Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
06.02.2019
Marit Vasshus

Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Det er viktig at ansatte i kommunene føler seg trygge når de skal identifisere og intervenere tidlig i sårbare familier. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre. Nå er en nasjonal nettressurs knyttet til opplæringsprogrammet Tidlig Inn lansert .
Nettressursen Tidlig Inn er tilknyttet forebygging.no, en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid. Forebygging.no eies av Helsedirektoratet og KoRus – Nord har drifts- og redaksjonsansvar.
Les mer på den nasjonale nettsiden om Tidlig Inn:
http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/Opplaringsprogrammet-Tidlig-Inn/.

Viktig å oppdage og hjelpe barn tidlig
Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold. Dette må skje gjennom tverrfaglig samarbeid.

– Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner. Men det finnes kunnskapsbaserte metoder for å komme i posisjon til å oppdage og hjelpe småbarnsforeldre, gravide og deres partnere, og på den måten finne og hjelpe barna. Derfor gikk Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for noen år siden sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og –metoder, sier Anne Moberg, spesialrådgiver ved KoRus-Øst. Hun er leder for den nasjonale arbeidsgruppen i Tidlig Inn.

I dag tilbys kommunene opplæring i Tidlig Inn av regionale opplæringsteam (ROT). Teamet består av ansatte fra regionale Kompetansesenter-rus (KoRus), Ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RKBU/RBUP) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Målgruppen for programmet er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger, som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre. Mer spesifikt kan man si at hovedmålgruppen er fastleger, jordmødre, helsesykepleiere og veiledere. Tidlig Inn er også relevant for fagpersonell i aktuelle tjenester for voksne og barn.

Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. Målet er å sikre en forsvarlig tjeneste og bidra til tidlig oppdagelse. Disse temaene er prioriterte områder for Regjeringen i satsningen på tidlig intervensjon. Ved siden av noe teori, legges det vekt på erfaringsutveksling og øvelser. Dette for å styrke den enkeltes ferdigheter og mestring.

Hvordan gjennomføres Tidlig inn?
Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Tilbudet tilrettelegges og gjennomføres lokalt, ofte med tjenester fra flere kommuner samlet. Dagene gjennomføres av regionale opplæringsteam i samarbeid med kommunen. Det tilbys veiledning knyttet til undervisningsmodulene og som støtte til implementering, – det å få kunnskapen over til praksis gjennom systematisk arbeid.
Kommunene tilpasser og beslutter hvilke verktøy som ønskes implementert, og hvordan dette skal sees i sammenheng med eventuelle andre arenaer for samarbeid og kompetanseutvikling. Mange kommuner knytter Tidlig Inn opp mot samhandlingsmodeller, eksempelvis Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Kommunene setter i gang med moduler i opplæringsprogrammet, i tråd med at det i forkant er gjennomført en kartlegging av kompetansebehov.
Kommunen er arrangør for gjennomføring av programmet (fristilling av deltakerne, eventuelt lokaliteter og lunsj). Det er ingen deltakeravgift.

Det lages en samarbeidsavtale mellom kommunen og det regionale KoRus og regionalt opplæringsteam. I tillegg avtales ulike former for veiledning. Kommunene har egne kontaktpersoner, ressursgrupper og ofte egne veiledere. Disse får oppfølging, enten individuelt eller gjennom felles samlinger, og blir sentrale i implementeringsperioden.

Nasjonal nettressurs om opplæringsprogrammet Tidlig Inn
Det finnes en god del informasjon om Tidlig Inn på nett, men fra 1.februar 2019 etableres det en felles nasjonal nettressurs for programmet.
På Tidlig Inn vil man kunne lese mer om hva opplæringsprogrammet går ut på, hvorfor dette arbeidet er viktig og hvordan opplæringsdagene gjennomføres, sier Beate Steinkjer, redaktør for forebygging.no.
Innholdet på den nasjonale nettsiden Tidlig Inn er utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe, med representanter fra de ulike kompetansemiljøene som arrangerer opplæring og Helsedirektoratet.
 
 
forside opptidliginn
Ny nasjonal nettside for oppæringsprogrammet Tidlig inn er etablert.
Tidlig%20Inn%20nettgruppe
Bildetekst: Noen av representantene i den Nasjonale arbeidsgruppa samlet til arbeidsøkt med nettsiden. Fra venstre: Hege –Maria Aas (Hdir), Anne Moberg (KoRus-Øst), Beate Steinkjer (forebygging.no), Marianne S. Ryeng (RVTS-Nord), Anne Kristine Berthelsen (KoRus-Nord), Mona Blomseth Hyllmark (KoRus-Midt), Annette Johannessen (Bufetat) og Ida Haug (KoRus-Nord).