeider med KoRus vest Stavanger i en kompetansegruppe rus og psykisk helse, og gir n�� ut sitt første nyhetsbrev. Hensikten er å bidra til godt samarbeid og samhandling mellom fylkesmannen, kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i Rogaland Fylke.
Kompetansegruppen bidrar blant annet med innspill til KoRus og Fylkesmannens Regionale kompetanseplan på rus- og psykisk helseormådet. Gruppen møtes fire ganger årlig og nyhetbrevet vil publiseres etter hvert møte og gi et lite inntrykk av hva som skjer i Rogaland.

Bolig til personer med rus og psykisk lidelse
Bolig til mennesker med ROP-lidelser er en utfordring  i kommunene. Housning first - metodikken viser gode resultater med å gi varig bolig til ROP- pasienter. Både Sandnes og Stavanger prøver nå ut prosjekt basert på Hosing first-  metodikken. Sandnes er i ferd med å bosette de første brukerne, mens Stavanger er i en utredningsfase. Stavanger, Sandnes og Time kommune planlegger botiltak for denne gruppen. Stavanger kommune har nylig startet ROP-natt, som gir forsterkede tjenester til bofellesskap på nattestid.

Tidlig intervensjon
Kommunene ønsker å nå de yngste brukerne tidlig. Det er startet opp og planlegges ulike tiltak for å styrke tilbudet. Stavanger kommune har nylig startet Helsehuset og Sandnes arbeider med prosjekt "Raskere psykisk helsehjelp". Begge prosjektene skal være lavterskeltilbud, for å gi rask hjelp og målrettede tjenester til de yngste. Strand ser på muligheten for å starte et tilsvarende prosjekt.

Ambulant tilbud
Ulike ambulante team er et godt tilbud til ROP-pasienter som ikke møter til tradisjonell behandling.  Strand kommune oppretter nå et oppsøkende behandlingsteam. Haugesund arbeider for å opprette et ACT team.

les mer i Nyhetsbrev 1/ 2014.
illust-strandmann-2