Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
11.01.2018
Marit Vasshus

Flere kommuner i Sør-Rogaland vurderer å ta i bruk "Bedre tverrfaglig innsats" - en modell for å jobbe bedre sammen for utsatte barn og unge

Gjesdal kommune og Sokndal kommune har hatt informasjonsmøter for ledere som skal vurdere å bruke metodikken.
For å sikre at man fanger opp sårbare barn og ungdom i kommunene, arrangerer nå flere kommuner i Sør-Rogaland informasjonsmøter for ledere for å vurdere om dette er et godt verktøy og en riktig satsing for gi hjelp til barn som trenger det.

Gjesdal kommune hadde informasjonsmøte torsdag 4. januar i en fullsatt kommunestyresal Veveriet. Og Sokndal kommune hadde møte 9.januar.

Det er Fylkesmannen i Rogaland som inviterer kommunene til å starte med BTI, et system for tverrfaglig samarbeid. BTI er initiert av Helsedepartementet og er opprinnelig en dansk modell som er prøvd ut i nordfylket med gode erfaringer.

Samarbeidspartnere er Helsedirektoratet, Fylkesmannnen, Kompetansesenter rus Stavanger KoRus, Regionalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress RVTS, Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse RKBU. Kompetansesenter rus (KoRus) bistår kommunene i BTI - arbeidet.

Deltakere i Gjesdal var rådmannens lederteam, rektorer, styrere i barnehager, arbeidsgruppe God oppvekst m.fl..I etterkant hadde kommunalsjefer og arbeidsgruppe God oppvekst et møte for å vudere en eventuell innsats.

Skolesjef Jone Haarr ledet møtet i Gjesdal Kommune, hvor også Ingunn Konstali kommunalsjef for barnehage, Lillian Ydstebø kommunalsjef helse og velferd, Årstein Skjæveland kommunal sjef kultur og samfunn og Monica J. Bjerkreim(Oppvekstkoordinator/SLT) var deltakende.

I Sokndal kommune møttes alle skole og barnehageansatte, samt ansatte innen psykisk helse, helsestasjon og rustjenester til nyttige refleskoner og diskusjoner om modellen for tverrfaglig samarbeid.

Dette er en omfattende satsing over fem år som må forankres og gjøres skikkelig og er noe kommunene trenger. Det trengs stillingsressurser til å drifte dette.

Suksesskriterier
Suksesskriterier/tips fra kommuner som bruker BTI:
- Forankring i kommuneledelsen
- Barnehagene og skolene må eie det og se at det nytter
- Alle tjenester for barn og unge må delta
- Ressurspersoner deltar på jevnlige samlinger
- Workshop/kurs for alle nyansatte
- Implementeringsgruppe/pådrivergruppe - representanter fra alle tjenester
- Viktig å arbeide med at BTI er en samhandlingsmodell
 
Oppfølging fra Kompetansesenter for rus
BTI kommuner får oppfølging/støtte fra KoRus vest Stavanger:
- Kan komme ut i kommunene og informere om BTI før vi konkluderer
- Det inngås en samarbeidsavtale med kommunen
- Støtte/veiledning i gjennomføring av 0-punkts kartlegging og bistå i analyser
- Bistå med kompetansehevingstiltak, også interkommunalt
- BTI kommuner prioriteres
- Arrangere nettverkssamlinger
- Kontaktperson til nøkkelkommuner som er aktuelle
- Veiledning vedr. tilskuddsordninger
- Kommunene deltar på årlig nasjonal BTI samling
  
shutterstock 13183195%5b1%5d girl 5 year fishing bridge