Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.05.2018
Marit Vasshus

Kompetanseutvikling rus og vold

Alle tolv kompetansesentra innen rus og vold bidrar i et treårig prosjektsamarbeid om kompetanseutvikling innen rus og vold for spesialisthelsetjenester og primærhelsetjenester.
Helsedirektoratet har i tilskuddsbrev til KoRus og RVTS gitt i oppdrag å utvikle og implementere kunnskapsmoduler innen tema rus og vold. Målgruppe for kompetanse-utviklingen er spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten.

Oppdraget realiseres som et samarbeidsprosjekt mellom alle de 12 kompetansesentrene innenfor KoRus og RVTS, samt andre relevante samarbeidspartnere i landet. I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt egne midler til kompetanseutviklingen. KoRus Midt og RVTS Midt vil koordinere og lede arbeidet med kompetanseutvikling på området rus og vold. Prosjektperioden er på 3 år. Opplæringesprogrammet vil starte opp i 2019.

Hensikten med å synliggjøre prosessen rundt prosjektet, er full åpenhet for bidragsytere og andre interesserte.

Prosjektet er i full gang
Prosjektet «Kompetanseutvikling rus og vold» er i full gang og en prosjektgruppe jobber med materiell. Dette gjelder spørreundersøkelse, bestilling av kunnskapssammenstilling og å etablere bruker-representanter. Prosjektgruppen jobber med å få opprettet et eget system, slik at alle på en tilfredsstillende måte kan finne nødvendige dokumenter.
Prosjektplanen er til revidering.

- Spørreundersøkelse er i siste bearbeidingsfase og sendes styringsgruppe for godkjenning i april/ mai. Questback rulles ut i løpet av mai-18. Oppstartssamling blir onsdag 3.oktober 2018 på Gardermoen. Her inviteres ledere og oppnevnte kontaktpersoner innen kompetansesentrene KoRus og RVTS. Prosjektgruppe, brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter vil delta.
 
Kontaktperson KoRus vest - Stavanger:
Tore Berge, leder, mail: odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
Mobil:  47 61 60 99
 
Kontaktperson RVTS – midt:
Grete Ystgård, rådgiver/prosjektleder
https://rvtsmidt.no/kompetanseheving/prosjekter/kompetanseutvikling-rus-og-vold/
 
 
shutterstock 123296059%5b1%5d gutt ipad tenksom