Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
07.04.2020
Marit Vasshus

Covid-19 (Koronavirus): Sårbare grupper kartlagt i BrukerPlan

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)har laget et faktaark om sårbare grupper innen rus og/ eller psykisk helse, som er kartlagt i BrukerPlan. Denne kartleggingen av risikoutsatte grupper kan bidra som kunnskapsgrunnlag når tiltak planlegges i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenestene.
Foto: Shuterstock

Hva er BrukerPlan?
I BrukerPlan kartlegges personer fra 16 år som har mottatt kommunale helse/omsorg/barnevern/velferdstjenester siste 12 måneder, og som i tillegg har et rusproblem og/eller et psykisk helseproblem som går alvorlig ut over daglig funksjon og/eller relasjon til andre. I overkant av 250 kommuner deltar i kartleggingen annethvert år. Ut i fra folketall dekker BrukerPlan ca. 85 %. I 2018/2019 er det kartlagt totalt 58 790 personer over 18 år med rus- og/eller psykiske problemer.
link: https://d5ysj28nx9nmp.cloudfront.net/1586158921/faktaark-brukerplan.pdf
 
Sårbare for smittekonsekvenser
29 973 personer (51 % av de kartlagte) er registrert med fysiske helseplager som gir alvorlige konsekvenser for daglig fungering, noe som gjør dem sårbare for konsekvensene av å bli smittet av koronaviruset. De fleste i denne sårbare gruppen har psykiske problemer, hvorav en stor del også har rusproblemer.
 
Ekstra sårbare brukere
Blant de nesten 30.000 brukerne med fysiske helseplager finner vi 11 468 personer (20 % av de kartlagte) som er ekstra sårbare for konsekvensene av koronaviruset. Denne gruppen har minst en av fire andre sårbarhetsfaktorer:
 
- 5 511 brukere har dårlig sosial fungering eller manglende sosialt nettverk. Disse brukerne er ekstra sårbare i forhold til manglende evne eller vilje til å beskytte seg selv og kan ha problemer med å ha kontakt med helsevesenet.
 
- 2 428 er rusbrukere som injiserer rusmidler. Disse er ekstra sårbare fordi injisering øker risiko for alvorlige infeksjoner.
 
- 2 840 er brukere som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Disse er ekstra sårbare fordi de er avhengige av hyppig tilgang til LAR-medikamenter.
 
- 3 308 er brukere med omsorg for barn. Disse er mer utsatt for smitte ved at barn gjennomgående har en mer utstrakt og vanskelig regulerbar sosial kontakt. I tillegg er barna i disse familiene ekstra sårbare ved stenging av skoler, barnehage og fritidsaktiviteter.
 
Identifisering av risikoutsatte som kunnskapsgrunnlag ved tiltak
Denne identifiseringen av risikoutsatte grupper kan bidra som kunnskapsgrunnlag i planlegging av tiltak i det kommunale tjenesteapparatet og spesialisthelsetjenesten. Kommuner som har kartlagt i BrukerPlan, kan også bruke kartleggingsresultatet for å vurdere hvem som er ekstra sårbare i sin kommune.
 
Kontaktperson i Helse Vest, KORFOR:
Inger Bjørgo Hustvedt, Registerleder BrukerPlan
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)
Helse Stavanger HF. Telefon: 45486259
Email: inger.bjorgo.hustvedt@sus.no
 
shutterstock 121313581%5b1%5d bekymret forretnismann- lukkede %c3%98yne
Illustrasjonsfoto: Shutterstock