Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Kartlegging

BrukerPlan – analyse og presentasjon

A9
BrukerPlan er et verktøy for kartlegging av omfang og karakter av rusmiddelmisbruk. BrukerPlan gjennomføres i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og den aktuelle kommune.
Mål:
Utvidet og lokalt tilpasset kunnskap om resultatene fra Brukerplankartleggingen.

Målgrupper:
Alle kommuner i Rogaland fylke. Mer spesifikt retter BrukerPlan seg mot ansatte i de kommunale enheter som yter tjenester rettet mot rusmiddelmisbrukere, f. eks. rusverntjenester, sosialtjenester, NAV, helsetjenester m.fl.

Vi tilbyr:
KoRus bistår de kommuner i Helse Fonna og Helse Stavanger som ønsker en utvidet analyse av materialet fra BrukerPlan-kartleggingen.

Mer informasjon:
Rådgiver Sven Gustafsson;
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 57 / 47 66 29 48