Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
19.09.2018
Marit Vasshus

Forbedre livskvalitet - ett tema for psykolognettverket i region Rogaland

Formålet med tilskuddsordningen for å ansette psykologer i kommunale tjenester er å styrke kvalitet innen tverrfaglig kommunalt arbeid når det gjelder psykisk helse, rus, traumer og vold, sier Tore Berge, KoRus vest Stavanger.
Tore Berge holdt innledning på regionalt nettverk for psykologer og ledere i Rogaland i dag. Han påpekte at psykologrollen utøves ulikt i ulike kommuner, men at målet er å ansette flere psykologer gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning. Innen 2020 skal kommunene pålegges å ha psykologkompetanse. Kan kompetanse på å vurdere alvorlighet være en viktigere kommunal psykologoppgave, undres Berge.

Presentasjonen finnnes nederst i artikkelen.

Forventinger til psykologrollen i kommunale tjenester
Ifølge Ketil Orrem, NAPHA, er det 14 600 årsverk i kommunal psykisk helsetjenester og 46 % av disse jobber med barn og unge. Helse – og omsorgstjenester hadde pr. februar 2018 tilskudd til 503 psykologstillinger i 287 kommuner og i Rogaland har 27 stillinger fått tilskudd.

Opptrappingsplanen for rus 2016 – 2020 fremhever at det skal være økt bruk av psykologkompetanse i rusarbeid. Regjeringen vil bidra til at kommunene utvikler et bredt tjenestespekter til personer med rusproblematikk.
I større grad skal psykologer brukes til: system og samfunnsrettet arbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid, lavterskel (gratis) behandling og oppfølging, utadrettet arbeid og forpliktende tverrfaglig arbeid.
Psykologer skal brukes til veiledning, rådgivning og støtte til ansatte i deres arbeid med psykisk helse og rus.

Skulder ved skulder
Psykologer skal jobbe med tverrfaglig utviklingsarbeid skulder ved skulder med andre yrkesgrupper for å bidra til bedre kommunale tjenester, sier Brit Randi Hjartnes Schjødt, spesialist i samfunnspsykologi.
Schjødt har jobbet i stab med tett kontakt med politisk ledelse i Bergen og jobbet systemrettet samtidig med klinisk praksis. Samfunnspykologer har et redskap til fagutøvelse som ikke handler om klinisk arbeid, men veiledning, fagstøtte og plan – og utviklingsarbeid. Det er et politisk ønske at psykologer i større grad jobber helsefremmende og forebyggende mot lokalmiljø, grupper og individer.

Best mulig liv for flest mulig
Målet er et best mulig liv for flest mulig folk, sier Brit Randi H.Schjødt. Helsefremming er å styrke helse så du tåler mer og «vaksineres» mot sykdom.
Iflge Schjødt jobber psykologer innen et spekter av «Promotion, Prevention, Treatment og Maintenance». Psykologer jobber med risikogrupper pga dårlig omsorgsklima, uten at de har symptomer, men barn og unge som lever i krevende levekår.

Gjennom innsats de første tre år av et barns liv, sparer man store kostnader i samfunnet. En million brukt, kan gi sparing på 20 millioner, ifølge Arne Holte, tidligere Folkehelseinstituttet.
Innen kommunalt praksisfelt og satsingsområder fins det mange Stortingsmeldinger om folkehelse, psykisk helse, oppvekst, rehabilitering, og psykologer kan bidra til å styrke alle områder for barn, ungdom, voksne og eldre, understreker Schjødt.

Hva skal psykolgoer gjøre mer av?
Hva skal psykologer gjøre mer av, eller gjøre som man ikke gjør i dag, undres Schjødt. Hva er kommunenes utfordringsbilder og utviklingsbehov? Dette må vurderes med breddesyn, ikke sylin dersyn, forklarer Schjødt. Man skal indentifisere utfordringsbildet, utarbeide handlingsplan og tiltak og evaluere. Det som er essensielt med utredninger og planer er at man identifiserer hvem som eier strategier og har ansvar for at de omsettes i praksis, påpeker Schjødt.

Spesialisten i samfunnspsykologi erfarte at over tid klarte man i Bergen å slå sammen tre planområder til en felles plan ,ed 57 tiltak for at barn og ungdom skal få det bedre. ( helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykisk helse og barnevern).

Ifølge Schjødt er psykologkompetanse svært viktig i store kommuner hvor det er mange statsvitere i planarbeidet, som trenger psykologkunnskap til planer i forebygging for barn og unge. Man må bringe frem det psykologfaglige ift barns fysiske og psykiske helse, der barnevernstjenesten er den viktigste tjenesten for psykisk helseforebyggende tjeneste, hevder Schjødt.
 
Presentasjon Schjødt: PDF
Presentasjon Kari Frank, Utredning og behandling
Presentasjon Orrem, NAPHA, Psykologrollen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 schj%c3%b8dt psykologer i plan og utredning
Foto: Marit Vasshus