Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
19.04.2018
Marit Vasshus

Hvordan samtale med ungdommer i videregående skole?

Fylkeskommunen ved Else Beth Kleiberg inviterte denne uken til tredagerskurs i MI- Motiverende intervju for sosialpedagogiske rådgivere ved PPT i Rogaland, som jobber i videregående skole til daglig.
Mange blant rådgiverne har lang erfaring og de møter ungdommer som har komplekse problemer og  lever i belastende oppvekstforhold. De kan ha varierende motivasjon for skolegang, noen i fare for drop-out, andre trenger støtte til å fullføre utdanning eller hjelp til å komme på riktig utdanningsspor. Noen har vansker med kognitiv fungering, noen har psykisk uhelse eller ruserfaringer. Ambivalens, varierende motivasjon, varierende forståelse for egen prosess, situasjon og problematikk, kan være krevende å samtale om.

Ingrid R. Strømsvold og Åsa Sjøgren fra KoRus Stavanger, introduserte mulige måter å tilnærme seg ungdommer som sliter, med et sett holdninger basert på MI- Motiverende samtale. 

Fire kommunikasjonsferdigheter som hjelpemiddel
Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd. MI består av et holdningsett i kommunikasjon og samspill med andre. Bekreftelse, oppsummeringer, åpne spørsmål og refleksjoner, er grunnleggende tilnærming i MI-tenkning, sier R. Strømsvold. Det kan være utfordrende å bekrefte uten å stille spørsmål og en deltaker har erfart at dette er viktig å øve seg på.

Hva er nyttig tilnærming i samtaler med ungdom?
En annen deltaker mener at dette er en metode eller teknikk til bruk i noen situasjoner, og som kan brukes i kombinasjon med tilnærminger man kjenner og praktiserer allerede.

Hvordan kan man utforske på en ikke-dømmende måte, reflekterer en deltaker. Og hvilke situasjoner kan man bruke MI? Å være autentisk, uten å opptre innenfor en «statisk ramme», men bruke dette fleksibelt, tilpasset situasjonen og prosessen i en samtale, fremheves av flere deltakere. Man må samtale med ungdom på en «naturlig måte», uten at det høres ut som en kopisamtale eller oppkonstruert.

Meny – agenda
Rasmussen fremhever at man i en samtale kan hjelpe ungdommen til en struktur og klargjøre elevens mål ved at de kan velge hva tema de vil ta opp. Man kan utforske, tilby å informere med tillatelse og utforske videre hva ungdommen tenker, ønsker og behov.

Denne metoden krever modenhet for å delta i en prosess, og er kanskje ikke naturlig i den første samtalen, men når man har blitt litt kjent, etter 2-3 samtaler, mener an annen erfaren deltaker.

Dette er en måte å samtale strukturert på med et klart definert mål.
Modenhetsnivå og intellektuelt nivå har betydning for bruk av MI-teknikk og bruk av refleksjon, fremhever hun. Ved å bruke oppsummeringer og tilpasse teknikken til den enkelte elevs modenhet, kan man nå flere. Refleksjonen må ikke være moraliserende.

Metoden bidrar til bedre kommuniksjon og samspill, og man kan øve ferdighetene i forhold til elevens motivasjon og forventninger. Man kan få frem eleven sin kunnskap bedre. Ved å gjenta hva eleven sier, kan man stimulere til å se mer. Når man reflekterer er det opp til eleven å svare, eller la det være.  Eleven må «eie» samtalen og føle seg komfortabel.

Disse ferdighetene bidrar til å fremme relasjonen til eleven, noe som er viktig for å tematisere vanskelige og ubehagelige tema for eleven. Når man ber eleven om tillatelse til å gi informasjon, vil eleven oppleve respekt og mulighet for autonomi og bestemme egne grenser, sier rådgiver Ingrid R. Strømsvold ved KoRus Stavanger.
 
 
mi vgs deltakere