Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
17.11.2017

Arbeidsgiver tar initiativ til flest situasjoner med alkoholbruk

Arbeidsplassen betraktes som en viktig arena for å redusere risikofylt alkoholbruk hos ansatte. En stor norsk forskningsstudie viser at arbeidsgivere arrangerer flest situasjoner med alkoholbruk, og mange eksterne forbindelser gir økt eksponering.
Disse ferske forskningsfunnene fra WIRUS prosjektet som inkluderer 10 000 arbeidstakere i norske bedrifter er nylig publisert i november 2017 i Scandinavian Journal of public Health, 1-8. 
Rådgiver Silje Lill Rimstad, Korus Stavanger  og Randi Wågø Aas, professor ved Universitetet i Stavanger har forfattet en artikkel på presenter.no: http://presenter.no/forskning/arbeidsgiver-alkoholbruk/ .
Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Korus vest Stavanger.

Liberale normer praktiseres
I de fleste nordiske land betraktes arbeidsplassen som alkoholfri sone. Likevel praktiseres liberale normer knyttet til arbeidsrelatert bruk av alkohol i gråsonen mellom jobb og fritid. Arbeidsrelatert bruk av alkohol kan defineres som:
(1) alkoholkonsum på arbeidsplass eller blant kollegaer i situasjoner som kan relateres til arbeidsstedet, arbeidsomgivelsene eller situasjoner som du kommer i, på grunn av din relasjon til arbeidsstedet,
(2) alkohol som konsumeres i fritiden som kan få konsekvenser for arbeidet eller arbeidsgiverforholdet, inkludert fravær, nedsatt produktivitet, rykter og negativt omdømme av bedriften.

Arbeidsplassens kultur påvirker drikkemønster
Tidligere forskning har vist at ansattes drikkemønster påvirkes av arbeidsstedets kultur, som normer, holdninger og forventninger til alkohol. En liberal og oppfordrende alkoholkultur kan øke ansattes alkoholforbruk og øke risiko for alkoholskader, mens en alkoholkultur med klare regler og tydelig policy kan bidra til å redusere ansattes forbruk. For å styrke helseforebyggende tiltak på arbeidsplassen, er det viktig å ha mer kunnskap om hvem som tilrettelegger for arbeidsrelatert alkoholbruk.

Hvem initierer og organiserer disse situasjonene?
Målet med studien var å undersøke hvordan sentrale representanter fra seks ulike bedrifter opplevde arbeidsrelaterte situasjoner med bruk av alkohol, med et særlig fokus på hvem som tar initiativ til og organiserer disse situasjonene. Deltakerne i gruppeintervjuene representerte ledelse, HMS, HR, vernetjeneste og ulike tillitsvalgte representanter. 

Arbeidsgiver tilrettela for over halvparten av drikkesituasjonene
Studien viste at arbeidsgiver organiserte og tilrettela for over halvparten (54 %) av de arbeidsrelaterte drikkesituasjonene. I disse situasjonene var det vanlig at arbeidsgiver tilbød et begrenset antall gratis alkoholenheter (eks. 2-3). Eksterne aktører eller forbindelser organiserte 27 % av situasjonene, og i disse drikkesituasjonene var det ofte ingen begrensning knyttet til antall enheter. Studien viste at 19 % av situasjonene ble arrangert av ansatte, og her betalte ansatte for egen drikke.

Mange eksterne forbindelser gir økt eksponering
Studien viser at dersom bedriften har mange eksterne forbindelser kan ansatte bli utsatt for en god del flere drikkesituasjoner med høyt konsumet, eksempelvis i tilknytning til møter og konferanser. Men eksterne aktører arrangerte også drikkesituasjoner med en sosial profil, som reiser, sportsarrangement og nettverksbygging.

Ettersom eksterne aktører står for 27 % av drikkesituasjonene, samt at det sjeldent er restriksjoner for alkohol servert og betalt i disse situasjonene, vil ansatte med mange eksterne forbindelser oftere være utsatt for arbeidsrelatert drikking.  Omfanget av arbeidsrelatert drikking kan være en direkte konsekvens av hvilke og hvor mange eksterne forbindelser de ansatte har i sitt arbeid.

Arbeidsplassen viktig helsefremmende arena
Arbeidsplassen er en viktig arena for helsefremmende arbeid. Det store antallet arbeidsrelaterte drikkesituasjoner skaper utfordringer knyttet til å regulere antall enheter, både for ansatte og ledere. Når helsefremmende tiltak utarbeides på arbeidsplassene, bør tydelige regler for alkoholbruk i jobbsammenheng være sentral. Arbeidsplassen kan derved bistå med å redusere risikofylt alkoholbruk hos ansatte.

Dette er en omtale av: Nordaune K, Skarpaas LS, Sagvaag H, Haveraaen L, Rimstad SL, Kinn LG & Aas RW. Who initiates and organises situations for work-related alcohol use? The WIRUS culture study. Scandinavian Journal of public Health, 1-8.

Studiens hovedbudskap: Arbeidsgiver initierer og organiserer flest situasjoner for arbeidsrelatert alkoholbruk.Hvor mange drikkesituasjoner arbeidstakere blir eksponert for påvirkes av antall eksterne forbindelser bedriften har.

Publisert år: 2017 i Norge. Design: Kvalitativ studie
Gruppe: 43 representanter fra seks ulike private bedrifter og offentlige virksomheter.
Kjønn: Menn og kvinner.

Who initiates and organises situations for work-related alcohol use? The WIRUS culture study.[accessed Nov 17 2017]. https://www.researchgate.net/publication/318054807_Who_initiates_and_organises_situations_for_work-related_alcohol_use_The_WIRUS_culture_study .
 
shutterstock 127766126%5b1%5d after work -unge kvinner sk%c3%85ler m glass