Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
14.09.2015
Marit Vasshus

Når en ansatt ruser seg

Hva gjør man når man oppdager at en ansatt ruser seg? Dette var ett av temaene på arbeidsliv og rus- nettverket på Sola i regi av KoRus Stavanger torsdag.
Ifølge mangeårig leder for nettverkssamlingen Ingunn Svendsen, Korus Stavanger, er nettverksmøtet for arbeidsliv og rus, alor, er en møteplass for å dele erfaring fra grasrota, og arrangør Kompetansesenter rus samarbeider med poliklinikken ved Rogaland A-senter og AKAN kompetansesenter. Det finnes åtte slike nettverk i ulike regioner i landet.

Nettverksmøte arrangeres to ganger i året for å inspirere, dele erfaring, om hva som virker og gi påfyll av ny kunnskap til ansatte i offentlige og private virksomheter som kommer i kontakt med ansatte som har rusproblemer.

Hvordan organisere og jobbe med rus i arbeidslivet?
En av innlederne, Tormod Gilje jobber i i Avinor og har deltatt i alor-nettverket siden starten for ti år siden.

- Alle forventer høy sikkerhet i Avinor, derfor prioriterer virksomheten AKAN- arbeid, understreket Gilje. I vår virksomhet, er dette arbeidet ønsket på høyt ledernivå, de ansatte har et eierforhold til arbeidet, og de som driver med det, fokusserer på positive  sider ved dette arbeidet, forklarer Gilje.

 - Sikkerhet, bedre arbeidsmiljø, bedre økonomi og mindre fravær er de gode sidene ved innsats overfor ansatte med rusproblemer, påpeker Gilje.

 For at denne type arbeid skal bli prioritet, må dette forankres i ledergruppen, så det ikke prioriteres bort. Det er ikke nok at AKAN- kontaktene ønsker det.

Målet med AKAN- arbeidet er å forebygge misbruk og hjelpe de som er i ferd med å utvikle  rus- eller avhengighetsproblem.

Avinor har 3000 ansatte og 46 lufthavner. Verdiene virksomheten bygger på er ”åpen, ansvarlig, handlekraftig, kundeorientert”.

Særtrekk ved virksomheten
Virksomheter kan ha spesifikke krav til ulike typer stillinger:
-fysiske og medisinske krav til stillingen (høyt forbruk kan gå ut over helse- slik at    medisinske krav ikke tilfredsstilles)
- pliktmessig avhold for mange stillinger
- sikkerhetsklarerte ansatte
- skiftarbeid

Forebygge rus- og avhengighet
AKAN- arbeid er en metode for å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen, forklarer Gilje.  En bevisst ruspolitikk på arbeidsplassen, gir flere AKAN – saker og bekymringsmeldinger, fordi arbeidsplassen viser mer tydelighet og åpenhet og sin politikk.

Hvis en AKAN- kontakt blir kjent med bekymring for en ansatt, er det effektivt å ringe leder/ den ansvarlige som skal snakke med den ansatte. Da unngår man at personalsaken glemmes. Ledere har et spesifikt ansvar for å samtale individuelt med den ansatte ved bekymring for rusproblemer.

Egen håndbok
Gilje fremhever at AVINOR har en egen håndbok som regulerer AKAN-arbeidet; hvordan det organiseres og utføres. På intranet sin hovedside har man godt synlig link til AKAN-håndboken, sammen med ulike linker for hjelp som f.eks verktøyet Balanse.

- Alle har et ansvar for å si ifra, og det nytter hvis vi bryr oss, fremhever Gilje.

Hva er et rusproblem?
- når bruk av rusmidler forstyrrer oppgaver og funksjoner som skal ivaretas på  jobb eller i familien
- når følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes eller forstyrres av             rusmidler

-De fleste som har et rusproblem er på jobb, minner Gilje om.

Ledere som gode rollemodeller
Hvilket ansvar har ledere i forhold til ruspolitikk og AKAN-arbeid? Gilje fremhever at det handler om kultur og verdier.

- Ledere har et spesielt ansvar for å gjøre medarbeidere kjent med virksomhetens holdning til rus og spill
- ledere skal sette en god standard for å oppnå rusfritt arbeidsmiljø
- en lederatferd skal følge de retningslinjene virksomheten har

Regler for rusmiddelpolitikk
I Avinor gjelder følgende:
hvis man er påvirket av et rusmiddel eller har ettervirkninger av rusmidler på          jobb
- alkohol nytes kun etter arbeidsdagens slutt, dette gjelder også hjemmekontor og    tjenestereiser
-  plikter å representere virksomheten på en god måte
-  dersom det serveres alkohol, inntil tre enheter, men ikke avec(brennevin ikke         tillatt)
-  vinlotteri er ikke tillatt

Hvordan organisere AKAN – arbeidet?
Man har et sentralt AKAN- utvalg med HR-sjef som leder, medlemmer er lufthavndirektør, HMS-sjef, AKAN-  koordinator og to AKAN- kontakter som møtes tre ganger i året. Man har en AKAN- koordinator og 14 AKAN- kontkter spredt over hele landet. Man har egen ungdomskontakt. Arbeidet er forankret i AKAN og HMS-arbeidet.

Synliggjøring
Ifølge Gilje er AKAN et fast tema på alle AMU- møter, håndboken revideres gjennom bred involvering, og den inngår i styrende dokumenter. Man informerer om AKAN på møter, samlinger og HMS-kurs. Man deler ut brosjyrer og plakater om rusforebyggende arbeid. Man bygger kompetanse og deler erfaring. Drikkepress er et tema i undervisning og livsfaseprosjekt.

Gilje fremhever at leder plikter å innkalle til samtale ved bekymring for rus- eller avhengighetsproblem.

- AKAN- kontrakter hindrer sykefravær, viser erfaring fra vår virksomhet, understreker Tormod Gilje, fra AVINOR.

 I Norge skyldes 50 prosent av endagsfraværet rusbruk. Ca 80% av dem som er på ANAK-kontrakter er i jobb ett år etter. 


 
2015 alor tormod gilje 100915