Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
08.11.2016
Marit Vasshus

Medfødt russkade kan forebygges 100 prosent

- For umodne fosterhjerner er alkohol det mest giftige rusmiddelet. Alkohol er farligere enn heroin, kokain og marihuana for det ufødte barnets hjerne. Dette sier professor og pediater Jon Skranes, ved Regionalt kompetansesentertjeneste for medfødt russkade ved Sørlandet sykehus, Arendal og Habiliteringstjenester for barn og ungdom, Helse Sør-Øst. Skranes er dr.med, medisinsk fakultet, NTNU, Trondheim.
Sammen med nevropsykolog Gro Løhaugen er han blant landets fremste spesialister på fagområdet medfødt russkade.De to foreleste på dagsseminar 4.november i regi av KoRus Stavanger, Rogaland A-senter, på Sola for 120 fagpersoner; leger, psykologer, barnevern, fosterforeldre mfl.
 
Hvorfor er ruseksponering så farlig for fosteret?
Ruseksponering er farlig fordi sentralnervesystemet i hjernen utvikler seg under hele svangerskapet. Kvinners livsstil og drikkemønster har betydning for hvordan denne tematikken adresseres. Dette er særlig sårbart før kvinner vet at de er gravide.
 
Ingen kvinner ønsker å skade sitt ufødte barn
- Ingen kvinner ønsker å skade barnet sitt, det er helt klart, understreker nevropsykolog Gro Løhaugen ved kompetansesenter for medfødte russkader. Derfor er informasjon til kvinner i tidlig livsfase viktig. Fordi 50 prosent ikke er planlagt gravide, er mange foster eksponert for rus.
 
Hvor utbredt er alkolbruk i graviditeten?
En undersøkelse fra USA viser:
at de aller fleste kvinner endrer drikkemønster når de vet at de er gravide
 
• at 60 % gravide drikker alkohol.
• 5 eller flere drinker er særlig skadelig
• hvite kvinner 21-29 år, single, med høyinntekt drikker mest
• biologiske søsken til FASD/ russkade barn er risikoutsatt
• 30-40 % av alle babyer har vært utsatt for bingedrikking (5 drinker eller mer), ofte før mor vet at hun er gravid
• 32% bingedrikker færre en gang i mnd, men flere ganger i året
• 23 prosent fortsetter å drikke etter kjent graviditet
• 85% endret drikkemønster ved kjent graviditet
• eldre kvinner, røykere, kvinner med angst, høyere inntekt, samt mann med høy inntekt drakk mest
 
Ingen sikker nedre grense for inntak av alkohol

Dette er et komplekst fagfelt, det er ingen nedre sikker grense for inntak. Noen barn har økt sensitivitet for å påvirkes av alkohol og rusmidler, og man vet ikke på forhånd hvilke barn det er. Derfor frarådes all bruk av alkohol så snart man vet at man er gravid, og helst når man planlegger graviditet. Uansett råder man folk til å slutte straks man vet at man er gravid. Man anbefaler også at mannen avstår fra alkohol under graviditet.  Dette har med livsstil og etablerte vaner å gjøre.
 
Bingedrikking er farlig for fosteret

Bingedrikking, dvs fem drinker eller mer, er særlig farlig for fosterert, sier barnelegen, fordi dette innebærer en plutselig økt alkoholeksponering for fosteret. En intervju - undersøkelse fra Italia der mødre hadde drukket daglig, viste at de fødte kortvokste barn med liten hodeomkrets.
 
Barnefars sædceller endres av alkoholbruk

En undersøkelse av risikobarn av May i USA viser at alkoholbruk hos barnefar kan endre arvemassen i sædceller og kan påvirke barnet etter befruktning.
 
Faktorer av betydning for skade eller beskyttelse

I hvilken grad fosteret får skader avhenger av mange ting:
Tidspunkt i graviditet, hyppighet av inntak av rusmiddel, mengde alkohol, genetisk disposisjon, sårbarhet/ beskyttelsesfaktorer, alkoholbruk skjer ofte i kombinasjon med andre uheldige prenatale og postnatale forhold, sier barnelege Skranes.
-Det er en betydelig forskjell i sårbarhet / beskyttelsesfaktorer, som handler om genmateriale ift hjernen og evne til å bryte ned alkohol raskt eller langsomt. Langsom nedbryting gir høyere alkoholkonsentrasjon, større promille enn mor, sier Skranes. Og dette gir økt risiko for barnet.
Vi vet ikke hvilke fostre som er risikoutsatt for selv små mengder alkohol, understreker barnelege Skranes. Derfor anbefales totalavhold. Man reduserer skaderisiko hvis man slutter å drikke alkohol når man vet at man er gravid, sier barnelegen. Vi vet for lite om hvorvidt inntak av flere rusmidler potensierer eller utligner effekten, sier Skranes.
 
Alkohol virker inn på hele fosteret
Sentralnervesystemet i hjernen utvikles i hele svangerskapet, og har ingen trygg periode for rusmiddelpåvirkning, sier Skranes. Hjertet påvirkes av alkohol i 3.- 8.svangerskapsuke, og kan gi medfødt hjertefeil( struktur eller funksjon/ hjertemisdannelser). Synsapparatet utvikles gjennom hele svangerskapet, fordi det utløper fra sentralnervesystemet i hjernen. Syn og hørsel er utsatt for økt risiko ved ruseksponering. Mange rusmidler gir mindre blodtilførsel og næring til fosteret. Alkohol virker inn på hele fosteret, sier barnelegen.
 
Hjernens nettverksceller påvirkes
I graviditeten dannes fosterets nettverksceller og legges i hjernen og danner forbindelser mellom hverandre – ett nettverk. Etter fødselen skjer isolering av nerveceller, slik at prosessering går raskere, disse kan skades av alkoholpåvirkning. Hjernebarken bygges av flere lag, ytre lag avhenger av støtteceller som kan ødelegges av alkohol. Alkohol påvirker svære styringssystemer i hjernens som skal samarbeide. For at hver spesialiserte del av hjernen skal fungere, må de kunne kommunisere seg imellom. Det får store konsekvenser hvis nervecellene vandrer feil. Hos barn med medfødt russkade er det færre forbindelser mellom hjerneområdene, dette gir mindre samarbeid mellom hjermeområder. Færre fibre forbinder de to hjernehalvdelene ved ruseksponering.
 
Hjernens direktør er særlig utsatt
-Medfødt russkade får konsekvenser for en rekke hjernefunksjoner, påpeker barnelege Skranes, Sørlandet sykehus. Hjernens direktør er særlig utsatt hos FAS-barn påpeker Skranes. Hos FASD barn foreligger det redusert hjernevolum fordi hjernen har vokst mindre, særlig frontallappen/ pannelappen som er hjernens direktør. Læring, arbeidsminne, prosessering, angst, impulsivitet, oppmerksomhet påvirkes hvis nervecellene ikke får fettlag til å bevege seg i, slik at nerveimpulsene sørger for videretransport av signaler.
 
Alkohol og medfødte misdannelser
Bingedrikking flere ganger i 1.trimester, gir medfødte misdannelser. Selv små doser gir negativ atferd og redusert kognitiv utvikling. Mer enn seks glass (>6) om dagen tidlig i svangerskapet, gir typisk FAS – utseende. Medfødte misdannelser henger sammen med betydelig alkoholkonsum tidlig i svangerskapet(8-16 glass fører til 97% unormale hjerner). Ruseksponering i 1.-2.trimester eller i alle tre, ga redusert frontallapp. Fullt FASd syndrom innebærer kortvoksthet, lærevansker, liten hodeomkrets. Mer skjulte tilstander representerer størst utfordring; dvs ikke fullt syndrom, men noen trekk som sosiale problem, problemer med å utnytte kognitive funksjoner, større atferdsvansker.
 
Hvor mange barn har medfødt russkade?
Forekomst i Norge er ca ett barn av 1000 som har fullt FAS-syndrom. I Norge fødes 60-120 barn hvert år med fullt FASD syndrom. Men for helse spekteret av problematikk er det ca ti ganer større, alså 600 barn i Norge, sier professor og pediater Jon Skranes, Sykehuset Sør- Øst. De fleste av disse diagnostiseres ikke, sier Skranes. Symptomer kan være ADHD, lærevansker, konsentrasjonsvansker. Blant adoptivbarn fra Øst-Europaer forekomsten ca 50% medføst alkoholskade. Flere eldre kvinner føder, som har et etablert drikkemøster, sier barnelegen.
 
Barna trenger spesialisthelsetjenester
Å få i gang er lokalt system med oppfølging er svært avgjørende for barna, derfor tar sykehuset i Arendal  inn de små barn til utredning, forklarer nevropsykolog Løhaugen. Barna trenger oppfølging med tiltak og utredning av lokal spesialisthelsetjeneste over tid.
 
Barna trenger langsiktig bistand
På grunn av kompleksiteten av faktorer og barns forskjellighet, er erfaring med disse barna svært viktig, det er mengdetrening (erfaring med mange russkadde barn) som er avgjørende for å kunne utrede og sørge for et unikt klinisk tilbud, sier nevrospykolog Gro Løhaugen. Hun jobber både på kompetansesenter for medfødt russkade og ved Habiliteringstjenesten ved Sørlandet Sykehus, Arendal, som tar imot barn i alderen 2- 18 år, og som legger vekt på langsiktig oppfølging. Dette er viktig fordi barnas kognitive funksjoner belastes og utfordres både i skolegang og i ungdomsår ift kognitiv og sosial utvikling.
 
Utredning og behandling av barn med medfødt russkade
Barn som er ruseksponert i svangerskapet og som har FASD, er ekstremt følsomme for forandring i atferd over lang tid. Barna er svært variable i dagsform, understreker nevropsykolog Løhaugen. Det er derfor er utfordring med kontinuitet under utredningen. Foreldrene til barna ønsker derfor innleggelser i 2-3 dager i en helg med konsentrert utredning av barna sammen med foreldrene. Variabilitet er svært viktig å observere; søvn, ernæring, sosialt samspill med andre barn i avdelingen. Barna trenger pauser, hvile, en seng gjennom dagen.
 
Søvnvansker
HEle 85 % FASD barn har søvnvansker. Barn med FASD mangler serotoning for innsovning, og får ikke roet seg ned.BArna er overfølsomme for lys, lyd, og taktile stimuli. Disse barna tåler dårlig forandring. De trenger fste rutiner også ved søvn.

Oppsummert
FASD barn har vedvarende lavere IQ og atferdsvansker. 70,5 % kunne ikke bo alene og trengte hjelp i dagliglivet. Kun 13,5 % klarte fagbrev eller tilsvarende.

En undersøkelse fra Sverige ved Jenny Ragmar, 2015 viser at FASD barn er 50% arbeidsløse, versus 15 % i vanlig befolkning. 31 % er uføre, versus 3%. 30% har psykisk diagnose vs 3%.

Fosterbarn
Unngå mange flyttinger for fosterbarn med FASD. Barna bør bo minst 2,8 år i et forsterhjem. Barna må få hjelp for utviklingsforsinkelse, sier Gro Løhaugen, Regionalt kompetansensenter for medfødt russkade, Sørlandet sykehus.


For mer informasjon: kontakt: Maren Løvås, Korus Stavanger.

07/11/2016/ Marit Vasshus
 
2016 skranes barnelege