Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KURS/ KONFERANSER

Prosjekter

Ved bistand til prosesser og implementering av tiltak i kommunene vil det noen ganger være hensiktsmessig med et samarbeid med øvrige regionale kompetansesentra. KoRus skal gjennom disse aktivitetene bidra til gjennomføring av nasjonal politikk på vårt fagområde. Ved valg av særskilte innsatskommuner, vektlegger vi: 
  • langsiktighet og forankring i kommunens/bydelens administrative og politiske ledelse
  • forankring i kommunalt planverk
  • forpliktelse fra kommunens/bydelens side i å følge opp arbeidet som igangsettes gjennom en skriftlig avtale, dette skal være etterprøvbart
  • rimelig geografisk spredning og at et flertall av kommunene/bydelene over tid har fått et tilbud fra kompetansesenteret.

Som et ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr vi flere prosjekter og programmer som kommuner i vår region deltar i. Det er allerede inngått avtaler med mange kommuner for 2018, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og dialog om fremtidig deltakelse i noen av prosjektene. Innsatsen inkluderer Opptrappingsplanen for rusfeltet og faglige retningslinjer innen  temaområdene forebygging og folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Tidlig intervensjon
Tidlig intervensjon, Barn i familier med rusproblemer