Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
04.01.2017
Marit Vashus

Jordmødre får opplæring om gravide og tidlige samtaler om rus og vold

Korus Stavanger og Helsedirektoratet inviterte i desember til to dagers erfaringsseminar på Sola med jormødre i hele Rogaland. Dette var en oppfølging av FRIDA- prosjektet om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner.
Alkohol og livsstil og generasjonsvold
Første dagen snakket psykologspesialist Anette Bjelland, Rogaland A-senter, Avdeling Gravide og småbarnsforeldre, om Det psykologiske svangerskapet.
                                                
Andre dag foreleste familieterapeutene Randi Mossefinn og Elise Bøgh Søreide fra Alternativ til vold (ATV). De delte kunnskap om vold, presenterte et kasus og tematiserte  hvordan snakke om vold med et generasjonsperspektiv, for å bryte voldsarven. Presentasjon.
 
Hvordan forklare Det psykologiske svangerskapet?  Psykologspesialist Annette Bjelland, Rogaland A-senter foreleste om følgende. Presentasjon.
 
Når mor og barn er i risiko
Når psykiske vansker, rus og andre belastninger forstyrrer svangerskap og småbarnstid, er mor i risiko.
 
Kvinners psykiske utvikling og modning fra barndom fram til første svangerskap, innebærer en vedvarende  frigjøringsprosess. Vi frigjør oss fra avhengighet, uselvstendighet og manglende kontroll over eget liv.

Prosessen fram mot det å bli mor er en bevegelse i helt motsatt retning. Vi gir fra oss kontroll, får økt behov for støtte og omsorg og går inn i en dyp avhengighetstilstand i forhold til barnet og andre som står oss nær.
 
Utfordrer dette dagens kvinner mer enn det gjorde før?
Vi er vant til å klare oss selv
Vi lever travle og krevende liv
Vi bor ofte langt unna foreldre, annen familie og venner
Vi har høye krav til oss selv
Vi har mange kilder til å danne oss forestillinger om vellykkethet, det gode liv, det å være en sprek og opplagt blivende mamma og en super mor - det er mange å sammenligne seg med

Er det blitt mer – ikke mindre – tabu å streve med psykiske belastninger, et vanskelig parforhold, rusproblemer og dårlige sosioøkonomiske forhold?
 
Svangerskapsspykologi
Psykologspesialist Anette Bjelland, Rogaland A-senter forklarer videre:
I svangerskapet går vi inn i det ukjente, psyken reorganiseres og vi blir «tynnhudet»
Blir vi minnet på vår hjelpeløshet og vår dødelighet samtidig som vi opplever livets største under
Samtidig med at sterke følelser velter fram opplever vi at mange av våre gamle strategier og mestringsmåter kommer til kort ift det livet som nå venter
Plutselig kjenner vi ikke oss selv igjen, og mange blir utrygge
Evnen til selvkontroll og til å takle ordinære utfordringer – så viktig i vårt moderne samfunn - glipper
 
 
Dette er normale opplevelser i svangerskapet
Som har betydning for den psykologiske utviklingen - den personlige veksten - i svangerskapet. Graviditeten og de første månedene som mor er en fase som gir store muligheter for «mental trening».
Vi trener på å tåle å miste fotfestet, være i ubalanse, kjenne på uro og overveldelse.
Vi trener på å romme oss selv, og dermed også på å romme og akseptere barnet og alt barnet vekker i oss.
 
Noen strever mer enn andre
hvem bør radaren rettes mot, hvem bør tilbys ekstra god hjelp og støtte?
Gravide som lever i stressende livssituasjoner
Gravide som ikke knytter seg til barnet
Gravide med psykiske lidelser
Gravide med rusvansker
 
Hvem lever med stress?
Det kommer an på:
Hjernens fungering
Terskel for «fyring» av stress-systemet
Tiden det tar før det autonome nervesystem og utskillelse av stresshormoner er tilbake til normalt nivå

Evne til selvberoligelse (indre regulering)
Og på tilgang til trøst, hjelp og støtte (reguleringshjelp utenfra
Hvordan påvirker kvinnens stress det ufødte barnet?
De viktigste delene av HPA-systemet i barnehjernen er utviklet allerede 30 dager etter unnfangelse
Høyt stressnivå hindrer danning av kortikosteroide reseptorer i barnehjernen

Stress i svangerskapet viser sammenhenger til mindre hodeomkrets, mindre grå substans og et vanskeligere temperament hos barnet etter fødsel

Angst og stress i 3.trimester viser sammenheng med adferdsvansker og følelsesmessige vansker hos barn opp til 4 års alder
 
Høyt og/eller langvarig stress hos små barn påvirker evnen til hukommelse og innlæring
 
Hvordan påvirker stress omsorgsevne?
Psykiske belastninger og/eller høyt indre stressnivå gjør det vanskelig å være sensitivt tilstede i relasjoner. Energien går innover i stedet for utover.
Barneskrik eller -gråt har en lydfrekvens som fra naturens side er ment å alarmere omsorgsgiver og utløse adferd som nedregulerer barnets emosjoner eller fysiske smerte.

En stresset /stressbar mamma kan overreagere, føle atstressystemet overbelastes, streve med evnen til å roe seg selv, trekke seg unna og overlate barnet alene - eller forsøke å ta kontroll (over gråten) med pågående, skremmende adferd
 
Hva kan en gjøre?
Tilby hyppigere samtaler
Tematisere og trygge ift fødselsangst og annen uro
Informere om hvordan stress kan påvirke barnet i magen
Komme med innspill, vise til andres måter å løse dette på, foreslå sykemelding
Tilby samtaler med barnefar til stede
Informere om kurstilbud:
avspenningsteknikker, mindfulness, yoga, pusteteknikk
��
Når den gravide ikke knytter seg til barnet
Mulige varselsignaler ifølge psykolosgspesialist Anette Bjelland:
Kvinnen viser lite ønsker om å få kunnskap om det ufødte barnet
Viser lite glede over kontakt med barnet i magen eller tanker om samspill med barnet etter fødsel
Virker å ha lite oppmerksomhet på å beskytte barnet og ivareta dets behov; kosthold, svangerskapskontroller, nikotinbruk, rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, hvile og ro
Viser ingen bekymring over muligheten for å miste barnet eller over at noe ikke er som det skal
Setter egne behov og impulser foran hensynet til barnet (bruk av penger, valg av nabolag, konflikter med familie)
 
Hva har vist seg å kunne ha effekt?
Spørre om barnets søvn- og bevegelsesmønster
Stille spørsmål som vekker nysgjerrighet og interesse for barnet (hvem er hun som person tror du, lytter hun til oss nå, hvordan blir det å møte henne, hva ville du ha sagt til henne nå om du kunne, hva tror du hun hadde svart, har hun et kallenavn, etc?)
Informere om hvor barnet er i utvikling og kompetanse
Kan det tilbys ekstra u-lydundersøkelser for å fremme tilknytningen?

Se spesielt etter:
Barnets utseende og bevegelsesmønster
Barnets utforsking av sansene
Barnets respons på stimulering

For noen kan det å tegne barnet eller skrive brev til barnet styrke tilknytningen, andre kan ha glede av å skrive (svangerskaps)dagbok
 
 
Se power-point presentasjon :
Psykiske lidelser i graviditet
Angst og fødselsdepresjoner
Hva viser Videoanalyser av mor-barnsamspill viser at:
 
  
Nettverk for jormødre i Rogaland
På seminaret ble det etablert et Nettverk for jormødrene i Rogaland, som skal møtes to ganger i året med faglige oppdateringer.
 
Kontaktpersoner
Elin Barane Helland, Tlf. 93 28 49 02.  
Maren Løvås, Tlf. 41 29 35 73
 

 
mother africa