Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
20.05.2019
Marit Vasshus

Hvordan trives ungdom i Time kommune?

Time er en av tjuefire Rogalandskommuner som i mars har gjennomført ungdomsundersøkelsen om levekår og trivsel blant elever i ungdomsskole og videregående skoler. I går presenterte KoRus vest Stavanger resultatene for kommunalsjef for oppvekst Eskil Nygaard, ledere, politikere, fagfolk og elever.
Hele 25 000 elever i Rogaland har deltatt i Ung i Rogaland- undersøkelsen 2019. Tema for spørre-undersøkelsen er forhold til foreldre, venner, helse og trivsel, selvbilde og mestring, skole og mobbing, fritid og aktiviteter, bruk av alkohol og rusmidler mm.

KoRus vest Stavanger ved Sven Gustafsson koordinerer gjenomføringen av undersøkelsen med kommunene og bidrar med analyser av funn. Gustafsson har samarbeidet med kommunene om undersøkelsene i 2013, 2016 og 2019. Ingrid Rasmussen Strømsvold koordinerer besøkene til Rogalandskommunene.

- Nå skal vi jobbe med resultatene av undersøkelsen i løpet av de neste tre årene, sier Strømsvold.

Time kommune fikk i tirsdag 14.mai en første oversikt i forhold til endringer siden forrige undersøkelse i 2016 og kommunene viser økt interesse for å jobbe videre med resultatene og bruke tallene i innsats og planarbeid, fremhever Strømsvold. Undersøkelsen identifiserer ikke små marginale grupper eller enkeltpersoner som trenger strakstiltak. Dette gir et generelt bilde av ungdoms levekår og er et kunnskapsgrunnlag for generell folkehelsepolitikk og folkehelsetilbud til hele ungdomsbefolkningen. Funnene er heller ikke ment å brukes i valgpolitisk sammenheng, men som et verktøy for å forstå og bedre ungdoms oppvekstvilkår.

Ungdomspanel
KoRus har etablert et ungdomspanel som bidrar med mulige forklaringer på funn i undersøkelsen, hvordan kan man forstå tallene? Og hva mener ungdommene er viktig å få frem når resultatene presenteres? Deres synspunkter har vært viktige bidrag inn i presentasjonene som nå gjøres i de tjuefire Rogalandskommunene.

Noe lavere skår på betydningsfulle områder
Temaområder som psykisk helse, selvbilde og skoletrivsel viser en generell nedgang for Rogalandskommunene. Det er litt økning på alkoholbruk. Time ligger på gjennomsnittet av kommuner i Rogaland.

Høy svarprosent
I Time har 587 elever i ungdomsskolen og 246 elever i videregående som bor i Time, besvart undersøkelsen. I ungdomsskolen har 89% av elevene besvart og i VG har 82% besvart undersøkelsen. Dette er en god svarprosent og svarene er derfor valide og representative, fremhever Rasmussen.

Fornøyd med livet
Undersøkelsen har seks spørsmål om tema «Å være fornøyd med livet». Fornøydheten gikk noe ned for elever i Time kommune fra 2016 til 2019.
Relasjonen til foreldre er stabilt bra. Funn viser at dersom elevene er fornøyd med foreldrene, svarer de også at de er fornøyd med venner, understreker Rasmussen.
 
Videre henger fornøydhet med skole og lokalmiljø tett sammen. I 2013 var 77% av elevene fornøyd med skole, i 2019 var 65% fornøyd med skolen.
-Skolen er svært betydningsfull for elevenes trivsel, og svarene viser at dersom du er fornøyd med skolen er du fornøyd med lokalmiljøet, forklarer Ingrid Rasmussen.

Fornøyd med helsa?
Blant elevene svarer 72 % at de er fornøyd med helsa i 2019 mens for 2013 svarte 77% at de var fornøyd. Dette viser en liten nedgang i fornøydhet med egen helse. Dersom eleven svarer «jeg er fornøyd med helsen» svarer også eleven at han/hun er fornøyd med utseende. Likeledes dersom eleven svarer «jeg er ikke fornøyd med helsen», svarer eleven samtidig at han/hun ikke er fornøyd med utseende. Vi vet ikke hvorfor det er en slik sammenheng mellom svar på helse og utseende, sier Strømsvold.

Elevenes svar for 2019 viser en liten nedgang i fornøydhet med livet, men det er ikke en stor forskjell og for 2016 var det veldig positive resultater på dette området, forklarer Strømsvold. Når det gjelder forhold til venner, svarer 87 % at det er fornøyd med venner, mens for 2013 var 89% fornøyd med venner.

Psykisk helse er sentralt for levekår
Selvbilde, mestring og psykisk helse har en sammenheng. Hva legges i psykisk helse- begrepet? I mediebildet blir ofte psykisk helse presentert som diagnoser som «deprimert». Undersøkelsen er ikke en kartlegging individuelt, derfor kan man ikke sette en merkelapp eller diagnose på en tilstand. Dessuten kan tristhet og nedstemthet endre seg fra dag til dag, og fra uke til uke. Samme person kan gi ulike svar til ulike tidspunkt. Derfor må en være varsom med merkelapper. Hva er normalt når det gjelder plager og uhelse? Spørreundersøkelsen er ikke et diagnoseverktøy for enkeltpersoner, men gir et oversiktsbilde av hele ungdomsbefolkningen.

I 2019 er spørsmålet om selvbilde endret. «Jeg liker meg selv slik jeg er», kan likevel sammenliknes. I 2019 svarer 79% av elevene at dette utsagnet passer ganske godt eller veldig godt, mens i 2016 svarte 85% elever det samme. Dette er en liten nedgang, men ikke alarmerende, fremhever Strømsvold.

På spørsmål om oppfatningen av «godt selvbilde og ganske godt selvbilde», svarer 8.kl: 80%, 9.klasse: 70%, 10.klasse: 69 %, VG1: 69%, VG 2 71 %. Det er en nedgang i 9. og 10.klasse, deretter øker opplevelsen av godt selvbilde igjen.

Selvbilde handler om relasjoner, det å bli bekreftet som menneske «Jeg er god nok som jeg er», «jeg liker meg selv slik jeg er», forklarer Ingrid Strømsvold. Det handler om relasjoner; jeg er betydningsfull, det handler ikke om prestasjoner.

Mestringsevnen ligger relativt høyt
Selvbilde og mestring viser en sammenheng. Undersøkelsen for 2019 hadde fem nye spørsmål;
- jeg klarer alltid å løse problemer hvis jeg prøver hardt nok»,
- hvis noen motarbeider meg, finner jeg måter å få det som jeg vil»
Jeg føler meg trygg på at jeg kan takle uventede hendelser effektivt
jeg stoler på at jeg finner vei ut av kniper
Selvbilde og mestring hører sammen.
Svarene viser at mestringsevnen ligger forholdsvis høyt hos elevene, men vi vet ikke hva som påvirker dette, sier Strømsvold. Det er imponerende at mestringsevnen ligger så høyt og det er en god beskyttelsesfaktor for de utfordringer ungdomstiden kan bestå av.
 
Psykisk helse
Spørsmål innen psykisk helse handler om å føle seg plaget av negative tanker, søvnvansker, føle seg ulykkelig eller trist, håpløshet, anspent, bekymret siste uken.
Svarene på «høy grad av psykiske plager» viser følgende:
8.klasse: 13 % i 2019, 10% i 2016.
9.klasse: 12% i 2019, 9% i 2016
10.klasse: 21% i 2019 og 14% i 2016.
Fordi dette svaret gjelder på en bestemt dag, og ikke over tid, kan samme elev svare noe annet på et gitt senere tidspunkt. Derfor er det ikke mulig å identifisere den enkelte elev med tanke på innsats ut fra disse svarene, hevder Strømsvold.

Selvbilde
Elever som har godt selvbilde, har bedre opplevelse av psykisk helse og har mindre psykiske plager som negative tanker.  Positive relasjoner gir godt selvbilde. Hva blir utfordringene i forhold til funn? Hvordan formidle til ungdom at «du er god nok som du er?» Å bygge gode relasjoner er bra for ungdomshelse, understreker Strømsvold.

Foreldrekontroll og tillit
Foreldre har god oversikt over hvem ungdommene er sammen med og hvor de er. 96% elever svarer at foreldrene vet hvem barna er sammen med og hvor de befinner seg. 94% blant foreldrene i Time  kjenner foreldre til vennene. Foreldre gjør en god jobb ved å ha oversikt og god tillit, de stoler på ungene sine, og dette er et stabilt funn fra forrige undersøkelse i 2016 i Time kommune.
Det som kan tydeliggjøres er om foreldre ikke aksepterer alkoholbruk før 18 år, da det er en god del ungdom som svarer at de ikke vet om de har lov å drikke alkohol i ungdomsskolen.

Vennskap er stabilt
Vennskap mellom ungdom er stabilt høyt, ved at mange har minst en venn å snakke fortrolig med. Når det gjelder felleskap og ensomhet, svarer 5% i 2019 at de opplever å plages/fryses ut hver 14.dag.
Følelsen av ensomhet er økt ved at 19% er noe plaget eller ganske plaget av ensomhet, tross vennerelasjoner. 71% har alltid noen å være sammen med. 10% har ofte følelse av at «ingen kjenner meg særlig godt».
 
Skoletrivsel

Skolen er en viktig arena for relasjoner og lærerne er viktige voksne. I ungdomsskolen føler 86% at læreren bryr seg og 88% føler at» jeg passer inn blant de andre elevene i skolen». 76% sier de kjeder seg i skolen. 22% sier de gruer seg ofte til å gå på skolen. Det er generelt en nedgang i skoletrivsel i skolene i Rogaland, ifølge Strømsvold. Elevene i videregående skole kjeder seg mindre enn elever i ungdomsskolen.
Når det gjelder digital mobbing, gir litt digital mobbing stor innvirkning på selvbildet. Og selvbildet blir til i relasjon til andre: «jeg liker meg selv når andre liker meg».
Holdning til hasjbruk er noe endret siden 2016 og dette kan ha betydning når det gjelder rusforebygging og folkehelse, avslutter Ingrid Strømsvold, KoRus vest Stavanger på møtet med Time kommune.
 
 
time oppvekstsjef eskil nygaaard
Oppvekstsjef i Tome kommune, Eskil Nygaard kommenterer ugndomsundersøkelsen som ble presentert for ledere, politikere, ungdom og fagfolk i Tome kommune 14.mai.
Foto: Marit Vasshus.
Time%20Ingrid%20Str%C3%B8msvold
Ingrid Strømsvold fra KoRus vest Stavanger presenterer funn fra analyser av Time kommunes Ungdataundersøkelse for 2019. Foto: Marit Vasshus.
Time%20plenum
Interesserte deltakere i Time kommune på presentasjonen av resultatene fra Ung i Rogaland 2019. Foto: Marit Vasshus.