Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.03.2016

Komme for seint tidligst mulig

-Vi venter for lenge med å kontakte barnevernet når det gjelder bekymringer for barn som lever sammen med en foreldre med rusproblemer. Dette sier Maren Løvås, KoRus vest Stavanger som åpnet opplæringsprogrammet «Barn i rusfamilier» BIR, for fagfolk fra kommunene Eigersund, Time, Lund og Sokndal som var samlet i Eigersund 8.mars.
Løvås siterer «Marius» som sier: - Jeg falt ut av videregående allerede i barnehagen…Det handler om å komme for seint tidligst mulig, understreker hun.

Opplæringsprogrammet har tre elementer: kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer, signaler og kritiske faser i barn og unges utvikling, samt forståelse av fagfolks rolle og ansvar for å gripe inn og handle når de er bekymret for barn.

Risikobruk
Hvor omfattende er rusmisbruk i den voksne befolkningen i Norge i dag?  Til sammen 80 000- 120 000 norske menn og kvinner er stordrikkere. Sytten prosent av befolkningen har risikofylt alkoholbruk. 40 prosent av alkohol-konsumet skjer i tilknytning til jobb. Alkohol er det mest problematiske rusmiddelet i Norge i dag.

Relasjoner belastes
Ved alkohol – eller rusmisbruk over mange år, blir de nære relasjonene så belastet, at en mister dem. Hvorfor tar det så mange år før noen oppdager at barn har det vanskelig og belastende i hjemmet sitt? Det er mye skam knyttet til alkoholmisbruk og alkoholisme. Dessuten er det slik at de fleste nordmenn smaker alkohol av og til og man føler at man ikke kan nekte andre, det man bruker selv. Avhengighet gir en sterkt økende apetitt og belønning som gir en sterk motivasjon til å fortsette. Personen mister kontroll over inntaket og det lages spor i hjernen, som er vanskelige å viske ut. Forholdet til rusmiddelet blir så sterkt at det prioriteres foran nær familie.

Mange barn berøres av rusmisbruk
Mellom 50 000 og 150 000 barn lever og vokser opp i rusfamilier (SIRUS 2009). 450 000 barn har foreldre med psykiske lidelser eller rusmisbruk (90 000 av disse lever med rusmisbrukende foreldre).

Trygg tilknytning
Hva gir trygg tilknytning, spør Maren Løvås, KoRus vest Stavanger? Det handler om sensitivitet for barnet understreker hun:
Sensitivitet for barnets signaler, se signalene
Forstå korrekt barnets signaler
Tilpasse foreldrens reaksjon til barnet signaler
 
Hva trenger små barn?
Det er livsnødvendig for små barn at foreldrene inngår i et samspill på barnets sine premisser, påpeker Løvås.  Blir barnet sett, slik at omsorgspersonen får informasjon om hvor barnet har sin energi? Erfarer barnet at omsorgspersonen har sett barnets fokus? « jeg ser deg».

Hvordan er samspillet mellom rusavhengig mor og barnet?
Mødre som misbruker rusmidler har ofte en vanskelig oppvekst og oppfatter ofte ikke barnets signaler. De går glipp av barnets signaler. Eller de kan tro at barnet vil gjøre det vanskelig for mor/ omsorgspersonen. Undersøkelser viser at:
Rusmisbrukende mødrene viser mindre glede og entusiasme over samspillet med barnet
Viser lite sensitivitet for barnets signaler
Mindre kreativitet
Mer invaderende

Barnet viser mindre positive følelser og gir mindre visuell kontakt med mor. Barnet gir mer uttrykk for negative affekter og er mindre tilfreds, viser mindre gledesuttrykk. Evnen til kommunikasjon og tilpassning er dårligere. Fare for sosial tilbaketrekning, at barnet gir opp å kommunisere sine behov med mor (Siqveland 2012/ 2014).

Betydningen av godt samspill for barnet
Følelser er avgjørende for læring. Dersom samspillet avbrytes eller barnets følelser og signaler ikke blir imøtekommet av mor, oppleves det truende og angstskapende og en opplevelse av tap av kontroll for barnet. Videoer som først viser glade mødre som er engasjer seg i barnet og som deretter ser bort eller ikke viser følelser eller engasjement i barnet, viser at barnet prøver alt det kan å få oppmerksomhet med å strekke ut hender, peke, smile og lage lyder. Men barnet  gir raskt opp, blir stille og ser bort, dersom det ikke møtes med varme og blir sett av mor.
Barnet opplever angst og redsel når den distanserte moren stenger av følelsene sine og stenger av for godt samspill med barnet.

Utrygt samspill
Hva handler det om når mor ikke går inn i samspill som gir tilknytning til barnet? Mor våger ikke nærhet i relasjoner. Hun har erfart at det er utrygt, vanskelig, jeg har ikke noe å tilby barnet.
Samspillet er konfliktfylt
Mor har lav toleranse for barnet
Uoppmerksom, viser lite interesse for barnet
Oppmerksomheten rettes mot den som har rusproblemer
«hemmeligheter» innad i familien og isolasjon fra nærmiljø
Rollebytter; barna må overta voksens omsorgsoppgaver for seg selv, søsken og/eller foreldre

Å tro på at foreldrene vil barnets beste, det er viktig for å få til et samarbeid med foreldrene om gode løsninger for barnet, slik at barnets omsorgs- og utviklingsbehov  ivaretas til beste for barnet,  understreker Maren Løvås, KoRus vest Stavanger.
 
2016 bir maren 080316