Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
10.06.2020
Marit Vasshus

Flere kommuner og DPS kan bli med på FACT-team suksessen

Kommuner og DPS i Rogaland som ønsker å samarbeide om å etablere nye ACT- og FACT team kan søke tilskuddsmidler over tilskuddsordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov». Tilskuddet vil bli lyst ut på Fylkesmannens hjemmeside tidlig i 2021.
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og Fylkesmannen vil kunne bistå med råd og veiledning. les mer: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Psykisk-helse-og-rus/flere-kommuner-og-dps-kan-bli-med-pa-fact-team-suksessen/

De siste årene har det nasjonalt og lokalt vært satset på å bygge opp ACT- og FACT team. Dette er modeller for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. Evalueringen av de syv første FACT teamene i Norge viser svært gode resultat. For kommuner i Rogaland som ikke tilbyr innbyggerne slike tjenester er det fortsatt anledning til å delta i satsingen.
 
Sikrer kontinuitet i behandling og oppfølging
Evalueringen viser at teamene sikrer kontinuitet i behandling og oppfølging, samt bedre samhandling mellom pasient, pårørende, spesialisthelsetjenesten og kommunene. Teamene bidrar også til redusert bruk av tvang.

Høy tilfredshet blant brukere og pårørende
Tilfredsheten blant brukerne og deres pårørende er svært høyt. Av de 89 brukerne som ble intervjuet svarte 90 prosent at de var fornøyd med tjenestene de hadde fått fra FACT-teamet. Pårørende er av samme oppfatning. De beskriver overgangen til FACT-team som natt og dag sammenlignet med tidligere erfaringer. Organiseringen av tjenesten i FACT-team har endret oppfølgingen av alvorlig psykisk syke fra en tjeneste som de tidligere oppfattet som svært fragmentert til en mer systematisk og helhetlig tjeneste. 

Les mer om ACT- og FACT- team her
https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team 
og om evalueringen her: Evaluering av FACT-team i Norge-sluttrapport. 

Fortsatt muligheter for å søke om etableringsstøtte
I Rogaland er det etablert to FACT-team som begge har deltatt i evalueringen. Fylket har i tillegg ett team under oppbygging, samt to ACT-team. Alle teamene har benyttet statlige tilskuddsordninger for å etablere seg. De har i tillegg deltatt i Nasjonalt opplæringsprogram i ACT/FACT.

Dersom flere kommuner og DPS ønsker å samarbeide om å etablere nye team kan de søke om tilskuddsmidler over tilskuddsordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov». Tilskuddet vil bli lyst ut på Fylkesmannens hjemmeside tidlig i 2021. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og Fylkesmannen vil kunne bistå med råd og veiledning.

Kontaktperson:  Ellen Aarre, Tlf: 51 56 87 46
 
les mer:
https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Psykisk-helse-og-rus/flere-kommuner-og-dps-kan-bli-med-pa-fact-team-suksessen/
 
fact-team