Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

Motiverende Samtale (MI), 4 dagers grunnleggende MI-opplæring

K4
Motiverende samtale (MI) er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke personens motivasjon til å endre atferd. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer. MI- opplæringen vil ha særlig fokus på endring av rus/alkoholvaner.
Grunnleggende MI-opplæring består av 3 kursdager (2 påfølgende dager, og 1 dag etter 1-2 måneder). Disse dagene vil veksle mellom foredrag og øvelser. Den fjerde dagen består av praktisk arbeid som den enkelte deltaker skal gjøre på egenhånd. Arbeidet består av å gjøre digitalt opptak av en 20 minutters MI – samtale, transkribere samtalematerialet og sende til MI – analyse ved Korus vest Bergen. Dette arbeidet skal gjøres mellom kursdag 2 og 3. 

For at opplæringen skal være optimal er det også ønskelig at deltakerne leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i smågrupper underveis i opplæringen. 

Dialog for å sikre implementering
Ved forespørsel om opplæringen i MI tar KoRus vest Stavanger initiativ til et eller flere formøter med sentrale aktører/deltakere/ledere i forkant av en eventuell opplæring. Dette for å sikre implementering av MI – kompetanse i virksomheten. Det vil også bli tatt initiativ til et møte i etterkant av fullført opplæring med samme hensikt. Tidspunkt, sted og pris for opplæringen avtales i formøter mellom virksomheten og KoRus vest Stavanger. 30 deltakere er maks antall på grunnleggende MI – opplæring. 

Dato: Arrangeres på forespørsel til KoRus vest Stavanger

Sted: Arrangeres etter avtale med KoRus vest Stavanger

Målgrupper:  
Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester og arbeidslivet som jobber med forebygging og tidlig intervensjon av rusrelaterte problemstillinger. Deltakelse forutsetter tilstedeværelse alle 3 dager, samt at en leverer eget samtale-materiale til MI – analyse for veiledning på egen samtalepraksis før kursdag 3. Dette vil bli informert nærmere om ved kursstart.

Foredragsholdere:
Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger, som er medlemmer av MINT (Motivational interview network of trainers).

Pris: Etter avtale med Korus Stavanger.

Påmeldingsfrist: Etter avtale med Korus Stavanger

Maks antall: 30 deltakere

Arrangør:     KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, i samarbeid med bestiller

Informasjon: 
Kontakt: Ingrid R. Strømsvold;
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no 
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33.