Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
06.02.2019
Marit Vasshus

Det kan føles vanskelig å be om hjelp

-Det kan være vanskelig å be om hjelp eller forstå at man trenger hjelp for egen del, forklarer familieterapeut Veslemøy Storstein, ved Kompasset på den nasjonale konferansen Mot til å se- evne til å handle på Sola 23. og 24. januar, hvor 300 fagfolk deltok i regi av Kompetansesenter rus, KoRus vest Stavanger.
Blå Kors Kompasset Sandnes er et tilbud til unge i alderen14- 35 år som har vokst opp i familier med alkohol- eller andre rusproblemer. Man kan ta direkte kontakt med Kompasset for hjelp, det trengs ingen henvisning. De unge tar kontakt i forbindelse med overganger til et eget selvstendig liv. De fleste som søker hjelp har foreldre som ikke har søkt hjelp for sine rusproblemer.

Storstein intervjuet under konferansen to unge mennesker som har fått hjelp gjennom samtaler ved Blå Kors Kompasset Sandnes. Begge skulle ønske at de hadde fått hjelp tidligere, at noen kunne ha sett at de trengte hjelp, og at de som visste om at foreldrene drakk kunne brydd seg om det. Hva kunne vært god hjelp i deres situasjon?

Konsekvenser av omsorgssvikt
Indre uro og vansker med å regulere egne følelser kan være konsekvenser av belastende oppvekstforhold i hjemmet. Vansker med konsentrasjon, hukommelse, og vansker med å sette grenser kan gjøre det vanskelig i relasjoner. Å si ifra om egne behov, fordi en ikke tillates å si ifra hjemme, kan lede til at det blir vanskelig å gi beskjed om hva en strever med utenfor hjemmet, sier det to kvinnene.

Mangler bekreftelse
-Det hadde vært viktig for meg å få bekreftet i ungdomstiden at jeg ikke var problemet, men den voksne i hjemmet som sitter og drikker, eier problemet, forklarer den unge kvinnen.

En av de to unge kvinnene har erfaring med å bli betraktet som veslevoksen tidlig i alder, hun sier hun bidro til å regulere andre. Hun sier at hun hadde trengt å få bekreftet at hun var god nok. Hun hadde nok av tanker og bekymringer for hjemmesituasjon, og var redd for skolens teoretiske timer og jag etter karakterer og flinkhet, så utagering ble et svar på disse kravene. Prestasjonskrav og jag ga ikke mestringsopplevelse i skolen, understreker hun.

Den andre unge kvinnen sier det var uaktuelt å fortelle andre om vanskelige hjemmeforhold, og hun forstod det ikke selv heller.
- Det som ville ha hjulpet var om en voksen kunne sagt at det er ikke barnets feil at det er vanskelige forhold hjemme. Å bli sett og hørt som barn, også når barnet utagerer som en reaksjon på vanskelige hjemmeforhold, ville vært en hjelp i oppveksten, påpeker de to unge kvinnene.

"Hvordan har du det?"
- Lærere som ser barnet daglig må våge å bry seg, vise omsorg og være mer enn bare en lærer- de må spørre; «Hvordan har du det?», understreker begge de unge kvinnene. De legger til at det ikke er sikkert du får svar første gang, du må spørre igjen og igjen, vise at du bryr deg, kanskje får du svar den tiende gangen du spør..

Barn og ungdom forstår at hjemmesituasjonen ikke er normal, men mange får ikke lov å fortelle om dette til andre. Den oppveksten de har, er det som de opplever som normalt og vanlig fordi man ikke har andre referanser å sammenlikne med, forteller de to unge kvinnene.

Når barn ikke kan regne med foreldres beskyttelse
Familieterapeut Storstein understreker at en oppvekst hvor barn ikke kan regne med voksnes beskyttelse, skaper frykt hos barnet. Barnet tilpasser seg, tar hensyn til andres behov og stemninger og det blir vanskelig for barnet å kjenne på egne behov og følelser og hvordan barnet selv har det.

Den ene kvinnen sier at hun erfarte hva som var normale familierelasjoner og bosituasjoner når hun var på besøk hos venner. Barn som er i alderen 6-15 år er sårbare og man bør være særlig oppmerksom på disse, fremhever de to unge kvinnene.

Familieterapeut Storstein påpeker dobbeltheten i at mennesker som hadde kontakt med barnet og familien og visste noe om vanskelighetene i hjemmet, grep ikke inn likevel. Samtidig kan det være vanskelig for andre å tolke atferd som uttrykk for at barn lever i en vanskelig livssituasjon hjemme, fordi foreldres alkoholproblem holdes skjult både av foreldre og barnet selv.

Kvinnene sier at det burde finnes en tillitsperson å snakke med, en helsesøster som oppdaget at barnet/ ungdommen  trengte hjelp, og henviste til Blå Kors Kompasset eller lignende hjelp.

Elever trenger informasjon om tilbud
Brukerrådet ved Kompasset er opptatt av å spre informasjon til elever på ungdomskoler og videregående skoler om forståelige reaksjoner og atferd knyttet til en oppvekst sammen med foreldre som drikker for mye. De vil informere om sine erfaringer; om viktigheten av å beskytte familien i frykt for utenforståendes inngripen, hvor naturlig det er for dem å ta ansvar på den ene siden, og hva som ville vært god hjelp fra andre når lojaliteten til foreldre er stor.

Temaundervisning i skolen
Undervisning i skolen kan også tematisere rus, ensomhet, psykiske vansker, uro, nære relasjoner osv.

- Det aller viktigste er at lærere kjenner til tilbudet ved Kompasset, og kan henvise barn og ungdom som lever i risikosituasjoner dit. Lærere og helsepersonell må vite at ungdom trenger å bli sett med sine egne behov og følelser og identifisere sin egen stemme. Det er ikke bare foreldrenes stemme som skal høres, understreker de to unge kvinnene.
 

 
 
kompasset veslem%c3%b8y storstein
Foto: Marit Vasshus.
Veslemøy Storstein intervjuet under konferansen to unge mennesker som har fått hjelp gjennom samtaler ved Blå Kors Kompasset Sandnes.
2018%20Plenum
Plemun på konferansen med 300 deltakere
2018%20Maren%20L%C3%B8v%C3%A5s%20og%20Astrid%20Awan%20Croucher
Maren Løvås (tv), rådgiver ved KoRus Stavanger og Astrid Swan Croucher, barne- og pårørendekontakt ved Roagland A-senter på stand under konferansen
2018%20Stand-omr%C3%A5det
Stand og mingleområde under Sola- konferansen Mot til å se- evne til å handle 2019