Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Barn i rusfamilier (BIR) – Tidlig intervensjon

P1
Barn i Rusfamilier (BIR) er et undervisnings og veiledningsprogram som setter fokus  på hvor viktig det er at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer får tidlig hjelp.  Dette for å forebygge og begrense skadevirkninger.
Målsetting:
Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med barn og unge som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner. Videre øke kunnskapen om rusmiddelproblemer i et barne- og  familieperspektiv, hvilke konsekvenser det har for barna og bidra til økt  handlingskompetanse.

Målgrupper:    
Ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, barnevern og PP-tjenesten. Vi vektlegger tverrfaglig samhandling, så det er en forutsetning for deltakelse at relevante kommunale instanser er representert. Andre kommunale instanser kan også delta, som ruskonsulent, SLT-koordinator, folkehelsekoordinator, fritidsleder/klubbleder og ungdomsteam i NAV.

Innhold:    
Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv. Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddeløproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hvordan oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av en bekymring? Å samtale med barn. Hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et barn? Taushetsplikten- muligheter  og begrenisninger. Å bli bevisst egne barrierer- hvorfor er dette vaskelig?

Vi tilbyr alle deltakere:    
Fire dagers opplæring gjennom to samlinger på to dager med dyktige og inspirerende foredragsholdere, i løpet av første halvår av en programperiode på 1,5- 2 år. Forelesninger og øvelser i grupper.

Vi tilbyr kommunenes ressursgruppe:
Eget materiell/verktøy, støtte/veiledning, struktur/ rutiner for arbeid til spredning og implementering i kommunen. Egen todagers samling for ressursgruppene i den enkelte kommune, med tema spredning, implementering og utveksling av erfaring.

Tiltak:    
Opplæringssamlinger, ledersamlinger, handlingsveileder, veiledning og materiell, oppfølging i veiledningsgrupper og årlige samlinger for nøkkelpersoner.

Rekruttering:    
Vi starter opp med fire nye kommuner våren 2016. Tilbud til andre kommuner sendes ut høsten 2016. Ta gjerne kontakt i forkant om dere er interessert.

Kontaktperson:    

Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 91 38/ 412 93 573

Anne S. Selbekk
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf. 51 72 90 00 / 51 72 90 12.