Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
16.04.2020
Marit Vasshus

Ny rapport: korona og rus kartlegging i kommuner uke 15

Ifølge Helsedirektoratet er korona og rus – kartlegging gjennomført uke 15. Det er en spørreundersøkelse gjennom det kommunale overdosenettverket pr. 10.april 2020.
Foto: Marit Vasshus

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen ved å samle informasjon om status i kommunene i rapportform. Anbefalte tiltak og konklusjon: Rapporten side 8 og 9.

Ukentlig spørreundersøkelse
En ukentlig spørreundersøkelse ble iverksatt i uke 13, sendt ut gjennom det kommunale overdosenettverket. Korus Oslo vil fra uke 16 overta gjennomføringen av kartleggingen. Det vil derfor kunne komme noen justeringer av rapporteringsformatet.
Fra og med uke 15 ble www.kommunetorget.no tatt i bruk for informasjonsutveksling i kommunene, deriblant denne rapporten.
 
Hvordan opplever kommunalt overdosenettverk koronasituasjonen?
Helsedirektoratet har gjennomført spørreundersøkelse i uke 13, 14 og 15 for å få et inntrykk av hvordan det kommunale overdosenettverket opplever koronasituasjonen. Svaralternativene var gradert fra 1 til 5 (1 = i svært liten grad, 2 = i liten grad, 3 = i noen grad, 4 = i stor grad, 5 = i svært stor grad). Denne rapporten oppsummerer funn og endringer fra uke 13, 14 og 15. Det å sammenlikne funnene kan være utfordrende da antall respondenter har variert fra 21 i uke 13 til 89 i uke 14 og 55 ved siste måling.

Helsedirektoratet har allikevel valgt å se målingene sammen, da det ikke ser ut til å være svært markante endringer på tross av variasjon i antall respondenter.

Rapport fra Helsedirektoratet:
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20%20kartlegging%20gjennomført%20uke%2015%20grafer.pdf

 16.04.2020
 
 
broken colomn1
illustrasjonsfoto: Marit Vasshus.
Kunster: Anthony Gormley, Broken Column.