Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.11.2017
Marit Vasshus

Motivational interview; hvordan samtale når en person vurderer endring i livet?

KorRus – vest Stavanger arrangerte 2.november 2017 nettverk for kommuner som har deltatt i MI- opplæring, en metode til bruk i samtaler for å fremkalle og styrke motivasjon til å endre egen livssituasjon.
KorRus – vest Stavanger arrangerte 2.november 2017 nettverk for kommuner som har deltatt i MI- opplæring, en metode til bruk i samtaler for å fremkalle og styrke motivasjon til å endre egen livssituasjon.

Hvem deltar på MI-nettverk?
Kommunene var representert med nær 40 deltakere som jober ved helsestasjoner, videregående skoler, grunnskoler, ungdom med rusvansker, psykisk helse, oppsøkende team, lavterskel helsestasjon for rusmiddelavhengige, overdoseprosjekt, NAV, fritid barn og ungdom, BUF – etat, Ungdomssenter, barnevernsinstitusjon og Familiesenter.

Hva er Motivational Interview- spirit?
MI er et holdningssett i møte med mennesker som vurderer eller søker endring i livet sitt. MI skal bidra til å identifisere hvor personen vil i livet sitt. Hva er viktig i livet ditt? (verdier)- Hva ønsker du mer av? MI – tilnærming handler om å utforske og søke klientens ideer og  være en tolmodig og nysgjerrig samtalepartner. Samtalepartneren forutsettes å være medfølende og aktivt fremme den andres ve og vel ved å prioritere den andres behov. Når en oppriktig vil den andres vel og formidler dette, øker sannsynligheten for at personen velger en ny retning. Samtalepartnerens holdning er å respektere klientens valg, også når denne ikke ønsker endring. Samarbeidsstilen i MI- tilnærming er preget av respekt for klientens ideer, ved at man ikke overtaler eller opptrer som ekspert i forhold til klienten. Miller er MI- tilnærmingens opphav og Millers mål er følgende: MI er et holdnigssett og en spirit «to humanise Health Care.»

Eksempler fra praksis
Odd Hansen Matre, kognitiv terapeut og familieterapeut og Cecilie Kleiberg, sosionom og rådgiver fra Stavanger Ungdomssenter, Familieavdelingen delte erfaringer fra en arbeidshverdag der de øver på MI- tilnærming for å forbedre samtaletilnærming til ungdom og fosterforeldre der fokus er endring. Målet er å tilrettelegge for mestring. Hvis samtalen går i ring og man kommer ingen vei, hvordan kan man forsterke ønsket om endring eller avklare behov for endring?
Matre og Kleiberg bruker refleksjoner ift meninger, følelser, holdninger med respekt og empati. De fremhever hvor viktig det er å lage en plan for å komme videre. De øver på et valgt tema der en selv ønsker endring i eget liv, det er virksomt. Øvelsen varer fra 5- 45 minutter. Regelmessig øving bidrar til at MI- tilnærmingen blir naturlig å bruke. De tar «time- out» når samtalen stopper opp, og reflekterer over hva som skjedde, og hvordan endre tilnærmingen.

Ingrid Strømsvold, KoRus Stavanger fremhever hva som kan fokuseres i MI-samtaler: -Evne til å forandre, -er det realistisk, avklare, erkjenne behov for endring, lage en plan.

Hvordan fremkalle og forsterke endring?
Turid Enoksen, rådgiver ved Korus Nord, snakket om hvor frydefullt og facinerende det kan være å treffe noe hos klienten, der man har «lokket frem» noe som gir bevegelse hos klienten.
Enoksen spør MI- utøvere: «hva vil du med responsen din i en samtale? Hvordan lokke frem og hjelpe klienten videre med fokus på endring? Mye er knyttet til klientens selvoppfatning. Hvordan komme seg videre på egen livsvei? Spørsmål kan være: Hva er viktig for deg? Hvilke verdier setter du høyt? Hva vil du begynne med først? Hvilken vei ønsker du å gå? Hvor er du nå? Dette handler om å avklare klientens motivasjon.

Klienten må eie løsningen
Enoksen fremhever at klienten må eie eget endringsprosjekt; «Dette er min vei og mitt prosjekt.» MI- hjelperne skal ikke fixe for personen. Personen skal selv gjøre noe med utfordringene. Som MI- samtalepartner: mobiliser hos personen; «hvor vil du gå?» Finn styrkene hos klienten som kan hjelpe på veien videre ved å spørre: Hva har du fått til tidligere- hva virker for deg? Hvilke erfaringer har du med å klare å få til ting? Hvilke gevinster har endring for personen? Hva vil du vinne med endring? MI- hjelper kan si: «jeg ser du kan klare å flytte noen skritt videre (viser tro på personen). Tenk på en situasjon du klarte å mestre. Tenk på den positive opplevelsen og den kan du ta med videre.. Hent frem den gode mestringsfølelsen som dette vekker. MI- hjelper kan bruke skalering: Hvor stor er troen din på å lykkes? Skalering kan brukes til mestringsfølelse eller hvor viktig det er å gjøre noe med utfordringene i personens liv, forklarer Enoksen.
Når flere i personens nettverk samarbeider om personens mål, trekker man i samme retning med større endringseffekt, påpeker rådgiver Turid Enoksen.

Identifiser frydefulle øyeblikk
MI- tilnærming kan gi frydefulle øyeblikk for samtalepartnere, der en erfarer at klienten kommer seg ett eller flere skritt videre- man erfarer et «gir-skifte» hos klienten, forklarer Turid Enoksen.  Man kan som MI- utøver erfare «ny flyt» med mestringstillit og håp som bidrar til å komme ut av «malstrømmen» og livssitusjoner som kan virke fastlåste.

Hvordan kan man «vippe folk ut av sporet» en står fast i og over i ett nytt- der klienten får et annet perspektiv eller der følelsen av at det er mulig å gjøre noe med situasjonen styrkes, sier Enoksen.
Hvordan kan man ved MI- tilnærming avvæpne motstand eller dissonans? Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvor mye endringssnakk personen selv har og en endring i livssituasjon. Og der personen forplikter seg gjennom endringssnakk- dette kan predikere endring.
Tone ned MI- tilnærming i form av støtte; at «dette er vanskelig» malstrøm som opprettholder fastlåsthet. Hold heller fokus på Hvor vil personen? MI- tilnærming fordrer å være i en konsentrert regning mot endring. Hvis man viser for mye empati forhvor vanskelig og håpløs situasjonen er, kan hjelper forsterke status quo.

Hvis samtalepartneren viser compassion; medfølelse og innlevelse, strykes autonomi og selvråderett og dette kan forsterke motivasjon for endring. Dette til forskjell fra sympati, for å trekke personen i retning mot endring. MI- tilnærming innebærer også å akseptere at personen kan velge «ikke endring». MI- spirit er å formidle at personen har selv en sterk rett til egen beslutning.
 
Skrell vekk deg selv
Å innta en mentaliserende holdning er å leve seg inn i personen ved å utforske gjennom en «ikke-vitende/ ikke ekspert holdning. Når man er samtalepartner: «Skrell vekk deg selv» og dine egne behov ved å sette deg selv til side. Sett lyskasteren på det personen ønsker og identifiser skritt for skritt som personen ønsker å gå. Ved å prøve alternativer og styrke håp, kan personen forberede seg på vanskelige utfordringer, og  bygge tillit til egen mestring, avslutter Turid Enoksen, rådgiver KoRus nord.
 
 
2017 mi nett sola ingrid s turid enoksenkorus nord