Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Rus - og stresseksponerte spebarn

K1
Seminar om konsekvenser for barn som blir rus og stresseksponerte i svangerskapet. Hva trenger barna for å få en god foreldretilknytning?
Dato: 5. desember 2017 og 18.april 2018

Sted:  NB! Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, Aulaen – Sydbygget, 2. etg,  hovedbygget v/ SUS,  Gerd Ragna Block Thorsensgt 8, Stavanger

Målgrupper: Fastleger, helsesøstre, jordmødre, ansatte i barnevernstjenesten, ansatte i kommunens Helse- og sosialkontor, ansatte i ulike deler av spesialisthelsetjenesten; Fødsel- og barselavdelinger, BUPA, HABU, LAR og andre tilbud innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet (TSB), samt ansatte i Bufetat.

Foredragsholdere: 
overlege Reidar Stokke, Rogaland A-senter, avd. for Gravide - og småbarnsfamilier, psykolog, PhD Kari Slinning, RBUP Øst og Sør, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UIO), Lise Vold, Fagteam rus, Sandnes, psykologspesialistene Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvoll, Aline poliklinikk, Barne- og familieetaten, Oslo kommune, med flere.
Program .         

Pris: kr 300.-

Påmeldingsfrist: 15.november, se kurs/påmelding link

Maks antall: 150

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger BUPA, LAR og Rogaland A-senter.

Godkjenninger: Seminaret er søkt godkjent som fritt spesialiseringskurs for psykologer og som fritt emnekurs for leger.
 
Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no eller kontakt
Tveit, Hanne Brit  hanne.brit.tveit@rogaland-asenter.no eller Maren Løvås; maren.loevaas@rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 91 38 
[/Pane8]