Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
05.10.2017
Marit Vasshus

Hvilken kultur har arbeidsplassen for alkohol - bruk i jobbsammenhenger?

Er det greit eller ugreit å komme i bakrus på jobb? Hvordan kan en leder snakke med ansatt om bruk som påvirker kvaliteten eller gir risiko ved jobbutførelse? Har bedriften formelle eller uformelle regler for alkoholbruk i jobbrelaterte settinger? Dette var blant temaene på nettverket for Arbeidsliv og rus på Sola 28.september 2017, i regi av KoRus Stavanger.
Hvordan skal man snakke med en ansatt som arbeidsgiver er bekymret for?
 
For å illustrere en situasjon med bekymring for ansatt, rollespillte  Tor Borge, leder/ psykologspesialist og ansatt spilt av Åsa Sjøgren, KoRus, en situasjon der leder tar opp ureglementert og udokumentert fravær over tid for å avklare om dette kan ha sammenheng med bruk av alkohol, piller eller om det er andre faktorer som påvirker tilstedeværelse og kvalitet på jobbutførelse. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med råd ved slike samtaler. Hensikten er å avklare hva som kan hjelpe for å bedre situasjon for arbeidstaker.
 
Konkretiser hva bekymringen gjelder
Både leder og ansatt kan føle ubehag før en slik samtale, den ansatte kan være engstelige for jobben sin,og må møtes på en respektfull, åpen, undrende og utforskende måte, for å finne ut av hva arbeidsplassen forventer og om det er noe som kan hjelpe dersom personen har vansker enten i jobb eller privat, som går ut over jobb. For den ansatte er det viktig at leder er helt konkret  på hva bekymringen gjelder. Hvis det er aktuelt med mer oppfølging, bør man fastsette dato, og møteomfang, samt hvem som skal være til stede.
 
Hva er Avhengighet?
Tor Borge, leder Rogaland A-senters poliklinikk sier det kan det ta år å bli kvitt en avhengighet.  Det kan ta fra tre til fem år å bli kvitt problemene som følger av rusavhengighet, sier psykologspesialist Tor Borge, leder ved Rogaland A-senters poliklinikk .

Det følger mye usannheter, løgn og manglende erkjennelser med rusavhengighet, som er svært belastende for samlivspartner.  Ikke minst vil mye uforutsigbar atferd virke forstyrrende og plagsomt for barna i familien, som trenger trygghet og stabilitet for å kunne utvikle seg på en god måte..

Endring tar tid
Mange personer som innlegges i døgnbehandling må legges inn flere ganger, eller få flere behandlingssekvenser. Noe snubler og “faller ned i dumper” som de kan komme seg ut av, fordi endring er mulig- men det tar tid.
 
Avhengighet innebærer at man øker toleransen, og må ha mer av rusmiddelet for å få samme ruseffekt. Avhengighet innebærer skadelig bruk og man klarer ikke å stoppe inntaket. Pasienten utredes, noen ganger med AUDIT/ DODIT, der man teller enheter, andre ganger må man utrede mer omfattende personens situasjon ift rus og psykisk helse. Pasienten betaler egenandel på 362.- kr pr time i poliklinikken.
 
Partner involvering gir større effekt
Hvis man involverer pasientens partner i behandlingen, øker muligheten for suksess med behandlingen seks ganger, ifølge Tor Borge, Rogaland A-senter. Pårørende til pasienten har egne rettigheter, som barn, partner og foreldre har egne rettigheter til hjelp. Ofte samarbeider behandler med pasientens pårørende.
 
Barn har egen rett til informasjon og oppfølging. Kompasset i Sandnes har egen oppfølging av ungdom i alderen 15- 25 år. Tilbudet er gratis i regi av Blåkors og man trenger ikke henvisning fra lege ol.
 
Spillavhengige kan hjelpes
Det er mulig og virksomt å hjelpe spillavhengige. Den mest effektive metoden er kognitiv terapi, fremhever Borge..
Bergenklnikkene har en behandlerfilosofi der pasientene bestemmer helt hvilken behandling de vil ha. Der kan de også velge bort tilbudet om å snakke med psykolog og annen tradisjonell samtalebehandling. Man har heller ingen møter med viktige behandlingsbeslutninger, uten at pasienten selv er til stede.
 
Pasienter som henvises til hjelp, kan la være å møte til behandling.En bruker tid til å etablere kontakt med pasienten. De som møter opp, er de som blir friske, tross at de sprekker. Målet er å minisere sprekk, ved å raskt komme tilbake i behandling.
 
Er alor nettverk nyttig for deltakerne?
Ingunn Svendsen, rådgiver ved KoRus Stavanger, innledet om resultatene fra en undersøkelse blant deltakerne i nettverket om Arbeidsliv og rus. Hun har jobbet med nettverk siste 12 årene som ansatt ved Rogaland A-senter/ Kompetansesenter rus Stavanger. Underøkelsen viser at deltakerne mener at nettverket er nyttig og at de kan bruke relevant informasjon fra nettverket  på egen arbeidsplass.

Er du interessert, finner du resultatene fra undersøkelsen her: link.

Unge arbeidstakere
Hvorfor er det viktig å snakke om alkoholbruk og arbeidsliv med unge lærlinger som skal inn i arbeidslivet? Økt bevissthet om alkoholbruk og jobbinnsats er et tema.

Stavanger kommune, bedriftshelsetjenesten v/ Olaug Melhus Fjellaker forteller at de har 170 lærlinger som får en god gjennomgang av hva arbeidsgiver forventer, regler, konsekvenser av privat forbruk for kvalitet på arbeidsinnsats og konskvenser ved avtalebrudd. Gode resultater ved høytrykksinnsats og god lederopplæring. Unge lærlinger skal inn i arbeidslivet, de har ofte høyere konsum enn voksne, og er gjerne usikre på hva som forventes fra arbeidsgiver. De setter pris på at dette tematiseres og det å få mulighet til å stille spørsmål om ting de lurer på.
Det gir gode resultater ved høytrykksinnsats og god lederopplæring om tema alkohol knyttet til sammenhenger med arbeidslivet, avslutter Utne, Stavanger kommune.. 


Kontaktperson for nettverket Arbeidsliv og rus, alor:
Ingunn Svendsen, mail: ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
 
%c3%85sa og tor rollespill leder - ansatt