Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  Kartlegging

Ungdata – analyser og presentasjoner

A1
Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for kommunal plan- og utviklingsarbeid, og brukes blant annet som et ledd i kommunens forebyggende arbeid og i arbeidet med å bedre unges folkehelsesituasjon. Ungdata gjennomføres i samarbeid med den aktuelle kommunen, KoRus Vest Stavanger og NOVA.
Målsetting:    KoRus vest Stavanger ønsker å bistå alle deltakerkommuner i Rogaland med å hente ut potensialet i resultatene fra Ungdataundersøkelsen. Vi kan medvirke i tolkninger, analyser av data og delta i lokale presentasjoner.

Målgrupper:     Alle kommuner i Rogaland fylke som har gjennomført Ungdataundersøkelser.

Vi tilbyr:    KoRus vest Stavanger kan delta i den lokale drøftingen om bruk av resultatene fra undersøkelsen. Vi kan bistå kommunene i tolkning av standardrapportene. Med utgangspunkt i de temaområder som kommunen ønsker fordypet, kan vi foreta ytterligere analyser av resultatene. KoRus vest Stavanger lager presentasjoner i ulike format, og kan være behjelpelige med å formidle resultatene i forskjellige faglige eller politiske setninger, eller i foreldremøter mm.

Rekruttering:     Fortløpende. Det anbefales at kommunen tar kontakt med KoRus vest Stavanger gjennom sin Ungdatakontakt/ Ungdatakoordinator.

Kontaktperson:    

Sven Gustafsson 
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 57

eller 

Inger EideRobertson
inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 23 / 97 14 29 67.