Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
06.10.2017
Marit Vasshus

Forbruk av alkohol i aldersgruppen 62 +

Jobb er identitesskapende og gir mye glede, god selvfølelse og tilhøringhet. I denne gruppen økter sysselsettingen mest.
Økt sysselsetting blant ansatte over 62 år
Hilde Richter Svendsen, rådgiver Akan, snakker om 50+ arbeidstakere og alkoholbruk. Trenden er at sysselsettingsveksten er størst i gruppen 62- 66 år. De fortsetter å jobbe, er aktive, har god helse og trives med arbeidsoppgaver.

Jobb er identitetsskapende og gir glede, god selvfølelse og tilhørighet, forkalrer Richter Svendsen. Et godt arbeidsmiljø bidrar også til at folk fortsetter å være yrkesaktive.

Forskning viser at både kvinner og særlig menn har et høyere forbruk i en livsfase når barna er voksne. Økt bevissthet om sammenheng mellom konsum og hva som kan påvirke arbeidsinnsats kan tematiseres.
 
Økt konsum har sammenheng med urbanisering, høyere utdanning, mer liberale holdninger og verdier, alkoholens plass i norsk kultur, risikofylt og skadelig konsum trolig underrapportert, fremhever Richter Svendsen i AKAN.

En studie om Livsløp, aldring og generasjon ( NorLag) som ble lagt frem i august 2017, viser at  kvinner i aldersgrupper 50 - 70 år, drikker fire ganger så mye som kvinner i alderen 30 - 39 år. Den yngste gruppen er gjerne kvinner med små barn i familien. Undersøkelsen har sammenliknet alkoholvanene for befolkningen i alderen 30- 80 år. Befolkningstudien omfatter 15 000 personer.
Dette mener en forsker i NOVA, Senter for velferds- og arbeidslivsforksning, Britt Slagsvold,  er en kjempestor forskjell.


 
akan eldre og rus