Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
24.11.2017
Marit Vasshus

Hva er viktig i livet for å bli frisk av alvorlig sykdom?

Hva fremmer tilfriskning når man er alvorlig syk? Nettverket for recoverybaserte helsetjenester innen psykisk helse og rus møttes på Forus ved Stavanger denne uken.
Brukere, fagfolk, forskere og Fylkeslegen delte refleksjoner, erfaringer og kunnskap om hva som da er viktig i livet for å friskne til.

Fylkeslege Johanne Dahl Melhus, Fylkesmann snakket om å ha et bredt perspektiv på det å friskne til:
- Recovery som tema handler ikke bare om pasientrollen, men om bedring i personens eget liv generelt, understreker fylkeslegen Johanne Dahl Melhus. Når det gjelder tilbud til personer med utfordringer knyttet til psykiske helse og rus, er det viktig å både fornye, forenkle, forbedre og forsterke tilbud og tilnærminger som er virker godt. Når det gjelder politikk i dette fagfeltet, trenger vi ikke forandre på alt, fordi da minster man det som virker i våre tilbud og tilnærminger. Det som er essensielt er å flytte makt fra fagfolk og systemer til pasienten, sier fylkeslegen.
 
Politiske føringer
Politiske føringer er å lage pasientens helsetjeneste med kortere ventetid, lage flere og lengre «pakkeforløp», pasienten skal være i sentrum, men det er viktig at personen ikke bare står der med fagfolk rundt seg- men i fellesskap med fagfolk. Meningen må være at personen er på vei et sted, ikke at en får et bilde av stillstand. Politikken i dette fagfeltet er økte bevilgninger til rus og psykisk helse som legges i kommunens budsjetter, gjerne med andre navn enn rus og psykisk helse og derfor er økonomiske prioriteringer mindre synlig, sier hun.

Ett skritt frem og to tilbake
-Å være pasient vil innebære å ta to skritt frem og ett tilbake, det innebærer utforutsigbarhet og  veivalg, men enighet om målet om å bli frisk, sier Dahl Melhus. Fylkeslegen understreker at det er stor forskjell på forløp med somatikk og forløp med rus og psykisk helse, blant annet fordi det å ikke være enige om målet er utfordrende. Det kan være store variasjoner i den enkeltes mål og behov. Går det da an å snakke om et  «pakkeforløp?», undres fylkeslegen. Pakkeforløp gir assosiasjoner til samlebånd, og dette er langt ifra hva sårbare enkeltmennesker trenger, påpeker Dahl Melhus.

Er rusfrihet alltid et mål?
-Det krever et betydelig samarbeid for å definere hvem har ansvar når og for hva, påpeker Dahl Melhus. Det kan være stor uenighet om hva som er rett tilbud for personer med rus og psykisk helseutfordringer. Er det rett med legemiddelbehandling, er det rett å iverksette tvang? Dette er noen eksempler på etiske utfordringer om hva som skal være et mål for behandling. Pårørende, pasienter og fagfolk kan være grunnleggende uenige om mange veivalg i dette fagfeltet, mener fylkeslege Dahl Melhus.
 
Hva er likeverdige tilbud?
Mennesker med vansker knyttet til psykisk helse og rus er ulike og har ulike behov, derfor kan de trenge forskjellige tilbud. Politisk vil man ha et standard forløp for alle uavhengig av behov. Man kaller standarden for «likeveldig tilbud» over hele landet. I realiteten trenger folk et tilbud som tilpasses den enkelte person, for at det skal være rettferdig behandling, reflekterer fylkeslegen. Undersøkelser viser at mennesker med schizofreni har 12 % sjangs for å bli underbehandlet for fysisk sykdom, og de har 20 år kortere levetid enn øvrig befolkning. Mennesker med affektive lidelser/ psykisk uhelse, har 10% høyere sjangs for underbehandling av hjertelidelse. Dette er tankevekkende og bekymringsfullt, mener fylkeslegen.
 
Ting tar tid
Fylkeslegen hevder det er et uverdig gap mellom somatisk helse og rus og psykisk helsetjenestetilbud. Når man har plager knyttet til psykisk helse og rus erfares dette annerledes enn i somatikken; det tar lenger tid, er mye mer komplekst og det fins ingen «bein vei». Ikke alltid går ting den veien en vil. Det er knyttet utfordringer til dette og til å skaffe bolig, aktivitet, arbeid, venner, og alle disse forholdene er avgjørende for ett godt liv. Det kan være utfordrende for hjelpere å ikke peke på hverandre i møte med disse utfordringene, men stå sammen i et felles løft. Det er viktig å ha forståelse for hverandres utfordringer som fagfolk, mener Dahl Melhus.

-Vi trenger hverandre i det daglige arbeidet som ulike fagfolk, derfor må vi snakke sammen både internt og mellom avdelinger og etater om bolig, arbeid og nettverk for brukeren, sier Fylkeslege Dahl Melhus aavslutnigsvis.
 
2017 fylkeslege dahl melhus