Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
10.06.2020
Marit Vasshus

Kjentmann i åtte videregående skoler

KoRus vest Stavanger arrangerte 3. og 4.juni den andre samlingen for deltakere i Kjentmann-opplæringen. Deltakerne i Kjentmann skal bistå med å fange opp videregående skoleelever som står i fare for å utvikle utfordringer med rus og håndtere disse elevene.
Foto: Marit Vasshus

Deltakerne på samlingen kommer fra åtte videregående skoler i Stavanger-distriktet, og nær 40 deltakere var tilstede da ni ulike offentlige tiltak for ungdom i nærområdet informerte om hvilke tilbud de gir til ungdom fra 12-25 år. Tiltakene skal fange tidlig opp ungdom i risikosonen for å utvikle rusproblematikk.
Samarbeidspartnere og samarbeidsformer var på agendan 4.juni, som er den fjerde opplæringsdagen i Kjentmann programmet.

K46, Kongsgata 46 i Stavanger
Frode Østberg informerte om tilbudet for ungdom 16-25 år med rusproblematikk. Individuell - eller gruppeoppfølging, uten henvisning. Man har både samtaletilbud på dag og døgntilbud. Man kan treffe ungdom ute, på telefon, har samtaler og samarbeide også med pårørende for råd, samtaler og veiledning, og man tilbyr undervisning for ungdom. Man samarbeider med og henviser til andre tiltak (NAV, fastlege, Helse og velferd, Ruspoliklinikk, behandling mfl). Attraktivt aktivitetstilbud er hockey og musikkprosjekt med instrumenter og musikkprogram. Les mer: https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/rus/k-46/
 
Sandnes kommune: Ungdomsteamet
Ressurssenter for barn og familier, psykisk helse barn og ungdom var representert ved  Randi Nerheim, leder og Espen Heggheim.Tilbudet gjelder ungdom i alder 12-18 år , man kan kotakte Ungdomsteamets mottak: 908 89 269, tirs og tors 9-11. Ansatte består av leder, to psykologer, 6 ungdomskontakter.
Tilbud: Lavterskel uten henvisning, men henvendelsesskjema fylles ut. Ungdom kan ta kontakt selv, eller via BUP mfl. Foreldre kan ta kontakt, hvis ungdom ønsker det, eller vet om kontakten. Foresatte og nettverk til ungdom i målgruppen kan ta kontakt. Teamet er oppsøkende til ungdomsskoler, litt barneskoler, oppsøkende i sentrum og kjøpesentra. Samtaler/ veiledning med ungdom, foreldre som viktige nære, familie, samarbeidspartnere. Man bruker sosiale medier (Snapchat, Instagram og facebook) for kontakt. Foredrag om nettvett, sosiale medier, hatprat, rus, psykiske vansker. Gruppe og kurstilbud, «Ivareta, På tur». Ind. tilbud under koronatiden. Les mer: https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/barn-og-familie/ressurssenter-for-barn-og-familie/
 
Mestringsenheten , Avdeling  rus og avhengighet
Målgruppe er ungdom 18-25 år, Langgata 96, Sandnes, tlf: 46 89 55 82.
31 årsverk. Susanne Dagestad (hvit skjorte) Christine Rekdal fortalte om tilbudet som har som mål Rask hjelp med rus og avhengighet.  
Bemanning består av musikkterapeut, ansatte med brukererfaring, psykolog, barnevernspedagog, vernepleiere.Avd. rus og avhengighet har Mottakssenter 9-15 ukedager. Tilgjengelige 24/7 alle dager i året gjennom samarbeid med Sandnesveien 299 (kveld, helg, natt).

Avdelingen koordinerer samarbeid med ulike tjenester, kobler på offentlige eller frivillige samarbeidspartnere. Man oppretter og driver ansvarsgrupper, utarbeider IP, fokus på ønsker og drømmer som ofte hindres av rusutfordringer. man bruker Feedback-orienterte tjenester, rådgivende funksjon, fokus på ungdommens ansvar for å styre eget liv. Familien kobles oftest på enten fra start, eller når ungdommen etter hvert ønsker det.
Tilbud med musikkterapeut er svært nyttig ift behandling og tilfriskning; jobber med å skrive tekster, holde konserter, lære å spille instrumenter, musikklytting og refleksjon er attraktivt, kor.
Bakgrunn for hjelpebehov: Mennesker bruker ulike midler for å regulere følelser; mat, shopping, alkohol, rusmidler, gaming/gambling. Når dette hindrer det normale livet, når man mister kontroll, kan det være behov for hjelp. Les mer:
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/rus-og-psykisk-helsehjelp-for-voksne/
Avdeling rus og avhengighet. tlf: 468 95 582. Langgata 96, e-post : fagteamrusmosenter@sandnes.kommune.no
 
Uteseksjonen Stavanger
Mariama Faal og Jostein Eikeland Fossan hadde innlegg om Uteseksjonen, Stavanger.
Målgruppe: 12-25 år. Driver oppsøkende arbeid i sentrum og på videregående skoler. Uteseksjonen har også bydelsteam, og samarbeider med skoler ved lærere og miljøterapeuter. Tilbudet er frivillig for ungdom og foreldre/ foresatte. Ungdom kan selv ta kontakt, eller venner tar kontakt, hvorpå man innkaller ungdommen selv. Uteseksjonen klarer ikke dekke alle skoler, vurderer kontinuerlig innsats ift sammensatte problemer med rus. Jobber oppsøkende i bydelene, kommer derfor i kontakt med ungdom på ulike arenaer, som Kulturhuset, Geoparken, Byterminalen, bydeler, mfl.
Samarbeider med helsesykepleier ved skoler, fastleger, psykolog, behandling, Mestringsenheten Sandnes, Ruspoliklinikk. Utekontakten samarbeider dessuten med Kulturhuset, NAV, barnevern, U18 politiet, K46 mfl. Målet er å oppdage tidligst mulig problemer, og ev. henvise for hjelp videre. Kontaktes av bekymrede foreldre og har foreldresamtaler, jobber med minoritetsfamilier. Teamene er spesialiserte.  Tiltak kan i tillegg til samtaler være kafesamtaler, kjøre til eksamen, flyttehjelp, initiere kontakt med ønsket instans, klage på vedtak, UDI- klager mm. 
Les mer: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/uteseksjonen/

Sola ungdomsteam
Pål Nedrebø, leder innledet om Sola ungdomsteam.
Målgruppe: 12-18 år, i fare for å utvikle rus eller kriminalitet. Ingen pålagt tjeneste. Ansatte; leder med erfaring fra politiet, barnevernpedagog, sosionom, lærer.
Identifisere ungdom i risiko. Lav terskel for å ta kontakt. Foreldre er de viktigste voksne når det gjelder rus og kriminalitetsforebygging, og viktige å inkludere i samarbeid. Rask psykisk helsehjelp eller for rusproblematikk. Man har tett dialog i skolene med rådgivere og sosialpedagoger. Man har informasjon til elever i 8.klasse om digital mestring, 9.klasse: om alkohol og rusmidler, 10.klasse om cannabis og overgang til videregående skole som er sårbar for en del elever.
les mer: https://www.sola.kommune.no/barn-og-unge/ungdomsteam-og-kriminalforebygging/ungdomsteam/
 
Strand kommune
Brit Barka, oppvekstkoordinator og leder Oppvekstteam informerte om at man også har en halv LOS stilling, for elever som er i ferd med å falle ut av skolen, eller overgang fra 10.klasse til VG1, som kan være vanskelig for en del sårbare elever. Kommunen klarer å identifisere sårbare elever. Man har oppvekstteam for videregående skole, som fanger opp ungdom i risikosonen med å komme tidlig inn med støtte.  Man har også oppvekstteam i barneskolen, og man har tett samarbeid med politiet. Man har overblikk over miljøet og hva som rører seg, både for elever i  ungdomsskole og videregående skole. Utfordringen er elver som flytter til annen kommune i videregående, dropper ut av skolen, og kommer tilbake til hjemkommunen etter frafall. Det er essensielt å fange opp elever før de glipper fra skolen ved 18 år, for å unngå å miste dem i forhold til tidlig innsats. Les mer: https://www.strand.kommune.no/tjenester/

I tillegg til disse holdt Politiet i Stavanger ved Kathrine Sæland Rotseth og Oppfølgingstjenesten ved Solveig W Meling innlegg på den 4.kursdagen av Kjentmannopplæringen. Innholdet i 3.kursdag hadde tema taushetsbestemmelser og informasjonsplikt, opplæringsloven og ungdom og dataspill.

Kontaktpersoner for Kjentmann:
Ingrid R.Strømsvold og Åsa Sjøgren. tlf: 51 72 90 00, KoRus vest Stavanger.

 
kjentmann ingid %c3%85sa 180220
Ingrid R.Strømsvold (tv) og Åsa Sjøgren leder Kjentmann-satsningen til KoRus vest Stavanger.
Foto: Marit Vasshus.
IMG_2029
Sandnes kommune: Ressurssenter for barn og familier, psykisk helse barn og ungdom var representert ved  leder Randi Nerheim og Espen Heggheim.Tilbudet gjelder ungdom i alder 12-18 år.
Foto: Marit Vasshus