Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
29.04.2015

Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer

Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer, enten fordi vi ikke forstår at det er rus, eller signalene er diffuse, sier psykolog Helle Lindgaard, Danmark. Hun foreleste på Rogaland A-senters kurs i familiebehandling i TSB 22.april.
Helle Lindgaaard, cand psycol, phd., Danmark.
 
Familieorientert rusbehandling: Hva vet vi om familier med rusproblemer og deres barn og hvordan vi hjelper dem best mulig? Rusbrukeren definerer problemer, det kan ta 10-12- 15 år; en hel barndom. Innsatsen til familien avhenger av rusbrukers erkjennelse og behov. Rusbehandling er splittet og sektorielt - det er et problem.
PDF av Helle Lindgaards forelesning.

Når vi jobber med familier i behandling, hva vet vi om familier med rusproblemer og deres barn og hvordan vi hjelper dem best mulig? Metode er ikke alt! Hva fungerer? Spør psykolog Helle Lindgaard, Danmark.
www.helleglindgaard.dk. Dansk Helsestyrelse: der står rapporten til Helle Lindgaard.
 
Det er etablert nasjonale retningslinjer for alkoholbehandling.
To studier fra 2012 gjentatt i 2014 og 2015, ifm guidelines, og i 2015 med Rambøll. Her fant man dessverre ikke noe nytt.
 
Rusbrukeren definerer problemer, det kan ta 10-12- 15 år, en hel barndom.
Innsatsen til familien avhenger av rusbrukers erkjennelse og behov. Rusbehandling er splittet og sektorielt - det er et problem. Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer, enten fordi vi ikke forstår at det er rus, eller signalene er diffuse.
 
Vi må ha mer behandling, differensiert behandling, flere i behandling enn tidligere, det skal fungere på lang sikt.
 
Forebygging er viktig
Hva er en familie med rusproblem?spør psykologspesialisten og svarer:
 
Det er et problem når en eller noen påvirkes av problemet! fremhever psykologspesialist Lindgaard. Familier er veldig ulike og komplekse, rusproblemer er ulike og komplekse og vi kan ha mange forklaringer på hva de skyldes. Metodene må våre forskjeillige, fordi problemene er komplekse, påpeker Lindgaard.
 
Kompleks- multi-faktorielt
-den totale belasning – kapasitet.
-Vi kan hente ressurser mange steder.
 
Hva er familie orientert rusbehandling?
Det er som en paraply: under paraplyen er det mange innsatser, målgrupper og tilnærminger.
Det er mange veier inn i feltet:
- pårørende / nære rusbruker
- par- innsats
- foreldre innsats
- familieinnsats-  som en vei inn til rusbruk
 
Alene/ sammen parallell
Direkte/ indirekte
Det er ikke bare aleneterapi, ikke bare familieterapi.
Man m���� ha fokus på rusen, ikke bare på familien
 
Familieorientert behandling alkohol: forebygge, motivere til endring, behandle, etter- behandle: fokus på familie og pårørende
Relasjonen er avgjørende- å gå i samme retning sammen.
 
Ifølge evidens er det mer effektivt å jobbe med familien for å få endring.
 
Hva med familien?
-familien  har egne problemer
-familien  er en del av hele endringsprosessen
-ofte er familien mer motivert for endring enn den som er rusbruker
 
Familierusbehandling har mer effekt enn individuell tilnærming.
Det er bedre hjelp til både familie og til rusbruker.
 
Relasjonen er avgjørende
-i stedet for å gi en stokk, gi en hånd å holde i:
 
Ny familie struktur, brudd på gamle mønstre, nytt liv, nye verdier, samle krefter i denne innsatsen.
 
Barn påvirkes for familien påvirkes
-rusen definerer og styrer familien: rusen centrer oppmerksomhet
-det er ikke barnets behov, men rus og den som ruser seg som definerer fokus
-rus må ha en sentral rolle i behandling, og familien må ha en sentral rolle i behandlingen
- Det er kaos i familien: barnet må mestre en forstyrre familiestruktur og rolle (voksenrolle) eller skifte mellom å ta ansvar ikke ta ansvar
-mer stress og konflikt
-eksplosivt sinne, ulidelig taushet – ingen taler med hverandre
-mer overgrep vold, seksuelt misbruk
-foreldrene mestrer dårlig hverdagen, er ikke gode rollemodeller
-isolasjon
-ingen venner, får ikke hjelp
-benektelse, hemmeligheter
 
Implikasjoner for praksis
-hele familien trenger hjelp
-familien er del av hele endringsprosessen
-foreldrene har mye motivasjon for endring og fastholde endring
-hele eller deler av familien dras inn i behandling
 
Rusbruk har mange implikasjoner
-hjerneforandringer
-som også over tid kan ses, når det ikke er aktivt rusbruk
-men som kan heles over tid - men det tar lang tid
-den foreldre som ruser seg påvirkes
-dårlig selvinnsikt, benektelse, Vanskelig for å beskytte, impulsive, empati svekket pga rus
 
Hjernen kan fixes- men det kan ta flere år
Implikasjon for behandling
-hjelp til motivasjon og erkjennelse
-heling av hjernen trenger rusbruker ro, støtte, fam må lære å fprstå, krever tid- lang tid
 
Implikasjoner for prakis
hjerneendringer er alvorlige for foreldre- evnen, hjelpe med foreldreoppgavene, relasjonen er avgjørende
 
Ikke bare rusbruker har et problem
-også den ikke rusmisbrukende foreldre er mer belastet enn rusbruker
-de trenger like mye hjelp, men får ofte ikke så mye hjelp
-deres belastninger; forhøyet forbruk av helsetjenester
-forhøyet bruk av sove medisin
-flere sykemeldinger
 
depresjon angst, selvmordsatferd, konsentrasjon og hukommelsesvansker, psykomatikk
smerter, hode, mage, muskel, kontroll tap og sinneutbrudd, utrygghet, usikkerhet.
 
Foreldrerelasjonen påvirkes
man er mer utilfreds, omsorgsfunksjon påvirkes, det blir vanskelige å være foreldre, mindre overskudd, mindre empati, mindre romslighet, utilstrekkelighet, forsømmelse, foreldrefunksjon påvikes av rusbruken
 
Par-relasjonens kvalitet påvirker behandling
- om de er iferd med å gi opp partnerskap
 
Arbeid med par og foreldrerelasjonen
Tidlig innsats er veldig viktig. Trekk inn andre ressurspersoner en periode for barns beste. Det er ikke gøy å være barn i en knust familie, det er ikke gøy å ha en foreldre som drikker- for det ødelegger alt. Til sist orker man ikke kjempe for at hverdagen henger sammen.
 
Det tar 10-12 år før rusbruker erkjenner et rusproblem- en hel barndom!
Barn går ikke i stykker av diagnosen- men på veien mens de venter…

 
Barns utviklingsbetingelser
-foreldre som truer med eller forsøker å ta eget liv
-foreldre som dør
-vold i familien
-fysisk avstraffelse av barn
-seksuelle overgrep
-foreldre blir skilt
-barn blir anbragt i døgn- behandling
 
Barns problemfelt – risiko for utviklingsforstyrrelser
Trygg tilknytning- sikker base- speiling er svært viktig
Når det ikke fungerer, har det alvorlig konsekvenser:
Identitet,  manglende handlekraft
Ringere følelses - og selvregulering, sosial intelligens
 
Konsekvenser når tilknytning ikke etableres
Relasjonelle problem:
- merke / uttrykke egne følelser og behov
- merke/speile barns følelser/ behov
- lese andre mennesker
- mentalisere
 
Kjærlighetspartner - barn problemfelt
tilknytning, identitet, empati, følelsesregulering strever disse barna med. Barna er i risiko for mye av dette: generelt lav selvverd, depresjon, angst, selvmord, ADHD.

Skader som kan følge barna resten av livet:
Barn som voksen:
Psykiske problemer mye større enn eller i befolkningen
Spiseforstyrrelser
Opplevd vold i voksen alder
Selvmord
Spiseforstyrrelser
Psykosomatikk
 
Problemet voksne barn
Følger til neste generasjon: det blir vanskelig å være foreldre.
Det er vanskelig å gi sitt barn det man selv ikke har fått i barndom og oppvekst
 
Vi kunne forebygget mye av dette, for å øke motstandsdyktighet
Ca 50% får problemer på ett tidspunkt, 50% har overvunnet situasjonen.
Det fins noe som kan forebygge plager:
 
Familien er viktigste medierende og mordererende faktor
Foreldre som beskytter, lytter og speiler barnet sitt
Kommuniksjon mellom foreldre og barn også om problem og misbruk
Forutsigbarhet- vite hva som skjer
Ift roller, rutiner, ritualer, tradisjoner
Coping: mestring, handlekraft, optimisme,
Sosial støtte: eksternt: venners foredlre, akmmerat , pso voksne rollemodeller for problemløsning
 
Obs på den ikke-drikkende / misbrukende foreldre som ressurs
Gi kunnskap om hva beskytter barnet, hvordan beskytte barnet
Symptom- arbeide.
 
Foreldre er barns viktigste kort
Barn i familer med alkoproblem trenger å bli sett, aller helst av egne foredlre
 
Barn trives når deres foreldre trives og vokser
Foreldre trives og vokser når deres barn trives og vokser
 
Foreldre og barn er hverandres viktigste kort, barnet er døren ti. noe nytt - som kan skape noe nytt i familien Beste måte å hjelpe barn på, er å hjelpe foreldrene til å være gode foreldre. Tid, evner ressurser
 
Implikasjoner for praksis
Barn påvirkes direkte og indirekte
Barns trivsel er avgjørende både ift forebygg og behandling
 
Hva trenger barn
Bli sett av noen og få hjelp før de tar avlorlig skade og når de har utviklet problemer.

Å bli sett er det viktigste
Trygghet, en sikker base : frihet til å være barn, speiling og romslighet til barns tanker og følelser via foreldre/ ekstern støtte
Gi barn rom til sinne/ følesesesuttrykk- skape rom for det
Speile- romslighet, rom for tanker og følelser
Jeg- fokus, følelser, behov og grenser
Bearbeiding av følelser: sorg, sinne, angst, skyld, skam

 
Metode til barn/ unge/ i fam med rusproblemer
-skolebaserte programmer ift forebyggende program
- div behandling – orienert gruppe forløp
-Parallell med forldres behandling
-Diverse foreldre-moduer kombinert m foreldres rusbehandling
-Familie orientert rusbehandling – hvor vi har evidens.

PDF Helle LIndgaards forelesning

26.04.2015 Marit Vasshus
 
2015-fambeh-helle-lindgaard