Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
08.04.2011
Marit Vasshus

Hva med medikamentfri langtidsbehandling og oppfølging?

STARUS konferansen 6. april på Sola satte rusbehandling på dagsorden. Hva som gir smidighet ift å behandle LAR pasienter og pasienter med medikamentfri behandling, samt dilemmaer ved behandling med og uten medikamenter ga stort engasjement blant de 90 deltakerne.
Det tar lag tid å klarne opp hodet
-Det tar 3-5 år ”å klarne opp hodet” når man har vært igjennom år med rusmisbruk. Derfor trenger man flere behandlingsformer og flere langtidsplasser, sier en deltaker med pasienterfaring. Hun legger til at det dessuten er blitt ”mote” for enkelte å komme inn på LAR – behandling. – Man må prøve å leve endru, LAR skal være siste løsningen, og man må eliminere LAR som en ”motebehandling”, understreket deltakeren med pasienterfaring.

Deltakerne var både tidligere pasienter, pårørende, behandlere, forskere, kommunalt ansatte, terapeuter i spesialisthelsetjenesten og alle hadde mulighet til å bringe sitt eget tema til diskusjon under konferansen.

En kvinne med pasienterfaring mener at mangfoldet i behandling nå er svekket, LAR blir et dominerende tilbud. Det bør være flere små behandlingsenheter med mye støtte, mener hun.

Rettighet til oppfølging etter behandling
Folk søker LAR fordi de savner mer oppfølging etter behandling. Man blir ikke ferdig behandlet i institusjon, oppfølging må foregå i bostedskommunen, mente mange debattanter.

-Man har mange steg å gå uten hjelp etter fullført behandling, da defineres du ikke som pasient lenger. Man trenger fortsatt assistanse og støtte, og dette burde være rettighetsfestet, påpekte en deltaker med pasienterfaring.  I dag er et kun LAR –pasienter som har rett til assistanse etter rusbehandling.

-For å få et bedre alternativ til LAR, bør man få rett til assistert hjelp etter medikamentfri behandling, mener en annen deltaker med pasienterfaring.

Leder for rehabiliteringskontoret i Stavanger Wiggo Wiborg, mener at utviklingen nå går i gal retning. Selv om mange profiterer på LAR, gjøres nå retningslinjene enklere, og flere vil velge dette. Det vil bli vanskeligere å motivere personer for medikamentfri behandling. Sidemisbruk gir ingen konsekvens, man blir ”midlertidig utestengt”.

Poliklinisk behandling som nå tilbys pasienter, passer bedre i ettervern enn i forvern før behandling, mener han. Han stiller spørsmål med om poliklinisk tilbud er effektivt for pasienter med omfattende rusbruk.

-Medikamentfri behandling gir økt verdighet. Av 170 personer på LAR i Stavanger, vil nær 90 % av disse gå på medikamenter livet ut. For lite assistanse etter behandling er kritisk for en persons livssituasjon, mener Wiborg.

Langtidsbehandling uten medikamenter
Bymisjonsprest Per Arne Tengesdal mener at man tidligere prioriterte langtidsbehandling, mens man nå bruker kortitdsbehandling og medikamenter. Substitusjonsfri behandling taper mot institusjoner med tilbud for LAR – pasienter.

Andre refleksjoner fra deltakerne var: Medikamentfri behandling ”er truet”, hva kan vi gjøre for å bevare dette tilbudet? Hvordan bevare begge tilbud? LAR er prioritert ift leilighet. Lar – psienter får plasser i institusjoner for lengre opphold. Medikamentfri pasienter er ”presset” og marginalisert ift behandlingstilbud på døgnbasis. Tyrili behandler begge disse to gruppene, men har tilrettelagt spesifikt for det.

Leder for Rehabiliteringskontoret i Stavanger mener at mange institusjoner bør kunne tilby kun medikamentfri behandling. Slik situasjonen er nå, får noen medikasjon for å roe seg ned, andre får ikke. Det er nå flere leger og mer mediamentbruk i behandling.

Kvinne med pasienterfaring sier at må LAR pasienter betale medikamenter, lege og resept selv. Det kan føre til at færre søker dette tilbudet, mener hun.

Avhengighet med LAR?
Medikamentbruk er et økende fenomen - skaper Lar – tilbudet nye avhengigheter? Kan man også bli ”avhengig” av behandlingssystemet?  De fleste pasienter er blandingsmisbrukere, og har ikke kun opiatmisbruk. Metadon skal kun være livreddende hjelp.  Er tilleggsmedikasjon avhengighetsskapende? Går Lar pasienter for lenge på metadon?

 Sidemisbruk foregår nå blant nær 80% av pasientene, tidligere var 40% uten sidemisbruk. Hvis LAR pasienter ikke klarer å bli rusfri, er det bra at de ikke skrives ut. Samtidig er det lite konsekvens av sidemisbruk.

Leder for Rehabiliteringskontoret mener at LAR ikke bør være for 20 åringer, dette bør være kun for de mest slitne og langtkomne. Det bør være et reelt alternativ til LAR. Det bør være pasientrettigheter for å få støtte etter behandling.

Per Arne Tengesdal, bymisjonsprest, mener at LAR virker for noen, mens medikamentfritt tilbud er bra for andre. Behandlingsforløp med ettervern er nødvendig for begge disse gruppene. Neon har klart å komme seg igjennom behandling og rehabilitering etter 13- 14 forsøk. LAR kan være et signal om at ”vi gir deg opp”. Det er viktig å få drahjelp til å opprettholde håp, sier Tengesdal.

- De som klarer seg er de som blir fulgt opp i mange år av norn som bryr seg. En personlig langvarig relasjon er betydningsfull og kan kompensere for manglende lagsiktige relasjoner i eget liv utenfor ”systemet”. Dette gir ballast til å greie å fullføre behandling og nå rusfrihet, avslutter en kvinnelig behandler i spesialisthelsetjenesten.
starus-060411-randi-m-sirke