Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
16.11.2017

Kan helsevaner endres ved Motiverende samtale?

Mange vil i løpet av livet oppleve utfordringer knyttet til helse og levevaner. Måten vi lever livet på og vanene vi etablerer kan noen ganger skape helseutfordringer. Konsekvensene av slike vaner kan ofte unngås ved å endre livsstil. Men hvordan kan vi best mulig hjelpe mennesker til å endre usunne helsevaner?
Kollega Silje Lill Rimstad, rådsgiver KoRus vest Stavanger  har skrevet en blogg på Presenter.no:

I profesjonelle møter med mennesker som har utfordringer med helse- og livsstil, kan det være fristende å komme med velmenende råd. Mange av disse tipsene og rådene blir ikke etterfulgt i praksis. Muligens handler dette om at det ikke er andres meninger eller råd som øker vår motivasjon for endring.

Motiverende samtale (MI) er en forskningsbasert samtalemetode som har som mål å styrke en persons motivasjon til å endre vaner. Samtalemetodikken ble utviklet innen alkohol- og misbruksområdet på 1980-tallet av den amerikanske psykologen William R. Miller. Den rådende forståelsen på rusfeltet hadde lenge vært at formaning, moralisering og overtalelse var nødvendig og effektivt for å få mennesker med alkoholproblemer til å endre atferd. I MI er en av grunntankene at mennesker som har et overforbruk av alkohol ofte er ambivalente til eget forbruk. Dette innebærer gjerne erfaring med at høyt alkoholforbruk kan skape utfordringer, samtidig som alkoholen gir positive opplevelser. Dette kan skape motsetningsfulle tanker knyttet til eget alkoholforbruk.

Et møte med en profesjonell som forsøker å overtale eller instruere vedkommende til å redusere forbruket, kan ofte virke mot sin hensikt, og bidra til økt motstand for endring. I MI er man derfor opptatt av å lete etter hvilke grunner, ønsker, evner og behov den enkelte selv har for å gjøre endringer knyttet til egne helsevaner. På denne måten vil man fremkalle og forsterke en indre motivasjon for endring.

MI er først og fremst et holdningssett hvor respekt, empati og autonomi står helt sentralt.  Dette innebærer at den profesjonelle ikke er ekspert på andres problem, men tilbyr en profesjonell samtale hvor den andre får anledning til å reflektere over egne vaner og livsstil. Troen på at endring kan skje, og troen på egen mestring, er av betydning for at vi mennesker orker å gå i gang med endringer i eget liv. I tillegg er opplevelsen av selvbestemmelse viktig for å skape engasjement og motivasjon for endring av helsevaner.

les hele bloggen:
http://presenter.no/motiverende-samtale-endring-helsevane/.

Bloggen er publisert på Presenter:
Presenter jobber for flere kunnskapsbaserte beslutninger for å øke deltagelse i skole og arbeidsliv. Det finnes mye forskning om hvilke tiltak som er effektive for å redusere frafallet, men denne kunnskapen er lite tilgjengelig, sjeldent i bruk og ikke nok implementert i praksis, politikk og arbeidsliv.
Presenters konsept er å gjøre forskning mer tilgjengelig og debattert, slik at vi løser deltagelsesproblemene bedre. Forskning bør være en større del av beslutningsgrunnlaget som bidrar til økt forståelse for deltagelsesproblemet. Dette gjelder både på individ, organisasjon og samfunnsnivå (Presenter.no).

 
silje lill rimstad wirus