Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
06.12.2017
Marit Vasshus

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal samhandlingsmodell

Barn, unge og familier skal få nødvendig hjelp så tidlig som mulig, ut fra Samhandlingsmodellen " Bedre Tverrfaglig Innsats". BTI-modellen er ment å inspirere kommunene. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet setter av 30 mill.kr på statsbudsjettet til kommunenes arbeid med samhandlingsmodeller i 2018.
Den 29.-30.november ble det arrangert en erfaringskonferanse for kommuner og kompetansemiljø, som har jobbet med BTI i flere år eller som er i oppstarten. Åtte nøkkelkommuner her deler erfaringer, de har siden 2012 deltatt i å utvikle BTI i samarbeid med Helsedirektoratet og de syv regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRus).
Konferansen ble  filmet og er lagt på nettside- se nederst i artikkelen.

Filmopptak fra konferansen:
http://www.forebygging.no/Film/Film/Bedre-tverrfaglig-innsats---BTI-erfaringskonferansen-2017/.

En dansk modell tilpasset norske forhold
- Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell utviklet av Socialstyrelsen i Danmark i samarbeid med en rekke danske kommuner, regioner og organisasjoner. Arbeidet startet  i 2006. Utviklingen og tilpasningen av BTI til norske forhold har pågått fra 2012 og frem til i dag, sier Guri Sæther, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling barne- og ungdomshelse.

Hvorfor Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Alle barn og unge skal sikres gode oppvekstsvilkår. Forskning og erfaring tilsier at utsatte barn og unge ikke fanges opp tidlig nok, de får ikke den hjelpen de har behov for og mangelfull samhandling bidrar til brudd i oppfølgingen.

- Bakgrunnen for å satse på BTI i Norge var blant annet at en rapport fra Helsetilsynets (rapport 5/2009) avdekket alvorlig svikt i kommunenes arbeid med å fange opp, utrede og følge opp enkeltbarn. Rapporten viste store utfordringer og mangler i det tverrfaglige samarbeidet rettet mot barn, unge og foreldre. BTI skal bidra til at barn, unge og familier får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. BTI fremmer tidlig innsats, bedre samordning av tjenestene og involvering av brukerne. Dette kan bidra til å rette opp i systemsvikten som omtales i Helsetilsynets rapport, mener Sæther.
Arbeidet med BTI-modellen bidrar til å konkretisere anbefalingene i veilederen «Fra bekymring til handling» (IS 1742).

Barn som bekymrer - hvordan sikre samarbeid? 
Samhandlingsmodellen BTI beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn og unge som bekymrer. Modellen viser konkret hvordan ansatte skal gå frem når de er bekymret for barn og unge. BTI tilpasses den enkelte kommune. En aktør, «Stafettholderen», er ansvarlig for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet, og for å dokumentere samarbeidet i en «Stafettlogg». Stafettloggen vil følge barnet gjennom barnehage og skoleforløpet å sikre god informasjonsflyt ved alle overganger.
Nasjonal nettressurs: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/
Se vedlegg .
 
bti roller2