Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
27.02.2014
Marit Vasshus

Hasj påvirker hjernens utvikling

-Hjernen hos mennesket er ikke ferdig utviklet i ung voksen alder, og er sårbar for påvirkning av cannabis før dette. Det er to kritiske perioder i følge nyere hjerneforskning. Det er i fosterutviklingen og i tenårene. Tidlig hasjbruk er kritisk og kan gi varig skade, sier psykologspesialist Anders Hellman ved Kompetansesenter rus, Stavanger, Rogaland A-senter. Han foreleste på Arbeidsliv og rusnettverket, alor i Haugesund på torsdag for en uke siden.
Arbeidsliv og rus nettverket- alor, er et nettverk for ansatte i arbedislivet som jobber med rusrelaterte problemer. Hensikten med nettverket er å dele erfaringer og øke kompetansen. Nettverket har eksistert i åtte år. Hele 40 deltakere fra mange ulike arbeidssteder i privat og offentlige vikrsomheter møttes i Haugesund til temaet ”Rusmidler og rusmiddeltesting” . Illegale rusmidler og medikamentmisbruk - en utfordring for arbeidsplassen?

Debutalderen på hasj synker
I Europa synker debutalderen på hasjbruk. - Det er en utfordring å oppdage hasjbruk tidlig for å gi rask hjelp, sier Hellman. I EU er det 4-10% som bruker hasj regelmessig. Det er 1- 6% som bruker ofte, og 0,2 - 3% som er avhengige (dependent).

Akutte effekter av hasjbruk
hasjbruk kan gi forvirring, angst, depresjon, noen få kan bli psykotiske.

Langtidseffekter
Hasj som andre rusmidler kaprer hjernens bel����nningssystem, og prioriteringen endres i personens liv. Toleransen øker ved regelmessig bruk, d.v.s. man må ha høyere dose for å oppnå samme effekt. Hasjbruk har langvarig effekt på tekningen, opptil 6 uker etter bruk.

Konsekvensene av bruk av cannabis i høye doser, er en omfattende påvirkning av mange områder i hjernen; innen vurderingsevne og tekning, på hukommelsen og følelseshjernen. Kronisk bruk av hasj virker sløvende og er en port til annet misbruk.

Noen mennesker som er disponerte for det, kan utvikle psykose ved konisk hasjrøyking. Generelt blir personen de-motivert og passiv, og får omfattende vansker med å tilpasse seg nye forhold ved kronisk bruk. Hvis en slutter med å røyke hasj vil denne virkning avta.

Cannabis og hjernens utvikling
I kritiske faser der hjerne utvikles, kan cannabisbruk derimot gi varige skader:
- i fosterfasen
- i ungdomstiden

Barn som ble utsatt for mors hasjrøyking i svangerskapet, fremviste forsinket språk, svekket hukommelse og svekket oppmerksomhetsevne. Barna får altså problemer med tenkning og viser også reduserte skole - og skolearbeidsprestasjoner. Disse barna får også problemer med sin sosiale tilpassning.

En mulig forklaring er at i laboratorieforsøk ser cannabis ut til å påvirke selve stillaset som organiseringen av hjernen er bygget på, og at hjernebarken fremviser en svekket organisering.

I ungdomstiden skjer det en ny ombygging av hjernens system. En stor longitudinell undersøkelse på New Zealand viser at høye doser av cannabis i perioden 13 til 18 år gir varig svekkelse av intelligensen med ca 8 IQ poeng. Detter gir økt vekt til tidlig intervensjon i forhold til å forhindre at unge begynner med hasj.
2014--alor-haugesundanders-