Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

A2
Ifølge Alkoholloven § 1-7 er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet anbefaler å se dette i sammenheng med narkotikapolitikken, og utarbeide en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Målgrupper:
Kommuner i Rogaland som ønsker hjelp til å utarbeide eller rullere ruspolitiske handlingsplaner.
 
Sentrale tema:
  • Kartlegging av helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer i befolkningen
  • Medvirkningsmetodikk – med mål om å skape gode involverende planprosesser
  • Forebyggende tiltak som ansvarlig alkoholhåndtering, informasjon og holdningsskapende arbeid
  • Tidlig intervensjonsarbeid
  • Oppfølging og rehabilitering av kjente rusmiddelavhengige
  • Ruspolitisk handlingsplan som en del av et større planarbeid på folkehelseområdet

Vi tibyr:
  • Tilrettelegging av planprosesser
  • Veiledning
  • Høring av planer

Rekruttering:
Etter behov, fortløpende
 
Kontaktperson:
Sven Gustafsson; 
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 57