Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
08.04.2020
Marit Vasshus

E - læring for ansatte i TSB

Oslo Universitetssykehus har laget en oversikt over en rekke e-læringstilbud som er relevant for ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB
Foto: Oslo Universitetssykehus, fag og forskning, nasjonale og regionale tjenester

E-lærings-tilbud:
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/verktoy-for-fagutvikling/opplering-og-implementering/e-lering?fbclid=IwAR0AUyf3_EDndQWl9bYPvXp3wAYHVh22Rck2ZHYs0ILv5ZYGy1eC8Y7DGlE
NB!: Du finner link til de ulike e-læringsprogrammet ved å klikke på linken ovenfor.
Sist oppdatert 03.04.2020

De fleste kursene er gratis, men noen krever at du logger deg inn som medlem i fagorganisasjon. 

Aggresjon- og voldsforebygging
Kurset "Forebygging og mestring av aggresjon og vold" er utviklet for deg som jobber med pasienter som kan bli aggressive og voldelige. Kurset omfatter blant annet det etiske og juridiske rammeverket rundt håndteringen, voldsrisikovurdering og voldsrisikofaktorer og hovedprinsipper for fysisk håndtering. Produsert av SimOslo ved Oslo universitetssykehus. (Varighet ca 20 min)
Forebygging og mestring av aggresjon og vold

Arbeidsliv og pengespillproblematikk
Et kurs som gir deg kunnskap om fenomenet pengespill, hvilke utfordringer enkelte spillere kan oppleve og hvordan spillingen kan gå utover arbeidsforholdet. Med oppdatert kompetanse og enkle verktøy kan du bidra til å hindre pengespillproblematikk i egen virksomhet, og hjelpe medarbeidere med denne type utfordringer. Produsert av Akan.
Arbeidsliv og pengespillproblematikk

Barn som pårørende (1)
Barn er pårørende når foreldre er syke eller har rusproblemer. De skal være en del av helsehjelpen til voksne pasienter. Dette kurset omhandler hvilke utfordringer barn i denne situasjonen kan ha, og hvilke behov og rettigheter de har i helselovgivningen. Målgruppen er leger og helsepersonell. (Varighet: 45 minutter. Tilgjengelig for alle som oppretter brukerkonto som gjest eller medlem av Legeforeningen.)  (Legeforeningen.no)
Barn som pårørende

Barn som pårørende (2)
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste) sitt  elektroniske opplæringsprogram i fire deler. Laget for helsepersonell med ansvar for pasienter som er foreldre eller har omsorg for barn, gir en introduksjon til hvem som er barn som pårørende, hva barna trenger og hvordan vi kan bistå dem. (Varighet 45-60 minutter). 
Barn som pårørende

Brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten
Er du fersk brukerrepresentant? Kurset "Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå" er ment å gi deg kunnskapen du trenger i en slik rolle. Det er laget i et samarbeid mellom de regionale helseforetakene, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen. Kurset har fem moduler og beregnet tidsbruk er to timer. Du kan få dokumentasjon på at nettkurset er gjennomført, til slutt.  
Brukerrepresentant-kurs

Doping blant ungdom
Hvordan kan  helsepersonell oppdage dopingbruk, utrede og behandle pasienter som bruker eller har brukt dopingmidler? Kurset til legeforeningen inneholder råd, tips, referanser til fagartikler og lenker til fordypningsmateriell. Som hjelpemiddel underveis kan deltakerne bruke håndboken Anabole-androgene steroider - Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Målgruppen er  leger og helsepersonell. (Varighet tre timer). Tilgjengelig for alle som oppretter brukerkonto, enten som gjest eller medlem av Legeforeningen. (Legeforeningen.no)
Doping blant ungdom
 
Familiefokusert praksis - familiemodellen
Forskning og nye lovkrav gir føringer for å inkludere voksne og barn som pårørende når en i familien sliter med rus eller psykiske problemer. Familiemodellen er samtaleverktøy til samtale med brukere og deres familier og skal gi forståelse for familiefokusert praksis. Det er utviklet av A-hus på bakgrunn av Dr Adrian Falkovs familiemodell og kan blant annet være egnet for barneansvarlige. Kurset ligger åpent på Kompetansebroen (Ahus/kommuner/bydeler i Ahus opptaksområde)
Familiefokusert praksis - familiemodellen

Feedbackverktøy
Målet med kursserien er å formidle kunnskaper om hva det vil si å bruke et feedbackverktøy i rusbehandling, og å skape refleksjoner rundt dette. Vi bruker eksempler fra ORS/SRS-skalaene, men kurset kan være nyttig selv om du ikke har valgt verktøy eller bruker et annet i din virksomhet.
(Kursene kan også åpnes i helseforetakenes regionale læringsportaler, samt i KS Læring. Den som åpner kursene herfra kan få registrert sin gjennomføring.) Kursserien består av tre deler, hver av 10-15 minutters varighet.  (Nasjonal kompetansetjeneste TSB)
Bli kjent med ORS
Bli kjent med SRS
Dilemmaer og utfordringer IDilemmaer og utfordringer II

Forskrivning av vanedannende legemidler
Kurs bygget på Helsedirektoratets nasjonale faglige veileder i bruk av vanedannende legemidler, som for eksempel benzodiazepiner. Bygger på kasus, presentert med bilder tekst og videoer og der farmakologien, kommunikasjonen lege-pasient og juridiske aspekter gjennomgås. Målgruppen er i første rekke leger, men andre ansatte i TSB vil også ha nytte av kurset. Det tar 5-7 timer å gjennomføre. Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste ROP i samarbeid med Helsekompetanse.     
Forskrivning av vanedannende medisiner
 
Hindre drop-out fra rusbehandling
Behandlere overser ofte risiko for at en pasient avbryter behandling. Hvordan blir du mer obs på denne risikoen? Nasjonal kompetansetjeneste TSBs e-læringskurs gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling, og tips til hvordan vi kan forebygge drop-out (varighet 30 minutter)
Hindre drop-out fra rusbehandling
 
KvaRus - Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler
Innføring i hvordan du bruker Kvalitetsregisteret for Rusbehandling - KvaRus. Kurset er delt inn i ulike kapitler som gjenspeiler hvordan du kommer til å jobbe i KvaRus.

Et medisinsk kvalitetsregister er en systematisk samling av informasjon om en bestemt gruppe pasienter, deres helse- og livssituasjon ved oppstart av behandlingen, innholdet i behandlingen, pasientenes opplevelse av behandlingen, og hvordan det går med dem underveis og etter at behandlingen er avsluttet.

Kurseier: Helse Vest, Helse Stavanger HF, SUS, ARA v/ Sverre Nesvåg.
KvaRus
Legemidler som brukes til LAR
Kurs med utgangspunkt i Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften), utviklet av AMBIO Helse og publisert på Helsekursportalen. Denne delen omtaler LAR-legemidlenes virkninger, bivirkninger og legemiddelform. 
Legemidler som brukes i LAR
 
Motiverende intervju

1.Helsedirektoratet har publisert fire filmer som viser ulike teknikker i motiverende intervju (MI) eller motiverende samtale som det også kalles. ​Ved MI-analyse KoRus Bergen kan du som MI-utøver sende inn samtalen din og få tilbakemelding og veiledning på bruken av metoden.
Filmer om Motiverende intervju
2.Samtalehuset er en interaktiv modell, hvor du kan lære mer om metoden motiverende samtale. I samtalehuset vil du blant annet finne noen filmer som viser samtaler om rusmiddelbruk, med bruk av ulike kartleggingsverktøy, og kliniske eksempler på samtaleteknikker fra metoden. Samtalehuset er en del av snakkomrus.no og er produsert av Nasjonal kompetansetjeneste ROP.
Samtalehuset
 
Pakkeforløp i TSB
Vestre Viken HF har laget et generelt e-læringskurs om pakkeforløp i psykisk helse og rus og et mer spesifikt om tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kurset er beregnet for ansatte i psykisk helsevern og TSB. Det første tar ca 15 minutter å gjennomføre, det andre 25 minutter. Kurset kan tas i og utenfor HF-enes læringsportaler.
E-læring om pakkeforløp
 
Prioriteringsveileder for spesialisthelsetjenesten
Hvordan skal henvisninger om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten registreres og prioriteres? Helsedirektoratets e-læringsprogram tar deg gjennom gangen i behandlingen av henvisning som oppfyller kravene i lovverket. Hensikten er at like pasientbehov skal vurderes likt. (Varighet en time) 
E-læring i prioriteringsveilederen
 
 
Pårørendeprogrammet
Læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Utviklet for å gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. (Varierende lengde)
 Pårørendeprogrammet
 
Pårørendeinvolvering
KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har utviklet et nettkurs for å styrke samarbeidet mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Nettkurset er åpent tilgjengelig.
Nettkurs: Hvordan involvere pårørende?
 
Rushåndtering for helsepersonell
Kurs som skal gjøre deg i stand til å tolk atferd og fysiologiske tegn hos pasienten, slik at du forstår at her dreier det seg om mulig inntak av et rusmiddel. Innføringskurs for helsepersonell i både somatikk og psykisk helsevern. Kurset er utviklet ved Ahus, og ligger åpent på Kompetansebroen (Ahus/kommuner/bydeler i Ahus opptaksområde)
Rushåndtering for helsepersonell
 
Selvmordsrisikovurdering
Målet med dette kurset er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Kurset  gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak. Dette e-læringskurset er utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforebygging (NSSF). (Varighet ca 3 timer)
Kurs i selvmordsrisikovurdering
Snakk om rus
Hvordan få en god samtale om bruk av  rusmidler? Nasjonal kompetansetjeneste ROP har laget en læringssafari som kan være til hjelp for deg som har behov for å bringe rus på banen der det kan være relevant. En rask safari tar ca 20 minutter.  
Læringssafarien Snakk om rus
 
Traumeforståelse og behandling
E-læringskurset "Stø Kurs" tar for seg grunnleggende tema i traumebehandling. Hvordan forstås begrepet traume, hva må behandlere og miljøpersonell være spesielt oppmerksomme på, og hva kan de gjøre? Det tar ca 12 timer å gjennomføre fellesdelen, 18 timer på behandlerdelen og 12 timer på miljøpersonelldelen, inkludert arbeid med spørsmål.
Kurset er godkjent av Norsk psykologforening, Norsk ergoterapeutforbund, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Den norske legeforening. Det er RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Nord) som har laget kurset.
Stø kurs
Tryggere traumeterapeuter - Stabilisering i døgnavdeling
Tema for kurset er fasemodellen for traumearbeid, stabilisering, psykoedukasjon samt ulike reguleringsteknikker. Kurset er laget for behandlere og miljøpersonale på Nedre Romerike DPS Døgn, men kan benyttes av alle som arbeider med traumatiserte pasienter, i samarbeid med Ahus og RVTS-Øst.
Stabilisering i døgnavdeling
 
SmittevernkursOpplæring i smittevern bør ha et økt fokus for både nyansatte og øvrige ansatte i forbindelse med Covid-19 epidemien. Basisopplæring i smittevern inkluderer e-læringskurs i håndhygiene, basale smittevernrutiner og smitteisolering. Kursene er tilgjengelig for alle, også de som ikke har tilgang til helseforetakenes læringsportal i Helse Sør-Øst.
Håndhygiene

Basale smittevernrutiner

 
Isolering – reduksjon av smittespredning
 
Publisert 06.07.2017
Sist oppdatert 03.04.2020/ Oslo Universitetssykehus

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/verktoy-for-fagutvikling/opplering-og-implementering/e-lering?fbclid=IwAR0AUyf3_EDndQWl9bYPvXp3wAYHVh22Rck2ZHYs0ILv5ZYGy1eC8Y7DGlE


 
 
undervisning
Illustrasjonsfoto kilde: Oslo Universitetssykehus, fag og forskning, nasjonale og regionale tjenester