Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
22.01.2011
Marit Vasshus

Mot til å se - evne til å handle

- Helsedirektoratet har en omfattende satsning på tidlig Intervensjon. Å forebygge, se og ikke minst agere tidlig i en problemutvikling, er viktig. Alle er enige om det. Samtidig er det dokumentert at fagfolk unnlater å handle på bekymring, sa direktør Kjersti Egenberg, Rogaland A- senter til 330 fagfolk da hun åpnet konferansen 20. og 21.januar på Sola. Teamet for konferansen var barn som lever med foreldre med rusproblemer, psykisk lidelse eller alvorlig somatisk sykdom.
Foto: Tillitsskapende tiltak er viktig, sa direktør Kjersti Egenberg, Rogaland A-senter ved åpning av konferansen.

Fra bekymring til handling

Helsedirektoratet har gitt ut en veileder for tidlig intervensjon: " Fra bekymring til handling" i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet, og som skal være til hjelp for fagfolk i det daglige arbeidet. Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter har en rolle i å bistå tjenestene med å implementere veilederen gjennom kunnskap, rolleforståelse, strukturelt arbeid og handlingskompetanse. Denne konferansen er en del av arbeidet, og støttes derfor av Fylkesmannen i Rogaland og Helsedirektoratet.

Vi må samhandle til barnas beste
- Når vi skal handle i forhold til hva som er barnets beste, må vi samhandle, vi får ikke gjort ting alene, presiserer direktør Egenberg.  Barne- ungdoms-og familieetaten i Sør-Rogaland , familievernkontorene i Stavanger og Egersund, Stavanger Universitetssykehus ved Psykiatrisk divisjon og Rogaland A-senter har tatt konsekvensen av dette: Vi har etablert det treårige samhandlingsprosjektet: ”Vekst og utvikling for barn,unge og familier”. Vi har forpliktet oss til å skape samarbeidsstrukturer og ansvarsavklaringer på en rekke områder, så barn og unge ikke lenger skal kunne ”falle mellom ulike stoler”. Blant annet skal vi  nå etablere et ekspertutvalg for å fordele ansvar og arbeidsdeling i vanskelige og kompliserte saker. 2011 er siste året for prosjektet; etter dette skal vi ha forårsaket positive endringer for våre brukere. Vi er forpliktet til å lage suksesshistorier. Noe av det som bedrer samarbeid, er felles kompetansehevende og tillitsskapende tiltak. Der for inngår også denne konferansen som viktig for å skape suksesshistorier. Derfor vil denne konferansen fortsette årlig, presiserer direktør Egenberg, Rogaland A-senter.

 - En av årsakene til at denne konferansen treffer godt, er at koordineringsgruppen er bredt sammensatt. Det er viktig, for målgruppen er vid, og favner alle som på ulike måter møter barn på ulike arenaer.

Koordineringsgruppen for konferansen består av  fagfolk fra seks kommuner, familievern, BUF - etat, Jæren DPS og Helse Fonna i tillegg til Rogaland A-senter. Årets konferanse er  fulltegnet med 330 deltakere. Dette viser at både tema og innledere treffer fagfolk, sa direktør Kjersti Egenberg, ved åpningen av konferansen.

Foredragsholdernes presentasjonen vil bli lagt inn på nettsidene under kurs 2011.
kjersti egenberg