Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.11.2018
Marit Vasshus

Nasjonalt nettverk for Brukerplan samlet på Sandnes

Nettverket består av syv KoRus èr, samt NAPHA og var invitert av KOFOR Helse Stavanger til to dagers samling på Kronen Gaard, Sandnes kommune 21. og 22.november.
Nettverket med ansatte innen Kompetansesentrene innen rusproblematikk  deler erfaringer fra gjennomføring av opplæring og kartlegginger i kommunene og gir innspill til oppdatering av kartleggingsverktøyet. Tallene i Brukerplan er viktige fordi de brukes i statsbudsjettet og i kommunale budsjetter.

Hva er Brukerplan
Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.  

Bedre og bedre
Kartleggingen foregår annet hvert år og målet er at kartleggingsverktøyet Brukerplan og gjennomføring av kartleggingen skal bli stadig bedre. Videre er målet at resultatene skal i større grad tas i bruk i kommuneplanleggingen også når det gjelder utvikling av relevante tiltak og ressursbruk. Kartleggingen bidrar til å se mønster i utvikling og tendenser innen brukere av psykisk helse og rustjenester, og viser hvor mange kommuner som deltar i kartleggingen (dekningsgrad). Hver kommune har en koordinator for Brukerplan, og denne personens holdning har betydning for motivasjon og gjennomføring, hvor omfattende deltakelsen er i kommunen.

Flere kommuner deltar
Stadig flere kommuner deltar, noen har dekket opp nærmest alle kommuner i sin region, enkelte har økt innsats mot små og mellomstore kommuner, for å inkludere dem i kartleggingen. Tidspunktet for gjennomføring varier i ulike regioner, de fleste gjennomfører høst, mens rapporter og resultater presenteres for kommunene på nyåret.
I Rogaland er nærmest alle kommuner med. Her starter kartleggingen i oktober og presentasjon av funn gjøres i januar/ februar. Helse Fonna og Helse Stavanger er inkludert.

I Oslo jobber man for å mobilisere flere ledere i bydelene, slik at ansatte bidrar med kartlegging og dermed avklarer viktige utviklingstrekk ved brukerne i Helse og omsorg,  barnevern og NAV. Man jobber der med opplæring for å forbedre rapporter ift lesbarhet og forståelse av hva tallene innebærer. Hensikten er økt kvalitet ved bredere deltakelse. Tallene i Brukerplan er viktige fordi de brukes i statsbudsjettet. Dokumentering ved tall kan bidra til penger/ bevilgning til kommunen. KoRus øst bruker funn og analyser fra Brukerplan til kompetanseutvikling.

Hva blir kartlagt?
Blant faktorene som kartlegges er kjønn, alder, fødeland, utdanning, hvem man bor med, antall barn i familien, bosituasjon, aktivitet, økonomi, fysisk og psykisk helse, rusmiddelbruk, sosial fungering, nettverk, vold og trussler, ansvarsgruppe, type tjenester man benytter i kommune, spesialisthelse og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tallene kan brukes til flere ting

Sandnes kommune ved Trude Lønning, leder psykisk helse og rus, sier at dataene fra kartleggingen brukes aktivt ved oppbygging av rustjenestene[LT1]  og ift opptrappingsplanen[LT2]  for rus som er igang. Sandnes kommune har nå en grundig oversikt over brukere med betydelig psykisk uhelse og rusproblematikk. -Vi vet hva de trenger og det ligger i økonomiplanen, sier Trude Lønning.

Rask psykisk helsehjelp
Ifølge Lønning har Sandnes fra 1.januar 2018 fått en ny gruppe som har rett på kommunal behandling. I tillegg til de 1000 først nevnte er det enda 1000 innbyggere som mottar kommunal behandling. Lønning sier at i 201[LT3] 7 viser ikke 50% av disse i Brukerplantallene. Derfor viser ikke funn i Brukerplan reelt hva ressursene i Sandes kommune brukes til.

«Uten- terskel «-tjenester tilbys i Sandnes
Ifølge Trude Lønning, Sandnes gir kommunene tjenester uten terskel på et lavt omsorgsnivå. Tjenester tilbys som «tidlig inn» og tilbudene har endret seg med nye målgrupper. Alle kommer  lett inn i tjenesten og kommer raskt ut igjen, ved at tjenesten er uten terskel. Den hjelpesøkende definerer selv behov og hvilken type hjelp de ønsker, sier Trude Lønning.

Utvikler av Brukerplan
Brukerplan er utviklet av Barclay Stevenson, KORFOR. Presiseringer og oppdateringer skjer i januar 2019, og i februar åpnes det for nye kartlegginger i kommunene. Kartleggingsmanualen har mange spørsmål, og noen av disse trenger presiseringer. En nødvendig presisering er: hva er kognitive vansker? Hva er lese- og skrivevansker? Definisjonen er ikke entydig.

Samordning
Ved KoRus vest Stavanger/ Rogaland ønsker man å bli bedre til å bruke Brukerplanfunnene internt. Å koordinere øvrig innsats opp mot Brukerplan er et mål.
 
Kontaktperson KoRus: Sven Gustafsson. Mail. Mobil.
Kontaktperson Sandnes: Trude.lonning@sandnes.kommune.no
KOFOR: Marit Håland, koordinator for nasjonalt nettverk.

(Foto: Fagansvarlig Marit Håland, KORFOR, har ansvar for faglige diskusjoner om Brukerplan og koordiner nettverket. Analyse av data: Haris Bosnic og Terje Lie, KORFOR, Helse Stavanger.)


 
20070306-144842-5 pedestrians broald
Illustrasjonsfoto: Shutterstock