Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
25.09.2018
Marit Vasshus

Nettverkssamling for bedre tverrfaglig innsats i region Rogaland

Korus vest Stavanger inviterte i dag til nettsverkssamling for kommuner i Rogaland som overveier eller har bestemt seg for å satse på Bedre Tverrfaglig Samarbeid. Deltakere fra ulike kommuner delte erfaringer, der noen allerede er godt igang.
Fylkesmannen i Rogaland, RVTS og RKBU samarbeider om arrangementet med 40 deltakere. Haugesund kommune er en foregangskommune og rådgiver Inger Lise Bratteteig, tidligere rektor og Oppvekstsjef, delte sine erfaringer med BTI (bedre tverrfaglig innsats-metodikk) i perioden fra oppstart i 2012.

Ingen barn skal glippe
Vi har som mål at ingen barn skal glippe utenfor tjenestene!
Bratteteig forklarer at bærende for innsatsen er reell brukermedvirkning. Alle elever i 1.- 4. klasse har rett på tilpasset opplæring og eleven skal delta i planleggingen sammen med foreldrene, understreker hun. Brukerne skal behandles likeverdig med tjenesteyterne, påpeker Bratteteig.

Stolte barn
Mange elever er stolte over at foreldrene deltar i loggen, der man logger utførte oppgaver. Elever i videregående skole får selv ansvar for å føre logg med oppgaver og tiltak. Haugesund har visjon om å være en brobygger for fremtiden på tvers av tjenesteområder, fra unnfangelse, via helsestasjon, barnehager, og skoletjenester, spesialisthelsetjener og Nav mfl. for å sikre overganger til nye arenaer.

Politisk forankring i Oppvekstplan
BTI – arbeidet med stafettlogg står ikke på egne ben etter tre år, men er integrert fast drift, og er ikke et prosjekt. BTI er forankret i Oppvekstplanen med politisk vedtak som en modell for samhandling innen skole og helse. Her møter et nytt verktøy en «gammel» kultur.

Kommunal pådrivergruppe
Alle ledere i de ulike tjenesteetatene i kommunen forplikter seg til å være engasjerte i å få til loggen, både rektorer, barnehagestyrere og andre ledere.
En gruppe som består av representanter fra barnehage, skole, helse, PPT, SLT, spesialpedagog barnehage, tillitsvalgt for Utdanningsforbundet og prosjektleder, sørger for kontinuitet i representasjon.

Meld. St. 21 (2016–2017).Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen har for første gang inkludert hele mennesket i sin melding. Og stafettloggen er nevnt som en god modell for tidlig innsats. Det er en samhandlingsmetode man tror på i kommunal innsats og derfor et viktig styringsdokument, avslutter rådgiver Inger Lise Bratteteig fra Haugesund kommune.

Om Meld. St. 21 (2016–2017)
Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 24. mars 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg).
Melding til Stortinget
Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. For at barn og unge skal ha lyst til å lære, være motiverte og oppleve mestring må alle som har en rolle i utdanningssystemet være preget av lærelyst. Alle, fra den enkelte lærer til departementet og politikerne må ønske å lære noe nytt, ønske å lære av hverandre og ha rom og mulighet til å prøve, feile og få til noe.  Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle barn og unge en opplæring som ruster dem for fremtiden. Regjeringen foreslår derfor å gi kommunene en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving eller regning på 1. – 4. trinn.   For at kvalitetsforskjeller mellom skoler og innad på skoler skal bli mindre, vil regjeringen definere tydelige krav og forventninger til lokale myndigheter. Regjeringen vil legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner skal få handlingsrom til å drive kvalitetsutvikling, slik at de kan finne løsninger som er tilpasset lokale behov. Lærere og skoleledere skal få gode muligheter til å bygge og videreutvikle profesjonelle fellesskap.
 
 
plenum nettverk 250918
Foto: Marit Vasshus