Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
10.11.2016
Marit Vasshus

Anbefalinger til kommunenes rustjenester

Hva vektlegger brukere, fagfolk og forskere i diskusjonen om anbefalinger til kommunenes tiltak for rustjenester? Representanter for de ulike deltakergruppene fra StaRus konferansen i Stavanger har utarbeidet anbefalinger.
Hvem er StaRus?
StaRus er et samarbeidsforum for å utvikle rusmiddelforskning. Det består av IRIS, Universitetet i Stavanger, Rogaland A-senter og Stavanger Universitetssykehus.

Tema
Tema for årets StaRus konferanse var: Regjeringens har vedtatt en opptrappingsplan for rusfeltet, samtidig som det er endskjæringer i tjenestene. Hva bør kommunene tilby av tjenester uavhengig av ressurstilgang?

Hvilke tema inneholder anbefalingene?
Her er noen av anbefalingene fra representanter for brukere, fagfolk og forskere som deltok i StaRus konferansen 2016 :
- Aktivisere brukere/pårørende mer i å stå for/ta ansvar for større deler av behandlings/hjelpetilbudet
- egne dagtilbud i kommunen som supplement til TSB
- Kommunene må sammen med andre hjelpeinstanser bli bedre til å tilpasse hjelpen i forhold til hvor langt brukeren er kommet i sin recovery-prosess.
- Alle bør få tilbud om en likemann/kvinne som følger en på de ulike etappene
- Hver kommune må ha en oppdatert samhandlingsside på sin hjemmeside med relevante telefonnummer/opplysninger om rus og psykiatri.
- Kommunene bør bruke mer brukerdrevne hjelpetilbud
- Etablere interkommunale væresteder med oppsøkende helsetjenester med spesiell kompetanse på rus og somatisk helse
- Fokusere på aktivitets- og temaorienterte tilbud
- Kommunene må satse på trivselsfremmende tiltak og informasjon om rus- og psykiske lidelser i skolen
- Kommunene bør i sin oppfølging/tiltak/hjelp alltid spør bruker/pasient: Hva er viktig for deg?
- Økt tilgjengelighet for bekymrede pårørende og venner
- Økt forståelse av sosiale medier for kontaktetablering
- Større bruk av erfaringskonsulenter i alle ledd, førvern (forebygging), behandling (fra rusfrihet til forbedring av livssituasjon) og ettervern (aktivisering, arbeid, kartlegging, motivasjon mm)

Se alle anbefalingene.

Les mer om StaRus konfearansen og tema brukermedvirkning i
Rusfag 2/ 2016,  side 26- 28.

 
sverre nesv%c3%a5g i sirkelen