Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
02.06.2020
Marit Vasshus

LAR poliklinikken og lavterskel LAR i Helse Stavanger har hatt tett oppfølging av pasienter i koronasituasjonen

LAR poliklinikken i Helse Stavanger har i koronaperioden tatt nye grep for å ivareta pasientenes sikkerhet med høyt fokus på smittevern, hyppigere kontakt og utstrakt bruk av ambulante tjenester til hjemmet eller der pasientene oppholder seg.
Foto: Marit Vasshus

Av: Marit Vasshus og Tore Berge, KoRus vest Stavanger.
Artikkelen er også pulbisert idag 02.06.2020 på www.kommunetorget.no:
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Helse-Stavanger-Tett-oppfolging-av-pasienter-i-koronasituasjonen/ og som førstesideoppslag på kommunetorget.no

Erfaringer i koronasituasjonen
Tone Lise Eielsen (LAR poliklinikk), Eivin Dahl (Lavterskel LAR) og Kenneth Egeland (proLAR Nett, nasjonal brukerorganisasjon) oppsummerer i dette notatet erfaringer for perioden fra 12.mars - 26.mai, som ble delt i møte med KoRus vest Stavanger:

-Vi er tettere på pasientene og våre LAR brukere er fornøyde med oppfølging og utdeling i denne perioden. Vi har hatt mindre avvik enn noen gang tidligere når det gjelder medisinutlevering, vi har ikke registrert økning av overdoser, snarere mer stabilitet og en opplevelse av at pasientene er med på «dugnaden». Pasientene er veldig bevisste på at de er i risikogruppen med eventuelle underliggende sykdommer. De er veldig opplyste og hensynsfulle i forhold til seg selv og andre, fremhever de tre.

Ambulante tjenester
Tjenestetilbudet ved LAR poliklinikken Helse Stavanger er utvidet og endret i kronaperioden, ved at åpningstiden for utdeling er gått fra halvdag til heldag og ansatte har kjørt hjem for utdeling av medikamenter til alle pasienter primært to ganger i uka, noen daglig og noen ukentlig. Tjenesten i Lavterskel LAR er dessuten tilgjengelig kvelder og helger, uten begrensning. Poliklinikken har 175 pasienter. Lavterskel LAR er en egen avdeling i LAR poliklinikken for pasienter med nedsatt  funksjonsnivå uten fast bolig, med behov for å bli oppsøkt på gata eller der de oppholder seg til enhver tid.  Disse pasientene har høy belastning med fysisk og psykisk sykdom, med dobbel/trippeldiagnoser og har blitt møtt med egne rutiner for å forebygge overdoser. Rutinen er at pasientene blir «intervjuet» før besøk om de har symptomer på covid, eller sykdomsfølelse eller om symptomer er observert. Behandlerne i LAR Helse Stavanger og Lavterskel LAR Helse Stavanger har også brukt mye ressurser på å informere om smittevernbeskyttelse, og kartlegge pasientens kontakter ved smittemistanke og gi karantenepåbud. Ambulante tjenester gir stabilitet hos pasienten og har vært en stor suksess, understreker de tre.

Mer fleksibilitet
 For «ordinære» LAR - pasienter i Helse Stavanger, med bedre og/eller godt funksjonsnivå (fast bolig, stabil familie, arbeid, aktivitet); innførte man lavere terskel for inntak fra 12.mars. Det innebar at tidligere LAR-pasienter ble tatt inn uten henvisning, når de tok kontakt eller ble kontaktet av Lavterskel LAR Helse Stavanger fordi de ønsket behandling. Dette kalles re-inntak. Når det gjelder Lavterskel LAR, er tjenesten forpliktet til daglig kontakt med pasienter når kommunen ikke kan gi hjelp, slik som i koronasituasjonen. Pasientene må få hjelp uavhengig av smittefare, og de har fått ekstra hjelp med følge til lege/legevakt eller innleggelser når de trengte det. LAR-legen har også kjørt hjem til pasienter sammen med behandler for legekonsultasjon.

Hepatittbussen med ny covid – funksjon
Hepatittbussen har i koronaperioden hatt utvidet funksjon, og fungert som støtte ved opplevd ensomhet og angst hos LAR-pasienter og personer med rusmisbruk. Personell
har delt ut brukerutstyr, antibac og gitt informasjon om smittevern og delt ut informasjonsbrosjyrer om smitte-forebygging. Hepatittbussen har i koronaperioden også informert om hvordan rusbrukere enkelt kan bli tatt inn i LAR behandling. Lavterskel LAR har hatt en liten økning i pasienter, men har hatt få pasienter på «blålys» med overdoser.

Ensomhet
Ensomhetsfølelsen har for de mest sårbare pasientene økt betydelig i koronaperioden, fordi aktiviteter er stengt ned; fotball, brukertilbud gjennom brukerorganisasjonen Alarm sine aktiviteter med turer, gruppetilbud mm. Pasienter med «rødt» funksjonsnivå, som i denne perioden ikke har fått en-til-en behandlingssamtaler eller poliklinisk terapi på grunn av manglende digital kompetanse, føler at alt har stoppet opp. Disse blir oppsøkt av Lavterskel LAR Stavanger for samtaler og støtte. De som lever på gata, uten bopel og mangler hasj som selvmedisinering for søvn eller alvorlig psykisk sykdom, har fått beroligende medisin og sovemedisin, noe som kan være nødvendig spesielt for de eldste og sykeste.

Økt tillit
En stor del av pasientgruppen i LAR poliklinikken Helse Stavanger gir tilbakemeldinger til behandlere, helsepersonell og proLAr Nett, om at de erfarer økt tillit ved å betjene egne medisiner og samtidig får økt kontakt gjennom ambulante tjenester, samt daglig telefon fra behandler. Resultatet er at pasientene nå selv tar initiativ til mer kontakt med LAR behandlere. Pasientene gir tilbakemelding på at de får mestringsfølelse av å administrere egne medikamenter og smittevern. De har fått utdeling 1-3 ganger i uka, mot 5 dager i uka ordinært. Pasientene har konsekvent overholdt avtaler om besøk fra LAR i eget hjem. Dette til forskjell fra ordinær drift før pandemien, der behandler kan bruke mye tid på å oppsøke og få delt ut medikamenter til LAR – pasientene. Pasientenes tilbakemeldinger er at de føler seg sett, erfarer tillit og dette bidrar til økt selvtillit. LAR pasienter har også kommentert at de klarer seg bra og noen trenger ikke at behandler ringer daglig.

Tilpassing til «normalen»
På grunn av oppmykning av smittevernregler, startet fra medio mai ordinære pasienttilbud med konsultasjoner i form av utdørstur med behandlere ved LAR poliklinikken Helse Stavanger, sier Tone Lise Eielsen, LAR poliklinikk Helse Stavanger.
 
Faktaboks:
LAR poliklinikken Helse Stavanger:
  • For LAR pasienter som ikke henter medikamenter hos fastlege eller apotek
  • Utdeling 1-6 dager i uka
  • Behandlingssamtaler og konsultasjoner individuelt
  • Årlig helsesjekk for fysisk og psykisk helse.

Lavterskel LAR Helse Stavanger:
  • Tilbyr ambulant tjeneste med utdeling for de sykeste LAR pasientene, noen uten fast bolig, inntil 7 dager i uka.
  • Informasjon og støttesamtaler.

ProLAR nett:
  • Nasjonal brukerorganisasjon som er tilgjengelig 1-2 dager i uken i poliklinikken.

Foto: (fra venstre: Tone Lise Eielsen (LAR poliklinikk), Kenneth Egeland (proLAR Nett) og Eivin Dahl (Lavterskel LAR )). Alle har samtykket muntlig til at bilde kan benyttes.
 
 
 
 
lar poliklinikken helse stavanger
Foto: Marit Vasshus
fra venstre: Tone Lise Eielsen (LAR poliklinikk), Kenneth Egeland (proLAR Nett) og Eivin Dahl (Lavterskel LAR ). Alle har samtykket muntlig til at bilde kan benyttes. De tre delte erfaringer fra koronaperioden 12.mars-26.mai 2020 i arbeidet med LAR - pasienter.