Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
18.06.2019
Marit Vasshus

Gode relasjoner til foreldre, skole og venner gir godt selvbilde og hindrer psykiske plager

KoRus vest Stavanger presenterte funn fra årets levekårsundersøkelse Ung i Rogaland 2019 for lydhøre politikere, ungdommer, kommuneledelse, SLT- koordinatorer, andre fagfolk og politi i Haugesund onsdag 12.juni.
Nær 1600 elever i videregående skoler og over 1250 elever i 8.-10.klasse i Haugesund har besvart en omfattende digital spørreundersøkelse om deres forhold til foreldre, venner, skole, fritid, databruk og spill, bruk av alkohol, trening, psykisk helse, mestring og selvfølelse. Til sammen har 25.000 ungdommer i Rogaland besvart årets undersøkelse, som gjennomføres hvert tredje skoleår. De svarer på spørsmål om hva de mener er bra, eller ikke så bra med sine oppvekstforhold.

Velferdsinstituttet NOVA, OsloMet er ansvarlig for undersøkelsen, som gjennomføres i den enkelte kommune og analyseres i et samarbeid med KoRus vest Stavanger. Det er høy svarprosent fra ungdomsskolen på hele 94 prosent, mens 77 prosent elever i VG1 og VG2 har svart hva de mener om oppvekstforhold og nærmiljø i Haugesund.

Ungdomssundersøkelsene er demokrati i praksis
-Undersøkelsene er demokrati i praksis, sier Sven Gustafsson fra KoRus vest Stavanger, som presenterer funnene. Dette er ikke bare for ressurssterke, men også elever som sliter får mulighet til å bli hørt og gi beskjed. Deres svar må tas på høyeste alvor, understreker Gustafsson.
-Denne presentasjonen gir et oversiktsbildet i hver kommune, senere i høst vil vi fordype oss i tallene og forsøke å forstå mer av hva dette betyr, og hva som må gjøres med besvarelsene fra ungdommene, minner Gustafsson om.

Målet med undersøkelsen er å kunne bruke faktaene i planarbeid og kommunale tiltak for å bedre forhold for hele ungdomsbefolkningen. Denne undersøkelsen kan ikke identifisere behov til sårbare enkeltungdommer.

Skolen er betydningsfull for elevers trivsel
Skolen er betydningsfull for hvordan elever har det i skoletiden og skolen er en mer relevant faktor enn hvilken kommune eleven bor i, forklarer Gustafsson. Seks spørsmål i undersøkelsen handler om å være fornøyd med livet. Disse er indikatorer på hvordan ungdom opplever levekår. Foreldre, venner, skole, lokalmiljø, og helse er faktorer i undersøkelsen.
Ifølge Gustafsson er verdiene stabilt høye i perioden 2013- 2019, det er små endringer i forholdet til foreldrene. Skole og nærmiljø henger sammen, og skolen er en viktig del av livet til ungdom.

Relasjoner til foreldre og lærere
Hjemmet og relasjoner til foreldrene og skolen og relasjoner i skolen er vesentlige for trivsel. Fritid og organiserte aktiviteter gir ikke store utslag for trivsel.
Elevene er fornøyd med foreldrene og de er fornøyd med vennene sine. Vi vet ikke hva som kommer først av disse forholdene, sier Gustafsson. Og Rogaland er stabilt høye på fornøydhet med foreldre og venner.Elever i Rogaland er også stabile i forhold til fornøydhet med egen helse. Det er imidlertid en nedgang i fornøydhet med skole og lokalmiljø. I ungdomsskolen er nedgangen på 8 prosentpoeng.

Selvbilde, mestring og psykisk helse
Gustafson fremhever selvbilde, mestring og psykisk helse som sentrale for fornøydhet og trivsel. Det handler om «hvem er jeg og hvordan har jeg det» I tolkningen av undersøkelsen brukes betegnelsen depressivt stemningsleie, men dette er ikke en diagnose, det handler om psykisk belastning, understreker Gustafsson.
-Det er viktigere å gi oppmerksomhet til godt selvbilde og mestring, fremhever Gustafsson.Spørsmål om selvbilde handler om «jeg liker meg selv slik jeg er», eller «jeg er ofte skuffet over meg selv», «det jeg driver med er meningsfylt.» I 8.klasse har elevene best selvbilde, dette tilsvarer Rogaland for øvrig, og de har et ganske godt selvbilde (77 prosent). I 9.klasse er det en nedgang i selvbilde(til 69 prosent) og i VG2 har 62 prosent godt selvbilde. Det er litt lavere enn forventet, ifølge Gustafsson.

Selvbilde er knyttet til relasjoner
-Selvbilde er knyttet til relasjoner. Det kan ses i sammenheng med svaret «jeg føler meg sett av lærer«, mener Gustafsson. Relasjonsspørsmål, «jeg liker meg selv slik jeg er» har mindre sammenheng med prestasjon, men har derimot en sammenheng med gode relasjoners betydning for selvbildet, ifølge Gustafsson.

Fem nye spørsmål handler om elevens opplevelse av mestring. Generelt er opplevelsen av mestring hos elevene god i Rogaland. 9 av 10 elever har god mestringsopplevelse.
-Det er en tydelig sammenheng mellom selvbilde og mestringsevne. Godt selvbilde og god mestring er viktige utgangspunkt for å håndtere variasjoner i utfordringer og belastninger som ungdommen utsettes for gjennom oppveksten, forklarer Gustafsson. Dette er en utrolig flott ressurs for å takle utfordringer, mener han.

Bekymring for psykisk helse
Rådgiveren er derimot betenkt på besvarelsene innen psykisk helse, som handler om «alt er et slit, jeg har følt håpløshet ift fremtid, jeg bekymrer meg mye for ting, jeg har søvnproblemer».
-Vi skal være forsiktige med merkelapper på disse svarene om depressivt stemningsleie, men dette er snakk om betydelig grad av psykiske plager blant en del elever, forklarer Gustafsson. Når det gjelder psykisk helse, skiller Haugesund seg ut sammenliknet med andre Rogalandskommuner, især for VG. Rogaland for øvrig ligger stabilt ift trivsel og fornøydhet med skole, foreldre, selvbilde og mestring. I VG1har 21 prosent svart at de har høy grad av psykiske plager i 2019 (mot 16 prosent i 2013) og i VG 2 har 23 prosent svart at de har høy grad av psykiske plager, mot 19 prosent i 2013.

Bygge godt selvbilde
-Lavt selvbilde blant en del elever i VG kan knyttes opp mot psykisk helse, uten at vi vet hvorfor, sier Gustafsson. Vi vil ha mer oppmerksomhet mot hvordan bygge et godt selvbilde, understreker rådgiveren. Det er en sterk kobling mellom selvbilde og psykiske plager, som igjen kan knyttes til relasjoner i svarene fra undersøkelsen.
Gode relasjoner til foreldre, skole og venner, gir godt selvbilde og hindrer psykiske plager, sier Gustafssen.Rådgiveren mener at for å få best mulig bruk av funn i Ungdata 2019, der ungdom avdekker hva de selv mener om oppvekstforhold, er det viktig å bruke dette som grunnlag for å skape gode arenaer for å forebygge ved å bygge gode skoler og fritidsarenaer.

Undersøkelsen viser at foreldre er godt engasjert i sine ungdommer, de følger med og vet hvem deres barn er sammen med og kjenner vennene. Sammen med skolen er hjemmet den viktigste arenaen for ungdommers oppvekst. Foreldrerelasjoner er en betydningsfull og viktig ressurs, fremhever rådgiveren.

Lave mobbetall i Rogaland
Det er lave mobbetall i Rogaland, ifølge Gustafsson. Men det er en betydelig endring i opplevelsen av ensomhet, særlig føler jenter seg ensomme. VG2 skiller seg mest ut her.
-Ensomhet og utenforskap er mer bekymringsfullt for psykisk helse enn forekomsten av mobbing i denne undersøkelsen, avklarer rådgiveren. Det positive er at 9 av 10 kan alltid finne en å være sammen med, og dette er uendret fra undersøkelsen i 2016. Likevel øker følelsen av ensomhet.
-Vi må forstå ensomhet bedre, og derfor skal vi arrangere temadag og Ungdomspanelet skal brukes. Ensomhet er det motsatte av gode relasjoner, avslutter rådgiver Sven Gustafsson ved KoRus vest Stavanger, som bidrar med analyser av undersøkelsen i de 24 Rogalandskommunene som har deltatt i Ung i Rogaland 2019.
 
ungdomsr%c3%a5d
Foto: Marit Vasshus.
Ungdomsrådet i Haugesund fikk en presentasjon av funn i Ungdata-undersøkelsen Ung i Rogaland 2019 fra KoRus vest Stavanger.
Sven%20G%20i%20plenum%20m%20Ungdatarapporter
Foto: Marit Vasshus. Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger presenterer funn fra ungdomsudenrsøkelsen 2019 til politikere, kommuneledelse, SLT- og andre fagfolk og ungdommer i Haugesund
Plenum
Sven%20powerpoint%20psyk%20helse%20n%C3%A6r
NRK%20TV%20og%20Sven%20Gustafsson
Foto: Marit Vasshus. NRK Rogaland TV intervjuer Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger om funn i ungdataundersøkelsen 2019.