Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.04.2019
Marit Vasshus

Nettverk for Lavterskel Helse

Nettverkssamlingen «Lavterskel Helse» ble arrangert på Jørpeland i går med Strand som vertskommune. Nettverkssamlingene foregår i regi av Korus vest Stavanger og samarbeidende kommuner i Rogaland.
Gårsdagens nettverk med ulike Rogalandskommuner og brukerorganisasjoner var representert med 32 deltakere. 

Spesialist i allmennmedisin PhD Torgeir Gilje Lid, forsker ved KORFOR i Helse Vest, delte kunnskap fra sitt arbeid med brukere som scorer på rødt og blålys i Brukerplankartleggingen. Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunene.
 
Gilje Lid var med på å starte Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger (OBS) i Helse Stavanger og har jobberfaring fra de første årene i OBS-teamet. Gilje Lid tok utgangspunkt i et klinisk perspektiv på bakgrunn av sin interesse for denne pasientgruppen. Ifølge Gilje Lid blir pasientene eldre og vil ha behov for omfattende «vanlig helsehjelp». Hvordan gjør vi dette? Hvordan kan lavterskeltjenestene bidra til at brukerne klarer å nyttiggjøre seg den hjelp som de får tilbud om? Nettverksdeltakerne delte spørsmål og refleksjoner underveis omkring tematikken.
 
Mona Gabrielli, NAV Arendal innledet om erfaringer knyttet til tvangssaker etter Helse og omsorgstjenesteloven HOL § 10-2. Arendal kommune har ca. 15-20 tvangssaker årlig og Gabrielli formidlet hvordan man jobber på systemnivå med eksempler fra pasientsaker. Tematikken engasjerte nettverket til å stille mange spørsmål og refleksjoner.  Nettverksdeltakerne fra ulike arbeidsplasser delte avslutningsvis erfaringer og kunnskap fra egen arbeidshverdag.
 
2019 lavterskel strand gilje lid lege
Spesialist i allmennmedisin PhD Torgeir Gilje Lid, delte erfaringer fra funn i Brukerplan, dvs kartlegging av brukere av tjenester innen rus og psykisk helse i kommunene.
2019%20lavterske%20strand%20rygg
Engasjerte fagfolk i kommunenes tjenester som jobber med brukere av lavterskel helse
Hva er brukerplan?
Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Verktøyet er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR og er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.