Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]

- Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med hovedvekt på FAS / FASD

Familieambulatoriet i Helse Fonna inviterer til seminar i samarbeid med KoRus Stavanger.
 
Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med hovedvekt på FAS / FASD

Haugesund 19. oktober 2017 kl. 09.00 – 15.30
 Sted: UniK- Haugesund
 
Arrangør:
Familieambulatoriet Helse Fonna, Kompetansesenter rus – region vest Stavanger, Rogaland A-senter
 
Formål:
Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig
Vekt på alkoholens virkning på fosteret.  Skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen belyses.
 
Foredragsholderne: Gro CC Løhaugen og Jon Skranes vil ha det faglige ansvar for dagen.

Program .

Målgruppe:
Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern, BUFETAT, barnehage, skole og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade.

Løhaugen og Skranes er begge tilknyttet det nyåpnede kompetansesenteret for barn med medfødte russkader ved Sørlandet sykehus:  http://www.sshf.no/pasient_/kompetansentre_/barnsbeste_/artikler_/agder_/Sider/%C3%85pner-kompetansesenter-for-barn-med-medf%C3%B8dt-russkader.aspx .
 
Kostnader: Kurset er gratis.
Deltakerantall: 100
Påmelding:
Påmeldingsfrist:
 
Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til Kjersti N. Bårdsen, Familieambulatoriet Helse Fonna tlf. 52 73 26 58  kjerstirikkenygaard.bardsen@helse-fonna.no  eller Bernt Netland tlf  91 72 25 48 Bernt.Netland@helse-fonna.no
[/Pane8]