Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
23.01.2023

Nå er det mulig å søke tilskudd til kommunalt rusarbeid

Målgruppen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte. Det trengs et systematisk samarbeid mellom sektorer og mellom offentlige tjenester og frivillige/ideelle organisasjoner. Det må skapes bærekraftige strukturer og tjenester som bidrar til å forebygge rusmiddelproblemer, og som sikrer gode tjenester i tiden framover, skriver Helsedirektoratet om tilskuddsordningen.

Videre heter det at ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av brukermedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse, skriver Helsedirektoratet.

Ordningen styrkes med 200 millioner kroner

Det skrives videre at det også er et prioritert formål å stimulere kommunene til å etablere oppsøkende virksomhet, særlig rettet mot barn og unge. Derfor har regjeringen styrket ordningen med 20 millioner kroner i 2023. Dette ses i sammenheng med den kommende forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet.

Hensikten er å forebygge psykiske helseproblemer og begrense skadene som rusmiddelbruk kan medføre gjennom tidlig identifisering og intervensjon, henvisning til behandlings- og oppfølgingstilbud og gjennom økt tilstedeværelse i ungdomsmiljøer. Oppsøkende team/utekontakter bør være tverrsektorielle og flerfaglige, eksempelvis med medarbeidere både fra helsetjenesten og sosialtjenesten.

Bedret livskvalitet, mestring og mulighet

Målet for tilskuddsordningen er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Det er også et mål at systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på individ,- tjeneste – og systemnivå er en integrert del av tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring i kommuner som mottar tilskudd.

Tilbud skal utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukerne/pårørende, og målgruppen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, skriver direktoratet om tilskuddsordningen.

Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet, og siste frist for å søke tilskudd er 5. mars 2023. 

Her kan du lese mer om ordningen, hvordan du søker og hvilke krav som stilles.


Helsedirektoratet (2022). Kommunalt rusarbeid [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 19. januar 2023, lest 23. januar 2023). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt%20-rusarbeid

istock-1152124287