Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
23.08.2022

Nå er det mulig å søke tilskudd til kommunalt rusarbeid

Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til bedret livskvalitet for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte. Det trengs et systematisk samarbeid mellom sektorer og mellom offentlige tjenester og sivilsamfunnet. Det må skapes bærekraftige strukturer og tjenester som bidrar til å forebygge rusmiddelproblemer, og som sikrer gode tjenester i tiden framover, skriver Helsedirektoratet om tilskuddsordningen.

Videre heter det at det ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av bruker- og pårørendemedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging, skriver Helsedirektoratet.

Tilgjengelige og bærekraftige tilbud

Direktoratet opplyser videre at tilbud skal utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukerne/pårørende, og at ordningen vektlegger å styrke lett tilgjengelige og bærekraftige tilbud på rusfeltet ut fra lokale forhold på disse innsatsområdene:
  • Pårørendearbeid, særlig overfor barn som pårørende
  • Forebygging og tidlig intervensjon for barn, unge og unge voksne, med vekt på oppsøkende arbeid
  • Alkohol- og/eller legemiddelrelaterte problemer
  • Samtidig rusmiddelproblem og psykisk helseproblem
  • Tilrettelegging for deltagelse i arbeidsrettet og sosial aktivitet og nettverk
  • Skadereduksjon
  • Samhandling og sammenhengende forløp ved utskrivning fra institusjon og løslatelse fra fengsel
  • Bruker- og pårørendemedvirkning og erfaringskompetanse i tilbudet
Målgruppen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

15. september er siste frist for å søke tilskudd til kommunalt rusarbeid fra Helsedirektoratet.

På denne siden kan du lese mer om ordningen, om hvordan du søker, hvem som kan få tilskudd og hva som må være med i søknaden.

Helsedirektoratet (2022). Kommunalt rusarbeid [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 09. mai 2022, lest 23. august 2022). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt%20-rusarbeid
shutterstock 160644944%5b1%5d folksomt p%c3%85 gata